ทำเนียบเกียรติยศ (Hall of Fame)

บุคคลคุณภาพแห่งปี 2013 ด้านวิทยาศาสตร์

 

 

ศ.(พิเศษ) ดร. สันทัด  โรจนสุนทร ( อายุ 81 ปี)

(นายกราชบัณฑิตยสถาน)

 

1. หน้าที่ความรับผิดชอบในปัจจุบัน

1.1 นายกราชบัณฑิตยสถาน (เริ่ม 11 เมษายน 2556)

1.2 ที่ปรึกษามูลนิธิโครงการหลวง                             

1.3 กรรมการมูลนิธิโครงการหลวง                                  

1.4 ประธานกรรมการ มูลนิธิวิทยาศาสตร์การเกษตร              

1.5  กรรมการมูลนิธิสวนหลวง ร.9             

1.6 กรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ                                     

1.7 คณะอนุกรรมาธิการติดตามและพัฒนาระบบวิจัยของประเทศ  ในคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา

 

2. ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2532      ปริญญาหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 1 (วปรอ 311) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

พ.ศ. 2514      Ph.D. (Soil Science)  Oregon State University    (Rockefeller  scholarship)

พ.ศ. 2505      M.S. (Soil Science)   Oregon State University     (USAID scholarship)

พ.ศ. 2501      B.Sc (Geology)  University of Western Australia     (Colombo  Plan scholarship)

พ.ศ. 2495      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 ปี  (ได้รับทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศ)

 

3. นโยบายและอุดมการณ์ในการทำงาน

- ทำสิ่งที่ถูกต้อง

- กตัญญูรู้คุณ

- หาทางให้คนเก่งในแต่ละด้านได้ทำงานเต็มที่

- การมององค์รวม จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบูรณาการ แบ่งงานให้ถูกกับคน และใช้คนให้ถูกกับงาน

- ประสานงานให้ทุกอย่างเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องโดยเน้นการบูรณาการเป็นสำคัญ

 

4. ความสำเร็จในชีวิตการทำงาน

ด้านการเรียน ได้เรียนจนจบขั้นสูงสุดคือปริญญาเอก และด้านการงาน ได้ทำงานที่เป็นประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อประเทศชาติ คือการทำแผนที่ดินของประเทศไทยเป็นผลสำเร็จและมีการนำมาใช้อย่างเป็นทางการจนถึงปัจจุบัน รวมถึงการทำงานโครงการหลวงมาตลอดตั้งแต่เริ่มรับราชการ

 

5. ทรรศนะต่อวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- พยายามให้ GDP ของประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยเฉพาะการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- ใช้ประเทศที่มีความเจริญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นแบบอย่างในการทำงาน แบบอย่างนี้หมายถึงการทำของเป็น

- ภาครัฐควรจะเอาจริงและให้ Incentive ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มากขึ้น

 

6. กิจการอันเป็นคุณประโยชน์เพื่อสังคม สาธารณกุศล

1. การทำโครงการหลวงทำให้เกิดการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการปลูกพืชที่ชัดเจน

2. สร้างความตระหนักให้สภาวิจัยแห่งชาติเห็นว่า การพัฒนาบนดอยหรือพื้นที่บนเขาต้องมีความแตกต่างที่ชัดเจนจากการพัฒนาบนพื้นราบ ผลที่ได้รับทำให้เกิดการพัฒนาบนดอยอย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นอานิสงค์ครอบคลุมถึงประเทศเพื่อนบ้านที่มีพื้นที่ติดกันด้วย

3. กรณีศึกษาของหมู่บ้านคีรีวงศ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมเป็นประจำ จึงเสนอแนะให้สร้างโรงเรียนหลังเขา และให้กรมชลประทานทำทางน้ำไม่ให้เข้าโรงเรียน ผลที่เกิดขึ้นคือมีการสร้างโรงเรียนและชาวบ้านก็อาศัยอยู่ที่เดิม โดยมีมาตรการป้องกันน้ำท่วม การดำเนินการดังกล่าวเป็นผลสำเร็จ และเป็นแบบอย่างที่สามารถนำไปใช้ได้เป็นอย่างดี

 

7. รางวัลเกียรติยศหรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์

พ.ศ. 2554          มหาปรมาภรณ์ ช้างเผือก       

พ.ศ. 2550          มหาวชิรมงกุฎ

พ.ศ. 2549          ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์พิเศษในสาขาวิชาปฐพีวิทยา ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พ.ศ. 2545          ได้รับเชิญให้เป็น Key note Lecturer ในการประชุมนานาชาติ World Congress of Soil Science ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อสิงหาคม 2002

พ.ศ. 2545          ประถมาภรณ์ช้างเผือก   

พ.ศ. 2545          ทุติยจุลจอมเกล้า            

พ.ศ. 2544          ได้รับโล่เกียรติคุณจากสภาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในฐานะ เป็นผู้บรรยายในวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ครบ 10 ปี การศึกษา กันยายน 2544

พ.ศ. 2542          ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นราชบัณทิต ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาเกษตรศาสตร์ สำนักวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2538          ได้รับโล่เกียรติคุณ Member of PROSEA Board of Trustees จากปี 1990 - 1993 Jakarta 1993.

พ.ศ. 2536          ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ                  

พ.ศ. 2534          ประถมาภรณ์มงกุฎไทย      

พ.ศ. 2531-34     Chairman,  Governing Board. Asia Pacific  Center for Transfer of Technology (ESCAP-APCTT) Bangalore, India

พ.ศ. 2515          เหรียญรัตนาภรณ์

พ.ศ. 2514          นักวิจัยดีเด่น สมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์(จัดทำแผนที่ดินฉบับใหม่ของประเทศไทย)

พ.ศ. 2513          ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสมาชิก Sigma Xi Society of North America

 

8. ประวัติส่วนตัวและประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2552 - 2553     ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พ.ศ. 2550 - 2555     นายกสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2550 - 2551     ประธานสำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน

พ.ศ. 2550             ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร

            พ.ศ. 2548 - 2553     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม               

พ.ศ. 2548 - 2549     ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 

พ.ศ. 2547 - 2553     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ.ศ. 2545 - 2548     ประธานกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ

พ.ศ. 2540 - 2543     ที่ปรึกษา ประจำคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน

            พ.ศ. 2538 - 2541     ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

พ.ศ. 2535 - 2544     ผู้จัดการ มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

พ.ศ. 2530 - 2531     ประธานสภามนตรี สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2526 - 2536     รองผู้ว่าการ,  ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2524 - 2526     ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน

พ.ศ. 2501 - 2506     อาจารย์ภาควิชาปฐพีวิทยา  ผู้ช่วยคณบดี คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ติดต่อ :

288/52 อาคารมูลนิธิ มสวท. ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Tel. +66(0) 2552-5200 Fax. +66(0) 2551-4422 Email : thaifstt@gmail.com 

Copyright © 2008-2015 หากมีปัญหาในการรับชมกรุณาติดต่อ Webmaster ที่ admin@thaifstt.org