ทำเนียบเกียรติยศ (Hall of Fame)

บุคคลคุณภาพแห่งปี 2012 ด้านสาธารณสุข

 

 

ศาสตราจารย์ ดร. ประกิต วาทีสาธกกิจ (อายุ 68 ปี)

(เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่)

 

1. หน้าที่ความรับผิดชอบในปัจจุบัน

1.  เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

2.  คณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติ  กระทรวงสาธารณสุข

3.  ที่ปรึกษาสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ  กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข

4.  ที่ปรึกษาสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

5.  คณะกรรมการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)

6.  เลขาธิการเครือข่ายสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนานาชาติ ( สสส.นานาชาติ)

7.  ประธานเครือข่ายโรคไม่ติดต่อ ( Thai NCD Net)

 

2. ประวัติการศึกษา

 

พ.ศ. 2512   แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2516   Diplomate AmericanBoard of Internal Medicine (เทียบเท่าปริญญาเอก)ประเทศสหรัฐอเมริกา

พ.ศ. 2518   ประกาศนียบัตร Fellow inPulmonary Disease, ประเทศสหรัฐอเมริกา

พ.ศ. 2532   หนังสืออนุมัติผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาอายุรศาสตร์ระบบทางเดินหายใจ แพทยสภา

พ.ศ. 2532   หนังสืออนุมัติผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาอายุรศาสตร์ (เทียบเท่าปริญญาเอก) แพทยสภา

พ.ศ. 2540   วปอ. รุ่นที่ 39  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

พ.ศ. 2550   ปปร.10 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

 

3. นโยบายและอุดมการณ์ในการทำงาน

- ทำงานที่ต้องทำวันนี้วันนี้

- ทำงานที่ต้องทำเต็มความสามารถ

- ไม่รับงานเกินกว่ากำลัง  / เวลาที่ตัวเองจะทำได้

- บริหารงานแบบมีส่วนร่วม

- Honesty is the best policy

 

4. ความสำเร็จในชีวิตการทำงาน

- เป็นหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสองสมัย พ.ศ. 2530– 2538

- เป็นคณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสองสมัย พ.ศ.2542 – 2547

- ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์สาขาอายุรศาสตร์ พ.ศ. 2530

- เป็นเลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2529 – 2555

- ได้รับเลือกตั้งเป็นวุฒิสมาชิก กทม. พ.ศ.2549

- เป็นหนึ่งในผู้ผลักดันให้เกิดกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ( สสส.)

 

5. ทรรศนะต่อวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

            - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่สำคัญอันดับต้นๆในการพัฒนาประเทศ  การสนับสนุนการศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยยังมีน้อยเกินไป  รูปแบบที่น่าสนใจคือการพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศเกาหลี และไต้หวัน

 

6. กิจการอันเป็นคุณประโยชน์เพื่อสังคม สาธารณกุศล

- การณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

- การปลูกฝังค่านิยมการสร้างเสริมสุขภาพและการสนับสนุนการผลักดันให้เกิดกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพทั้งภายในประเทศและทั่วโลก

 

7. รางวัลเกียรติยศหรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์

7.1 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ

พ.ศ. 2538     มหาวชิรมงกุฎ (มวม.)

พ.ศ. 2543     มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (มปช.)

พ.ศ. 2544     เหรียญจักรพรรดิมาลา

 

7.2 รางวัลเกียรติคุณที่ได้รับ

ได้รับรางวัลโล่เกียรติยศจากสมาพันธ์ควบคุมการบริโภคยาสูบภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (Asian and Pacific Association for Tobacco Control) ในฐานะเป็นผู้ที่มีผลงานในการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ดีเด่นของประเทศไทยและภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก โดยเป็นบุคคลแรกที่ได้รับรางวัลนี้ (เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2533)

ได้รับรางวัลเหรียญ (Tobacco or Health) จากองค์การอนามัยโลก พ.ศ. 2535 ในฐานะที่มีผลงานรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ดีเด่นของประเทศไทย

ได้รับโล่เกียรติยศจากกรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะที่มีผลงานในการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่เป็นอย่างดียิ่ง (เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2536)

ได้รับโล่เกียรติยศจากสมาคมศิษย์เก่าสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ในฐานะเป็นนักสาธารณสุขดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิชาการ ประจำปี 2536 (เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2536)

ได้รับการคัดเลือกจากกองบรรณาธิการนิตยสาร Fitness ให้เป็นบุคคลแห่งปี 2534ในฐานะที่ได้รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่อย่างแข็งขัน

ได้รับรางวัล Luther L. Terry Awards จาก American Cancer Society ซึ่งเป็นรางวัลระดับโลกที่ตั้งขึ้นเป็นครั้งแรก พ.ศ. 2543 สำหรับบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการรณรงค์ควบคุมการสูบบุหรี่ระดับโลก ในฐานะ Outstanding Individual Leadership in Tobacco Control และเป็นชาวเอเชียคนแรกที่ได้รับรางวัลนี้ (10 สิงหาคม 2543)

ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล-บีบราวน์ เพื่อการแพทย์และสาธารณสุขไทย ประจำปี 2544ในฐานะผู้ได้อุทิศตนปฏิบัติงานเพื่อเป้าหมายการมีสุขภาพที่ดีของประชาชนโดยส่วนรวม

ได้รับเกียรติบัตร Fellow of Royal College of Physicians of London (FRCP) จาก Royal College of Physicians แห่งประเทศสหราชอาณาจักร (เมื่อ 13 มิถุนายน 2544)

ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากสมาคมไทย เพื่อการส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประเทศ ในฐานะผู้บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม และส่งเสริมความเข้าใจดีระหว่างประเทศกับนานาชาติ 27ธันวาคม 2545

ได้รับมอบรางวัล 2003 Award for Community Leadership จาก Rhonda Galbally อดีตผู้จัดการสำนักงานสร้างเสริมสุขภาพวิคตอเรียที่เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย (ตุลาคม 2546)

ได้รับปริญญาแพทยศาสตรดุฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา2548

ได้รับพระราชทานรางวัลเกียรติยศจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  ในฐานะบุคคลดีเด่นแห่งชาติ  ระดับนโยบายด้านสุขศึกษา  พลศึกษา  และนันทนาการ  จากสมาคมสุขศึกษาพลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย ประจำปี 2551

ได้รับรางวัลบลูมเบิล์กด้านการควบคุมยาสูบโลก ด้านความเป็นเลิศด้านการเตือนภัยอันตรายจากบุหรี่ โดยเฉพาะฉลากคำเตือนบนซองบุหรี่จากมูลนิธิบลูมเบิรล์ก (มีนาคม 2552)

ได้รับพระราชทานรางวัลบุคคลดีเด่นผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบแก่สาธารณสุขไทย ในงาน “90 ปี การสาธารณสุขไทยเพื่อคนไทยสุขภาพดี” (21 มีนาคม 2552 )

 

8. ประวัติส่วนตัวและประวัติการทำงาน

ประวัติการรับราชการ

พ.ศ. 2519 - 2520  อาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2520 - 2523  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2523 - 2530  รองศาสตราจารย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2530 - 2549  ศาสตราจารย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ตำแหน่งหน้าที่อื่นๆและกิจกรรมที่เคยทำ

ข้าราชการการเมือง

เม.ย. – ก.ย. 2549           สมาชิกวุฒิสภา  กรุงเทพมหานคร

ก.พ.2550 – ม.ค.2551     ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการสาธารณสุข  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

2523 – 2529                  หัวหน้าโครงการอบรมแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาอายุรศาสตร์

2525 – 2529                 ประธานคณะอนุกรรมการโครงการฝึกอบรมแพทย์ฝึกหัด และแพทย์ประจำบ้าน ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

2530 – 2538                 หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

2539 – 2541                 กรรมการประจำคณะ จากคณาจารย์ประจำ

2539 – 2541                 ประธานสภาอาจารย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

2541 – 2547                  คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

2543 – 2547                 กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล แพทยสภา

2541 – 2547                 กรรมการแพทยสภาโดยตำแหน่ง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

2529 – 2536                 กรรมการบริหารราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

2530 – 2538                 กรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ สาขาอายุรศาสตร์

2529 – 2531                 เลขานุการคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย

2532 – 2534                 กรรมการคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ สาขาโรคระบบทางเดินหายใจ

2522 – 2526                 กรรมการสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง

2539 – 2542                 ประธานคณะทำงานจัดหาข้อเสนอมาตรการจัดตั้งสำนักงานกองทุนสนับสนุน การส่งเสริมสุขภาพ กระทรวงการคลัง

2543                            รองประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

 

ประวัติที่สำคัญอื่นๆ

กระทรวงสาธารณสุข

2532 – 2554                  กรรมการคณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติ

2536 – 2543                  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบ

2532 – 2536                  กรรมการบริหาร สมาพันธ์ควบคุมการบริโภคยาสูบภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกส์

2534 – 2535                  ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ศาสตราจารย์ นายแพทย์อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ)

2536 – 2538                  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ดร. อาทิตย์ อุไรรัตน์)

2541 – 2543                  ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายคำรณ ณ ลำพูน)

2546 – พ.ค.2549            คณะกรรมการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ

2550                             รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญคนที่สอง  ร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

2550 – 2551                  คณะที่ปรึกษาอาวุโสนายแพทย์มงคล ณ สงขลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

2551                             หัวหน้าคณะผู้แทนไทยสำหรับการประชุมภาคีสมาชิกใหญ่กรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบครั้งที่ 3

 

สำนักนายกรัฐมนตรี

2541 – 2543                  คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

2545 – ก.ค. 2547           รองประธานกรรมการคนที่สอง คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

2546 – ก.ค. 2547           คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

                                                - ประธานคณะอนุกรรมการด้านการมีส่วนร่วม

2548 –  2549                 ที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

 

องค์กรเอกชน

2529 – 2539                  เลขาธิการโครงการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ มูลนิธิหมอชาวบ้าน

2540 – ปัจจุบัน               เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

 

องค์การอนามัยโลก

2539 –  2545                 คณะที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านบุหรี่และสุขภาพองค์การอนามัยโลก

 

 

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ติดต่อ :

288/52 อาคารมูลนิธิ มสวท. ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Tel. +66(0) 2552-5200 Fax. +66(0) 2551-4422 Email : thaifstt@gmail.com 

Copyright © 2008-2015 หากมีปัญหาในการรับชมกรุณาติดต่อ Webmaster ที่ admin@thaifstt.org