วารสาร มสวท. ปีที่ ๖ เล่มที่ ๓ กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๖

 

 

สารบัญ

บุคคลคุณภาพแห่งปี 2013                                                          13

เยาวชนคุณภาพแห่งปี 2013                                                        30

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจแห่งปี 2013                                           34

ข่าวย่อยวิทยาศาสตร์                                                                122

เว็บไซต์น่าคลิก                                                                       146

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ติดต่อ :

288/52 อาคารมูลนิธิ มสวท. ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Tel. +66(0) 2552-5200 Fax. +66(0) 2551-4422 Email : thaifstt@gmail.com 

Copyright © 2008-2015 หากมีปัญหาในการรับชมกรุณาติดต่อ Webmaster ที่ admin@thaifstt.org