ทำเนียบเกียรติยศ (Hall of Fame)

บุคคลคุณภาพแห่งปี 2012 ด้านเทคโนโลยี

 

 

ศาสตราจารย์ ดร. ดิเรก ลาวัณย์ศิริ (อายุ 63 ปี)

(ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน)

1. หน้าที่ความรับผิดชอบในปัจจุบัน


 

            1. ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

            2. กรรมการจรรยาบรรณของสภาวิศวกร

            3. กรรมการมาตรฐานการศึกษาของสภาวิศวกร

            4. ผู้ชำนาญการสภาวิศวกรรมแห่งประเทศไทย

            5. คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

            6. กรรมการพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

            7. กรรมการพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

            8. กรรมการพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

 

2. ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2515   วศ.บ. วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2516    M.S.C.E. University of Washington, Washington U.S.A.           

พ.ศ. 2519    Ph.D (Civil Eng.) ปี พ.ศ. 2519 Oregon State University. Oregon, U.S.A.

พ.ศ. 2540    ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 39

พ.ศ. 2544    Senior Executive Program รุ่นที่ 15 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2546    ประกาศนียบัตรชั้นสูงหลักสูตรการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 สถาบันพระปกเกล้า

พ.ศ. 2549     Director Certification รุ่น 76

พ.ศ. 2550     Certificate 18th Management of Higher Education Institution Seminar, Galillee College, Israel, July 2007

 

3. นโยบายและอุดมการณ์ในการทำงาน


 

เน้นการบริหารงานอย่างมีเป้าหมายและเน้นความโปร่งใส โดยจะกำหนดเป้าหมายก่อนว่าจะเกิดอะไรขึ้น อย่างไรบ้าง ตามเวลาที่กำหนด  และมีทีมงานที่คอยวางแผนระยะยาวในเป้าหมายเดียวกัน คัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถมาร่วมงาน ซึ่งการบริหารงานนั้นเน้นความเป็นกันเอง ถ้อยทีถ้อยอาศัยเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน เพื่อให้ทุกคนมีความสุขในการทำงานและมีผลงานที่มีประสิทธิภาพ

 

4. ความสำเร็จในชีวิตการทำงาน


 

ศ.กิตติคุณ ดร .ดิเรก  เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในสายงานวิศวกรรมโดยตรง จะเห็นได้ดังนี้

-สายงานราชการ  จะเห็นได้จากจากความเจริญก้าวหน้าในการรับราชการโดยเริ่มรับราชการในตำแหน่งอาจารย์ประจำในภาควิชาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ ในปี พ.ศ. 2521 และ 2524 ตามลำดับ ต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ เมื่อปี พ.ศ. 2528 และได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในระหว่างปี พ.ศ. 2547-2551  ได้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2549 -2550  ดำรงตำแหน่งเป็น Chairman of Steering Committee of AUN/SEED NET (AUN South East Asia Engineering  Education Development Network) ในปี 2007 – 2008   และด้วยความรู้และประสบการณ์ด้านวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการทั้งในและต่างประเทศ อันก่อให้เกิดคุณประโยชน์และชื่อเสียงแก่ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและประเทศชาติตลอดมา สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์กิตติคุณ คณะวิศวกรรมศาสตร์  นอกจากนี้ ในช่วงระยะเวลาที่ ศ.กิตติคุณ  ดร.ดิเรก ดำรงตำแหน่ง เป็นกรรมการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในระหว่างปี พ.ศ. 2540 – 2552 นั้นได้นำพาองค์กรได้รับรางวัล Thailand Quality Class ซึ่ง  จัดโดย คณะกรรมการคุณภาพแห่งชาติ ประเภทหน่วยงาน 2 ปี ซ้อน ในปี 2545 และ 2546  

-สายงานทางด้านวิชาชีพวิศวกรรม  ศ.กิตติคุณ ดร.ดิเรก  เป็นสมาชิกระดับสมาชิกระดับวุฒิ สาขาวิศวกรรมโยธา ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการควบคุมวิชาชีพวิศวกรรม (ก.ว.)  ปี พ.ศ. 2538-2540  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ชำนาญการสภาวิศวกรรมแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544   เป็นกรรมการมาตรฐานการศึกษาของสภาวิศวกรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549  และเป็นกรรมการจรรยาบรรณของสภาวิศวกร  ตั้งแต่ปี 2550 – ปัจจุบัน

 

5. ทรรศนะต่อวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


 

เน้นการส่งเสริมการวิจัยนวัตกรรมหรือพัฒนางานวิจัยที่มีอยู่เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เทคโนโลยีด้านพลังงานที่จะเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตประจำของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

6. กิจการอันเป็นคุณประโยชน์เพื่อสังคม สาธารณกุศล


 

ศ.กิตติคุณ ดร. ดิเรก ลาวัณย์ศิริ เป็นผู้อุทิศความรู้ความสามารถของตนเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์และสถาบันวิชาชีพของตนอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบัน ดังจะเห็นได้ดังนี้                  

1. กรรมการควบคุมวิชาชีพวิศวกรรม (ก.ว.)  ปี พ.ศ. 2538 – 2540 

2. ผู้ชำนาญการสภาวิศวกรรมแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน

3. กรรมการมาตรฐานการศึกษาของสภาวิศวกร 2549 -ปัจจุบัน 

4. กรรมการจรรยาบรรณของสภาวิศวกร         2550-ปัจจุบัน 

5. นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัย Washington พ.ศ. 2553 

6. อุปนายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า  พ.ศ. 2552-2553 

7. กรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 2550 – 2551 

8. คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน

9. กรรมการชมรมนักศึกษา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น วปรอ 399 

10. ประธานชมรมนักศึกษา สถาบันพระปกเกล้า รุ่น ปปร.7 พ.ศ. 2552 – 2553 

11. กรรมการพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน 

12. กรรมการพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน 

13. กรรมการพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน 

นอกจากนี้ ยังเป็นวิทยากรรับเชิญเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ด้านวิศวกรรมและการกำกับกิจการพลังงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา และองค์กรต่างๆอย่างต่อเนื่อง

 

7. รางวัลเกียรติยศหรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์


 

    7.1 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ

พ.ศ. 2524    ตริตาภรณ์มงกุฎไทย

พ.ศ. 2527    ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย

พ.ศ. 2530    ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

พ.ศ. 2531    ประถมาภรณ์มงกุฎไทย

พ.ศ. 2534    ประถมาภรณ์ช้างเผือก

พ.ศ. 2537    มหาวชิรมงกุฎไทย

พ.ศ. 2542    มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก

      7.2 รางวัลเกียรติคุณที่ได้รับ

            1. เอกสารวิจัยดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ. 2539-2540                       

            2. รางวัลบทความดีเด่น เรื่อง ลักษณะสมบัติของส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต ที่ใช้วัสดุแอสฟัลต์ ซีเมนต์ธรรมดากับแอสฟัลต์ซีเมนต์ที่ผสมด้วยยางธรรมชาติเป็นสารผสมเพิ่ม โดยคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมจราจรและขนส่ง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 15 ตุลาคม 2546

            3. รางวัล Thailand Quality Class ประเภทหน่วยงาน 2 ปี ซ้อน ในปี 2545 และ 2546   

            4. Oregon State Awards, 2008  Academy of Distinguished  Engineers ,  Oregon State University,  Corvallis, Oregon USA                                 

            5. รางวัล บี.ซี.ซี. ดีเด่น (รางวัลอารีย์ เสมประสาท) ประจำปี 2552 จากคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย                                             

            6. รางวัล “ศักดิ์อินทาเนีย” รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2553 จากคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                                                                   

            7. รางวัล “ AFEO Honorary Fellow Award” ประจำปี 2553 จาก The  Asean Federation of Engineering  Organizations (CAFEO28)                                                                                   

            8. รางวัล “ ASEAN Outstanding Engineering Achievement Award for year 2011: Being HIGH PERFORMANCE Energy Regulatory body in Thailand” จาก ASEAN Federation of Engineering Organizations        (AFEO) (ประเภทองค์กร)

 

8. ประวัติส่วนตัวและประวัติการทำงาน


 

ประวัติการทำงาน (รับราชการ)

พ.ศ. 2520                      อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2521                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์          

พ.ศ. 2524                      รองศาสตราจารย์             

พ.ศ. 2529 - ปัจจุบัน         ศาสตราจารย์                  

พ.ศ. 2531 และ 2535       Associate Faculty ที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ในวิชา “Pavement Design”

พ.ศ. 2532                      Visiting Professor เป็นอาจารย์สอนวิชา “Pavement Design and Construction”   Innsbruck University ประเทศออสเตรเลีย

พ.ศ. 2539 - 2547           กรรมการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

พ.ศ. 2547 - 2551           คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

1 ก.พ. 2551 - ปัจจุบัน      ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

29 พ.ค.2551 - ปัจจุบัน      ศาสตราจารย์กิตติคุณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 

ตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งเป็นพิเศษนอกเหนือจากงานประจำ

พ.ศ. 2538 - 2540            กรรมการควบคุมวิชาชีพวิศวกรรม (ก.ว.) 

พ.ศ. 2544 - ปัจจุบัน         ผู้ชำนาญการสภาวิศวกรรมแห่งประเทศไทย

                                                 -งานที่ปรึกษาและออกแบบโครงสร้างอาคารและควบคุมการก่อสร้างมากกว่า 30 โครงการ และงานที่ปรึกษาออกแบบถนนมากกว่า 20 โครงการ

พ.ศ. 2549 - ปัจจุบัน         กรรมการมาตรฐานการศึกษาของสภาวิศวกร

พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน         กรรมการจรรยาบรรณของสภาวิศวกร

พ.ศ. 2531 - 2539            กรรมการการประปานครหลวง

พ.ศ. 2544 - 2545            กรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2548 - 2549            ประธานคณะกรรมการวิชาการส่งเสริมงานด้านนิติบัญญัติแก่รัฐสภา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสถาบันพระปกเกล้า

พ.ศ. 2548 - 2549            กรรมการบริษัทขนส่ง จำกัด

พ.ศ. 2549 - 2551            กรรมการการประปาส่วนภูมิภาค

พ.ศ. 2548 - 2551            กรรมการสภามหาวิทยาลัยแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2548 - 2550            อนุกรรมการวิชาการ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

พ.ศ. 2549 - 2550            ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2540 - ปัจจุบัน         กรรมการบริหารสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2548 - 2551            กรรมการบริหารสถาบันวิทยบริการ

พ.ศ. 2547 - 2551            ประธานกรรมการบริหารศูนย์เชี่ยวชาญไฟฟ้ากำลังแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

กรรมการในระดับนานาชาติ/สมาชิกในระดับนานาชาติ

1. Member of International Federation of Engineering Education Society, Council of Engineering Dean of Thailand Representative  2006-2008

2.Member of organizing Committee on International Conference on Road and Airfield Technology  2005-now

3. Chairman of Steering Committee of AUN/SEED NET (AUN South East Asia Engineering Education Development Network) 2007-2008

4. Member of Asian-Oceania Top University League on Engineering (AOTULE)  2006-2008

5. Member of Global Engineering Dean Council (GEDC)

6. Member of American Society of Civil Engineering

7. Member of American Society of Engineering Education

8. Member of National Association of Regulatory Utility Commissioners (NARUC)

9. President of the University of Washington Alumni of Thailand

 

ประวัติการทำงานวิจัย

1. งานวิชาการและวิจัย ทำการวิจัยในสาขาวิศวกรรมขนส่งและโครงสร้างถนนมากกว่า 20โครงการ

2. บทความทางวิชาการสาขาวิศวกรรมโยธามากกว่า 30 บทความ

3. เขียนตำราสาขาวิศวกรรมโยธา 7 เล่ม

4. บทความและการบรรยายในระดับนานาชาติมากกว่า 10 ครั้ง

 

 

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ติดต่อ :

288/52 อาคารมูลนิธิ มสวท. ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Tel. +66(0) 2552-5200 Fax. +66(0) 2551-4422 Email : thaifstt@gmail.com 

Copyright © 2008-2015 หากมีปัญหาในการรับชมกรุณาติดต่อ Webmaster ที่ admin@thaifstt.org