ทำเนียบเกียรติยศ (Hall of Fame)

บุคคลคุณภาพแห่งปี 2011 ด้านสังคม

 

 

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (อายุ 38 ปี)

(ผู้อำนวยการสถาบันวิมุตตยาลัย)

 

1. หน้าที่ความรับผิดชอบในปัจจุบัน        

1. ผู้อำนวยการสถาบันวิมุตตยาลัย

2. อาจารย์พิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

3. อาจารย์พิเศษ สถาบันพระปกเกล้า วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน

4. อาจารย์พิเศษและวิทยากรบรรยายพุทธศาสนากับศาสตร์ร่วมสมัย ของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาชั้นนำของรัฐและเอกชนมากมาย เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นต้น

5. อนุกรรมการทูตสันติภาพฝ่ายศาสนสัมพันธ์ โครงการทูตสันติภาพ (Ambassador for Peace) ของสหพันธ์นานาชาติและศาสนาเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) สหพันธ์สันติภาพสากล

6. ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต กระทรวงศึกษาธิการ

7. คอลัมน์นิสต์เขียนบทความเชิงวิชาการ กึ่งวิชาการ และบทความทั่วไปให้กับหนังสือพิมพ์และนิตยสารมากมาย เช่น เนชั่นสุดสัปดาห์ มติชนสุดสัปดาห์ ประชาชาติธุรกิจ โพสต์ทูเดย์ กรุงเทพธุรกิจ แพรว WE, HEALTH & CUISINE ชีวจิต ชีวิตต้องสู้ หญิงไทย แก้จน และ บางกอก ฯลฯ

8. วิทยากรบรรยายธรรมและนำภาวนาตามสถาบันและองค์กรต่างๆของภาครัฐและเอกชน ทั้งในกรุงเทพมหานคร ต่างจังหวัด และต่างประเทศ

9. ผู้ก่อตั้งสถาบันวิมุตตยาลัย (Vuimuttayalaya Institute) : อันเป็นสถาบันเพื่อการศึกษา วิจัย ภาวนา และนำเสนอภูมิปัญญาทางพุทธศาสนาสู่ประชาคมโลก โดยเน้นปรัชญาการทำงานในลักษณะพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพโลก (Buddhism for World Peace)

10. วิทยากรประจำรายการโทรทัศน์หลายรายการ เช่น ธรรมะติดปีก (TPBS), มหัศจรรย์แห่งปัญญา (ช่อง 11), เมืองไทยวาไรตี้ (ททบ.5) ร้านชำยามเช้า (TITV), กล้าคิดกล้าทำ (ททบ. 5), พุทธประทีป (ททบ. 5) สยามทุเดย์ (ททบ. 5) รอยธรรม, ธรรมาภิวัฒน์ (ASTV) และ ที่นี่หมอชิด (ช่อง 7) ตาสว่าง (ช่อง 9) และอื่นๆ

 

2. ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2543 สอบไล่ได้ เปรียญธรรม 9 ประโยค สำนักวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

พ.ศ. 2543 ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) จาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

พ.ศ. 2546 พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) จาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

3. นโยบายและอุดมการณ์ในการทำงาน

นโยบายในการทำงาน คือ มุ่งมั่นเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาสันติภาพโลก โดยการประยุกต์พุทธธรรมให้นำสมัย ผ่านภารกิจ 4 ประการ คือ

1. ส่งเสริมการศึกษา

2. เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างไกล

3. ร่วมใจพัฒนาสังคม

4. สร้างค่านิยมแห่งสันติภาพ

 

4. ความสำเร็จในชีวิตการทำงาน

1. สามารถสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมเตรียมสามเณร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  และพัฒนาเป็นเครือข่ายการศึกษาพระปริยัติธรรมลุ่มน้ำโขง

2. ก่อตั้งสถาบันวิมุตตยาลัยให้เป็นสถาบันการศึกษาทางเลือกเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพัฒนาสันติภาพโลก

3. ปฏิรูปการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเมืองไทยให้มีความทันสมัย มีชีวิตชีวา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมอย่างมีพลังในเชิงสร้างสรรค์

4. เผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประชาคมโลกทั้งในทวีปเอเชีย ยุโรป และอเมริกา อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

5. นำเทคโนโลยีมาใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยการก่อตั้งเว็บไซต์dhammatoday.com และทำรายการธรรมะทางโทรทัศน์และวิทยุอีกหลายรายการ

 

5. ทรรศนะต่อวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์มีคุณูปการต่อโลกอย่างอเนกอนันต์ หากปราศการค้นพบความรู้ ความจริง และเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์แล้ว  มนุษยชาติคงจะมีรูปแบบการดำเนินชีวิตที่ยังคงเต็มไปด้วยความยากลำบาก แต่เพราะพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ ทำให้เรามีชีวิตที่สะดวกสบายมากขึ้น โลกทั้งทางวัตถุ ทางปัญญา มีพัฒนาการไปอย่างรวดเร็ว มนุษยชาติได้อาศัยภูมิปัญญาและเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างดีเยียมกว่าทุกยุคสมัยที่เป็นมา จนกระทั่งทุกวันนี้ เราอยู่ในโลกที่เรียกกันว่ายุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งชาวโลกล้วนเชื่อมโยงเป็นหมู่บ้านเดียวกันได้อย่างง่ายดายก็เพราะอาศัยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั่นเอง

 

6. กิจการอันเป็นคุณประโยชน์เพื่อสังคม และสาธารณกุศล

1. การสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรม และโรงเรียนอนุบาล โรงเรียนประถมศึกษาหลายแห่ง

2. การสร้างถนน สะพาน ในท้องถิ่นชนบท

3. การช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย ภัยหนาว และแผ่นดินไหว เป็นต้น

4. การอุทิศตนเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่ประชาคมโลกอย่างต่อเนื่องและยาวนาน

5. การก่อตั้งศูนย์วิปัสสนาสากลเพื่อสันติภาพโลก (ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน)

 

7. ความภาคภูมิใจและรางวัลเกียรติยศที่ได้รับ

1. รางวัลพระธรรมทูตผู้มีผลงานดีเด่นระดับโลก จาก ฯพณฯ มหินทร ราชปักษะ     ประธานาธิบดีแห่งประเทศศรีลังกา

2. รางวัล Gusi Peace Prize จากประธานาธิบดีแห่งประเทศฟิลิปปินส์

 

ผลงานนิพนธ์

ภาษาไทย

ผลงานนิพนธ์ภาคภาษาไทยมีมากกว่า 50 เล่ม เช่น ธรรมะติดปีก ธรรมะดับร้อน ธรรมะหลับสบาย ธรรมะบันดาล ธรรมะทำไม ธรรมะรับอรุณ ธรรมะราตรี ธรรมะเกร็ดแก้ว ธรรมะสบายใจ ธรรมะทอรัก ธรรมะชาล้นถ้วย ฝนตกไม่ต้อง ฟ้าร้องไม่ถึง  สบตากับความตาย ในหลวงครองราชย์ พุทธทาสครองธรรม หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา (ม.1 - ม.6) กำลังใจแด่ชีวิต  DNA ทางวิญญาณตายแล้วเกิดใหม่ตามนัยพุทธศาสนา คลื่นนอกคลื่นใน  ตื่นรู้อยู่ด้วยรัก  ทุกข์กระทบธรรมกระเทือน  สิ่งสำคัญไม่อาจเห็นด้วยตา แค่ปล่อยก็ลอยตัว ธัมมิกประชาธิปไตย (Buddhist Democracy) ธัมมิกเศรษฐศาสตร์ (Buddhist Economics) ตะแกรงร่อนทอง ว่ายทวนน้ำ เป็นต้น

ภาษาอังกฤษ

ผลงานภาคภาษาไทย ที่ได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอื่น เช่น ภาษาจีน ภาษาสเปน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุ่น ประกอบด้วย

-ธรรมะหลับสบาย             ANGER MANAGEMENT

-ธรรมะทอรัก                   LOVE MANAGEMENT

-ธรรมะรับอรุณ                 DHARMA AT DAWN

-ธรรมะราตรี                    DHARMA AT NIGHT

-สบตากับความตาย           LOOKING DEATH IN THE EYE

-ธรรมะสบายใจ                MIND MANAGEMENT

อนึ่ง หนังสือ “ธรรมะหลับสบาย ธรรมะทอรัก และสบตากับความตาย” นอกจากได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้ว ปัจจุบันยังได้รับการแปลเป็นภาษาสเปน อินโดนีเซีย จีน ญี่ปุ่นและศรีลังกาอีกด้วย

 

เกียรติคุณและรางวัล

พ.ศ. 2547   ผลงาน “ธรรมะติดปีก” ได้รับการนำไปดัดแปลงเป็นละครโทรทัศน์ทางไทยทีวีสีช่อง 3 ได้รับรางวัลจากสถาบันต่างๆกว่าสิบรางวัล

พ.ศ. 2548   รางวัล “ผู้มีผลงานด้านการเผยแพร่พระพุทธศาสนาดีเด่น”(จากผลงานนิพนธ์ 4เรื่อง คือ ธรรมะติดปีก ธรรมะหลับสบาย ธรรมะดับร้อน ธรรมะบันดาล) จากมูลนิธิศาสตราจารย์พิเศษจำนง ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต

พ.ศ. 2548   สภาศาสนาเพื่อสันติภาพโลก ยกย่องเป็น “ทูตสันติภาพโลก

พ.ศ. 2549   นิตยสาร Positioning ยกย่องให้เป็นหนึ่งใน 50 ผู้ทรงอิทธิพลของสังคมไทย

พ.ศ. 2549   รางวัล “The Great Dharma Putta Award” (พระธรรมทูตผู้มีผลงานดีเด่นระดับโลก) จากรัฐบาลและคณะสงฆ์แห่งประเทศศรีลังกา และองค์กร WBSY (Word Buddhist Sangha Youth) ในฐานะเจ้าภาพจัดงาน “สมโภช 2550 ปี แห่งพระพุทธศาสนายุกาล” (The Celebration of 2550th Buddha Jayanit)

พ.ศ. 2550   รางวัล BUCA HONORARY AWARDS ในฐานะผู้มีผลงานโดดเด่นในการนำเสนอธรรมะแบบอินเทรนด์ และมีคุณูปการต่อวงการวิชาชีพนิเทศศาสตร์ จากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

พ.ศ. 2550   รางวัล “รตนปัญญา” (Gem of Wisdom Award) ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสำหรับพระสงฆ์ผู้ทรงภูมิปัญญาเป็นเอก จากคณะสงฆ์และประชาชนจากจังหวัดเชียงราย

พ.ศ. 2550   รับพระราชทานรางวัล “เสาเสมาธรรมจักรทองคำ” ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา สาขาการแต่งหนังสือทางพระพุทธศาสนา จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในงานสัปดาห์วิสาขบูชาโลก ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

พ.ศ. 2550   รับพระราชทานรางวัล “บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชน” สาขาการศึกษาและวิชาการ จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร  (ไทย-ญี่ปุ่น)

พ.ศ. 2550   รางวัล “Young & Smart VOTE 2007 สาขา คนรุ่นใหม่ที่มีบทบาทต่อสังคมจากนิตยสารสุดสัปดาห์ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พลับลิชชิ่ง

พ.ศ. 2550   รางวัล “ผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุด และการศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์” จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

พ.ศ. 2551   รางวัล “นักเขียนบทความดีเด่นประจำปี 2551” จากมูลนิธิ ม.ร.ว. อายุมงคล โสณกุล

พ.ศ. 2551   รางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ “สังข์เงิน” ในฐานะผู้ที่มีผลงานการประชาสัมพันธ์ดีเด่น จากสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

พ.ศ. 2551   รางวัล “ผู้มีอุปการคุณต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา” ของมูลนิธิรวมใจเผยแผ่ธรรมะ จากสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

พ.ศ. 2551   รางวัล “ผู้บำเพ็ญประโยชน์ในการพัฒนาจิต ประจำปี 2551” จากสภาชาวพุทธ ร่วมกับมูลนิธิโลกทิพย์

พ.ศ. 2551   รางวัล “ผู้ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่บัณฑิตวิทยาลัย” จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พ.ศ. 2551   รางวัล “ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2551” จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

พ.ศ. 2551   ได้รับคัดเลือกเป็น “1 ใน 100 บุคคลผู้เป็นแรงบันดาลใจ” (100 idols) จากนิตยสาร a day

พ.ศ. 2551   ได้รับยกย่องจากกรุงเทพธุรกิจและกรุงเทพธุรกิจออนไลน์เป็น นักคิดนักเขียนแห่งปี

พ.ศ. 2551   ได้รับยกย่องจากหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ให้เป็น “คนรุ่นใหม่ผู้เป็นความหวัง

พ.ศ. 2552   ได้รับโหวตให้เป็นสุดยอดนักคิด ปี 2551 จากสถานีวิทยุ อสมท. F.M.96.5 MHz คลื่นความคิด

พ.ศ. 2552   รางวัล “บุคคลคุณภาพผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม” จากโรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา

พ.ศ. 2552   รางวัล “บุคคลต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน ปี 2551” จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

พ.ศ. 2552   รางวัล “พุทธคุณูปการ รัชตเกียรติคุณ” ผู้มีพุทธคุณูปการต่อพระพุทธศาสนา จากคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร

พ.ศ. 2552   ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 20 คนกรุงที่น่าจับตามอง (The Bangkok Hot List : 20 People to Watch)จาก ซีเอ็นเอ็นจีโอเอเชีย

พ.ศ. 2552   มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติศักดิ์

พ.ศ. 2553   รางวัล “ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2553” จากกระทรวงวัฒนธรรม

พ.ศ. 2553   รางวัล “ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ สาขาการอ่าน การพูด การเขียนจากกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา

พ.ศ. 2553   รางวัล “พุทธคุณูปการ กาญจนเกียรติคุณ” ผู้มีพุทธคุณูปการต่อพระพุทธศาสนา จากคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร

พ.ศ. 2553   ได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคล “ที่สุดแห่งปี 53 ประเภทนักการศึกษาที่ประชาชนชื่นชอบมากที่สุด” จากสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

พ.ศ. 2553   ได้รับการยกย่องให้เป็น “บุคคลที่น่ายกย่องที่สุดแห่งปี 2553” ด้านการให้ข้อคิดเตือนสติแก่คนในสังคม จากศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพล)

            พ.ศ. 2553   มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาภาษาไทย

พ.ศ. 2554   รางวัล “บัวทิพย์ ประจำปี 2553 จากกองทุน 100 ปี พระพุทธวรญาณ (กิตติ กิตติทินนมหาเถระ)

พ.ศ. 2554   รางวัลเกียรติยศบัลลังก์คนดี “บัลลังก์คนดีแห่งปี 2553” จัดโดย ททบ.ร่วมกับบริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2554   ได้รับโล่เกียรติคุณ “ทูตคิดใส ใจสะอาด เพื่อชาติ  เพื่อในหลวง” จากโครงการคิดใส ใจสะอาด เพื่อชาติ เพื่อในหลวง

พ.ศ. 2554   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์

 

8. ประวัติส่วนตัวและประวัติการทำงาน

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี เกิดเมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2516 ณ บ้านครึ่งใต้ ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย หลังสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนาซึ่งได้รับอิทธิพลผ่านมาทางโยมมารดา ท่านจึงได้บรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดครึ่งใต้ซึ่งเป็นวัดบ้านเกิด และพออายุครบ 21 ปี ก็ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ วัดเดิม ตลอดเวลาของการครองเพศบรรพชิต ท่านได้อุทิศตนศึกษาพระธรรมวินัยด้วยความมุ่งมั่นจนสำเร็จการศึกษาเปรียญธรรม 9 ประโยค อันถือกันว่า เป็นการศึกษาชั้นสูงสุดของคณะสงฆ์ไทย และในปีเดียวกัน (2543) ท่านยังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านศึกษาศาสตร์(ศึกษาศาสตรบัณฑิต) จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อีกสองปีต่อมาท่านก็สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านพุทธศาสน์ (พุทธศาสตรมหาบัณฑิต) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด้วยผลการเรียนที่โดดเด่นทั้งในทางโลกและทางธรรมดังกล่าวแล้ว ดังนั้นหลังสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงฆ์เพียงหนึ่งเดือน ท่านก็ได้รับอาราธนาให้เป็นอาจารย์ในสถาบันดังกล่าวเพื่อสอนในระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาโท-เอก) ต่อในทันที และนับแต่นั้นมาก็ได้รับอาราธนาให้เป็นอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐและเอกชนอีกมากมาย

ด้วยความที่มีอัธยาศัยเป็นนักคิด นักเขียน นักพูด กอปรกับได้อาศัยทักษะในทางวิชาการจากการเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยสงฆ์อยู่หลายปี ส่งผลให้พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี กลายเป็นพระนักคิด นักเขียน ที่มีผลงานนิพนธ์จำนวนมากทั้งพากย์ภาษาไทย และที่แปลสู่พากย์ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ อีกไม่น้อยกว่า 100 เล่ม นอกจากนั้นแล้ว ท่านยังได้รับอาราธนาให้เดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ในฐานะที่เป็นพระธรรมทูตอยู่อย่างสม่ำเสมอ ทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศในภาคพื้นยุโรป และประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวีย ต่อมาเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2550 ท่านได้ก่อตั้ง “สถาบันวิมุตตยาลัย” ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาทางเลือกเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพัฒนาสันติภาพโลกขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิรูปการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีชีวิตชีวา มีลักษณะเป็นวิทยาศาสตร์ที่มีเหตุผล ก้าวข้ามไสยเวทย์วิทยาปาฏิหาริย์ นำมาประยุกต์ใช้กับคนร่วมยุคสมัยอย่างได้ผล  โดยใช้หนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ  โทรทัศน์  ละคร  เพลง  กีฬา การ์ตูน  และเครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นช่องทางในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ดังเป็นที่ทราบกันดีว่าในเว็บไซต์  dhammatoday.com  และ Facebook ของท่านมีผู้ติดตามเกินกว่าหนึ่งล้านคนต่อวัน  และเพื่อแสวงหาแนวทางในการสร้างสันติภาพโลกอย่างยั่งยืน ผ่านการบูรณาการพุทธศาสนาเข้ากับการปฏิบัติในชีวิตจริงที่เรียกว่าการเจริญสติ  เพื่อการดังกล่าวสถาบันวิมุตตยาลัย จึงมีพันธกิจ 4 ประการ คือ

1. การศึกษา (เพื่อการพัฒนาคนอย่างเป็นองค์รวม)

2. การเผยแผ่ (เพื่อนำเสนอพุทธศาสนาเชิงประยุกต์สำหรับคนร่วมยุคสมัย)

3. การพัฒนาสังคม (เพื่อประยุกต์พุทธธรรมกับการแก้ปัญหาสังคมและกระตุ้นเตือนสังคมให้รู้เท่าทันลัทธิวัตถุนิยมและบริโภคนิยมอย่างมีสติ)

4. การสร้างสันติภาพ   (เพื่อบ่มเพาะการเจริญสติในชีวิตประจำวัน    อันเป็นรากฐานแห่งสันติภาพโลกที่ยั่งยืน) 

 

ผลจากการอุทิศตนทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามปรัชญาที่ว่า “ขอให้เธอ เบิกบานกับการรับใช้เพื่อนมนุษย์” และทำงานสร้างสรรค์สันติภาพตามแนวทางที่ว่า “สันติส่วนบุคคล คือ สันติภาพสากลของมนุษยชาติ” หรือ “การตื่นอยู่ของคนคนหนึ่ง จะส่งผลถึงคนอีกคนหนึ่งเสมอ อย่างหนักและสัมฤทธิ์ผลเป็นรูปธรรมดังกล่าวมาข้างต้นนี้เอง  จึงส่งผลให้ในรอบ 8 ปีที่ผ่านมา (2547 - 2554)  สถาบันต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศได้น้อมถวายรางวัลเกียรติคุณและปริญญาดุษฎีบัณฑิตแก่ท่านไม่น้อยกว่า 25 รางวัล

 

 

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ติดต่อ :

288/52 อาคารมูลนิธิ มสวท. ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Tel. +66(0) 2552-5200 Fax. +66(0) 2551-4422 Email : thaifstt@gmail.com 

Copyright © 2008-2015 หากมีปัญหาในการรับชมกรุณาติดต่อ Webmaster ที่ admin@thaifstt.org