ทำเนียบเกียรติยศ (Hall of Fame)

บุคคลคุณภาพแห่งปี 2011 ด้านเทคโนโลยี

 

 

ศ.ดร.ประสิทธิ์ ประพิณมงคลการ   (อายุ 63 ปี)

(ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ)

 

1. หน้าที่ความรับผิดชอบในปัจจุบัน

1. ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ปฏิบัติหน้าที่ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) (20 ธันวาคม 2553 – ปัจจุบัน)

2. ศาสตราจารย์กิตติคุณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ประจำปีการศึกษา 2547 - ปัจจุบัน)

3. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต (พ.ศ. 2543 –ปัจจุบัน)

 

2. ประวัติการศึกษา

- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสื่อสาร มหาวิทยาลัยโอซาก้าประเทศญี่ปุ่น

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

3. นโยบายและอุดมการณ์ในการทำงาน

-นโยบายในการทำงาน

ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการให้บริการบรอดแบรนด์อินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยทั่วถึง เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต ของประชาชนให้ดีขึ้น ให้ความเป็นธรรมและเสมอภาคต่อผู้ประกอบการและผู้ร่วมงานทุกคน

อุดมการณ์ในการทำงาน

ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ใช้สติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน โดยให้มีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อก่อให้เกิดสาธารณะประโยชน์อย่างแท้จริง

 

4. ความสำเร็จในชีวิตการทำงาน

อบรมสั่งสอนลูกศิษย์มา30 ปี มีผู้สำเร็จการศึกษาดุษฎีบัณฑิต 7 คน นิสิตจบปริญญาตรีประมาณ 5,000 คน และปริญญาโทอีก 5,000 คนที่อยู่ใต้การควบคุมบริหารจัดการ โดยเป็นศาสตราจารย์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและได้นำความรู้และความเชี่ยวชาญไปพัฒนากิจการโทรคมนาคมของประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้า โดยเป็นประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ รวมทั้ง ผลักดันให้เกิดการให้บริการโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะให้แก่โรงเรียน สถานพยาบาล หมู่บ้านที่อยู่ห่างไกล ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ เด็กและนักเรียน

 

5. ทรรศนะต่อวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นพื้นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาของประเทศที่สำคัญยิ่ง ควรส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเข้าใจในหลักการวิทยาศาสตร์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ต้องพัฒนาให้เป็นแกนหลักในการพัฒนาอุตสาหกรรมและพัฒนาประเทศชาติต่อไป ควรจัดตั้งกองทุนวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ยิ่งใหญ่เหมือนกับ National Science Foundation ในสหรัฐอเมริกา

 

6. กิจการอันเป็นคุณประโยชน์เพื่อสังคม สาธารณกุศล

พัฒนาการบริการโทรคมนาคมอย่างทั่วถึงตามโรงเรียนและหมู่บ้านในถิ่นทุรกันดาร และให้โอกาสการเข้าถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคมแก่ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ เด็กและนักเรียน โดยการสร้าง Internet โรงเรียน และ Internet ตำบลที่อยู่ห่างไกล

 

7. รางวัลเกียรติยศหรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์

-ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (พ.ศ. 2553)

- ศาสตราจารย์กิตติคุณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- รางวัลบทความดีเด่น ในหัวข้อ “ERICA Switch Algorithm for ABR Service in ATM Network: A Case Study” ณ การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 21 (12-13 พฤศจิกายน 2541)

- ได้ประยุกต์ใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านโทรคมนาคมเป็นประโยชน์ต่อประชาชน     

 

8. ประวัติส่วนตัวและประวัติการทำงาน

ประวัติการทำงาน

(1) ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ปฏิบัติหน้าที่ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) (20 ธันวาคม 2553 – ปัจจุบัน)

(2) ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) (30 มีนาคม - 19 ธันวาคม พ.ศ. 2553)

(3) กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) (1 ตุลาคม พ.ศ. 2547 - 29 มีนาคม พ.ศ. 2553)

(4) ศาสตราจารย์กิตติคุณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ประจำปีการศึกษา 2547 - ปัจจุบัน)

(5) ศาสตราจารย์ระดับ 10 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2540 - 2547)

(6) ผู้อำนวยการสานักบริการวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (มิถุนายน พ.ศ. 2532 – พฤษภาคม พ.ศ. 2538)

(7) รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (1 พฤษภาคม พ.ศ. 2528)

(8) ดำรงตำแหน่ง Core Team Leader สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง (พ.ศ. 2523 - 2524)

 

ประวัติการเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่สำคัญ

(1) กรรมการการสื่อสารแห่งประเทศไทย (4 สิงหาคม พ.ศ. 2535)

(2) กรรมการศึกษาความเหมาะสมโครงการโทรศัพท์สาธารณะทางไกลชนบทกับหมู่บ้านองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2539 - 2540)

(3) ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง (พ.ศ. 2540 – 2546)

(4) ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2540 - 2541)

(5) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต (พ.ศ. 2543 –ปัจจุบัน)

(6) ประธาน และกรรมการสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (1 สิงหาคม พ.ศ. 2544)

(7) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (พ.ศ. 2544 – กุมภาพันธ์ 2554)

(8) กรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2545 - 2546)

(9) ประธานอนุกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ ICT เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2545 - 2546)

(10) กรรมการฝ่ายวิชาการ รัฐสภา (พ.ศ. 2546)

(11) กรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (พ.ศ. 2552– กุมภาพันธ์ 2554)

(12) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (พ.ศ. 2553 – กุมภาพันธ์ 2554)

 

ผลงานทางวิชาการ

เป็นผู้เขียนหนังสือ ตำรา และบทความทางวิชาการจำนวนมาก

 

 

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ติดต่อ :

288/52 อาคารมูลนิธิ มสวท. ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Tel. +66(0) 2552-5200 Fax. +66(0) 2551-4422 Email : thaifstt@gmail.com 

Copyright © 2008-2015 หากมีปัญหาในการรับชมกรุณาติดต่อ Webmaster ที่ admin@thaifstt.org