ทำเนียบเกียรติยศ (Hall of Fame)

บุคคลคุณภาพแห่งปี 2012 ด้านสังคม

 

 

พลโท ดร. ยุทธนา หาระบุตร  (อายุ 64 ปี)

(เลขาธิการมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช)

 

1. หน้าที่ความรับผิดชอบในปัจจุบัน

            1.1 เลขาธิการมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช

            1.2 ประธานมูลนิธิตามรอยพ่อ

            1.3 นายกสมาคมศิษย์เก่าบ้านอำนาจ

 

2. ประวัติการศึกษา

การศึกษาด้านทหาร

พ.ศ. 2513          โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (หลักสูตรพิเศษ รุ่น 2) โรงเรียนสงครามพิเศษ

โรงเรียนทหารช่าง (หลักสูตรชั้นนายร้อย)

พ.ศ. 2514          โรงเรียนการบินทหารบก

พ.ศ. 2519          โรงเรียนทหารช่าง (หลักสูตรชั้นนายพัน)

พ.ศ. 2524          โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำชุดที่ 59

 

การศึกษาด้านพลเรือน

พ.ศ. 2534          ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์- บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

พ.ศ. 2546          ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์ - การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

พ.ศ. 2547          พรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า

พ.ศ. 2553          รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

3. นโยบายและอุดมการณ์ในการทำงาน

เน้นการทำงานด้วยความตั้งใจ มุ่งมั่น ทุ่มเท มีความรับผิดชอบ มีวินัยและซื่อสัตย์โดยเฉพาะยึดมั่นในการตอบแทน ปกป้องและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

 

4. ความสำเร็จในชีวิตการทำงาน

ได้ไต่เต้ามาตามลำดับตามครรลองของการรับราชการ จากยศร้อยตรี – พลโท และได้ไปปฏิบัติงานงานที่มูลนิธิ 5 ธันวามหาราช ตั้งแต่ พ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบัน โดยส่วนตัวแล้วมีความภาคภูมิใจที่มีโอกาสได้รับใช้และตอบแทนบุญคุณ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งได้มีโอกาสช่วยเหลือด้านความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ด้อยโอกาสโดยน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติระดับครัวเรือน

 

5. ทรรศนะต่อวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นวิชาการที่มีความสำคัญต่อมนุษยชาติมากทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคต ซึ่งทางราชการจะต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเป็นแกนหลักในการประสานงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีความเป็นเอกภาพ  เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศ

 

6. กิจการอันเป็นคุณประโยชน์เพื่อสังคม สาธารณกุศล

6.1 เป็นผู้รับผิดชอบในการวางแผน ติดต่อ ประสานงานกับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ รวมทั้งประชาชนทุกสาขาอาชีพ ในการจัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ทำให้การจัดงานฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

            6.2 เป็นประธาน “โครงการเพลงเฉลิมพระเกียรติองค์ราชา” เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา เมื่อปี พ.ศ. 2550

6.3 เป็นประธานโครงการ (ฝ่ายคฤหัสถ์) “วัดช่วยวัด”  ของวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร และ ประธานโครงการ “ศิลปิน ดารา นักร้อง นักแสดง” ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เมื่อปี 2554

 

7. รางวัลเกียรติยศหรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์

พ.ศ. 2551            ได้รับรางวัลเกียรติยศคนดีศรีเมืองลือ อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ

พ.ศ. 2552            ได้รับรางวัลเกียรติยศคนดีศรีเมืองลือ อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ

พ.ศ. 2553            ได้รับรางวัลเกียรติยศคนดีศรีอำนาจ จ.อำนาจเจริญ

5 ธันวาคม 2537     ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประถมาภรณ์มงกุฎไทย

5 ธันวาคม 2540     ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประถมาภรณ์ช้างเผือก

5 ธันวาคม 2544     ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาวชิรมงกุฎ

8. ประวัติการทำงาน

1 ต.ค. 2515                              นายทหารนักบิน กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 6

1 ต.ค. 2515 - 30 ก.ย. 2522        ปฏิบัติหน้าที่พื้นที่สนามชายแดน

21 ต.ค. 2524 - 5 ต.ค. 2528        ปฏิบัติหน้าที่พื้นที่สนามชายแดน

1 ต.ค. 2531 - 30 ก.ย. 2532        ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเสนาธิการประจำผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก

1 ต.ค. 2532 - 30 ก.ย. 2534        ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหารบก

1 ต.ค. 2535 - 30 ก.ย. 2536        ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารบก

1 ต.ค. 2536 - 30 ก.ย. 2537        ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม

พ.ศ. 2536 - 2540                      ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นตุลาการศาลทหารกรุเทพ

พ.ศ. 2540 - 2545                      ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นตุลาการศาลทหารกลาง

พ.ศ. 2545 - 2549                      เป็นรองเลขาธิการมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช

พ.ศ. 2549 - ปัจจุบัน                   เป็นเลขาธิการมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช

 

 

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ติดต่อ :

288/52 อาคารมูลนิธิ มสวท. ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Tel. +66(0) 2552-5200 Fax. +66(0) 2551-4422 Email : thaifstt@gmail.com 

Copyright © 2008-2015 หากมีปัญหาในการรับชมกรุณาติดต่อ Webmaster ที่ admin@thaifstt.org