ทำเนียบเกียรติยศ (Hall of Fame)

บุคคลคุณภาพแห่งปี 2014 ด้านเด็กและเยาวชน

 

 

นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ (อายุ 59 ปี)

กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก

 

1. หน้าที่ความรับผิดชอบในปัจจุบัน


 

- กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก

ประธานมูลนิธิพีแอนด์จีประเทศไทยเพื่อสังคม

ประธานอนุกรรมการติดตามการจัดทำแผนเพื่ือเด็กและเยาวชนระดับชาติ

ประธานอนุกรรมการติดตามการให้สถานะบุคคลแก่เด็ก

ประธานอนุกรรมการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน

ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ

ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการขจัดปัญหาการใช้แรงงานเด็ก

ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ

ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

 

2. ประวัติการศึกษา


 

- ครุศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

- ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า (ปปร.รุ่นที่ี 2)

- ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง สถาบันพัฒนากระบวนการยุติธรรม ศาลยุติธรรม (บยส.รุ่นที่ 4)

- ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการบริหารองค์กรภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า (ปรม.รุ่นที่ 7)

- ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการสร้างเสริมสังคมสันติสุข สถาบันพระปกเกล้า (สสสส.รุ่นที่ 1)

- ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง

- (พตส.รุ่นที่ 3)

- ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง กระทรวงยุติธรรม (ยธส.รุ่นที่ี 2)

- ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง สำนักงานศาลปกครอง (บยป.รุ่นที่ 3)

 

3. นโยบายและอุดมการณ์ในการทำงาน


 

            ทำวันนี้ให้ดีที่สุด เพื่ออนาคตที่ดีขึ้นของเด็กไทย

 

4. ความสำเร็จในชีวิตการทำงาน


 

            - เป็นผู้ริเริ่มและก่อตั้งมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก

            - เป็นผู้ริเริ่มโครงการครูข้างถนนขึ้นในประเทศไทย

 

5. ทรรศนะต่อวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


 

            วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความสำคัญต่อเด็ก สังคม และประเทศเป็นอย่างมาก เพียงแต่ในพื้นที่ชนบทยังขาดการส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเป็นรูปธรรม

 

6. กิจการอันเป็นคุณประโยชน์เพื่อสังคม สาธารณกุศล


 

            เสียสละและทุ่มเทชีวิตในการทำงานเพื่อเด็กและเยาวชนมานานกว่า 30 ปี

 

7. รางวัลเกียรติยศหรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์


 

7.1 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ

            - 5 ธันวาคม 2545 สายสะพายชั้นสาม มหาวชิรมงกุฎไทย (ม.ว.ม.)

            - 5 ธันวาคม 2548 สายสะพายชั้นสูงสุด มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)

 

7.2 รางวัลเกียรติคุณที่ได้รับ

รางวัลเกียรติยศ ผู้สร้างสรรค์งานเพื่ือเด็กดีเด่น จากรายการยกนิ้วให้ ปี พ.ศ.2531

รางวัล นักพัฒนาและริเริ่มงานเพื่อเด็ก จากมูลนิธิอาโชก้า ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี พ.ศ. 2534

รางวัล ผู้สร้างสรรค์คุณประโยชน์เพื่อเยาวชน จากสำนักงานส่งเสริมและประสานงานเยาวชน

  แห่งชาติ ปี พ.ศ. 2535

รางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.2536

รางวัล คนไทยตัวอย่าง จากมูลนิธิธารน้ำใจ ปี พ.ศ. 2536

รางวัล นักสังคมสงเคราะห์แห่งปี จากนิตยสารหลักไทย ปี พ.ศ. 2537

รางวัล นักพัฒนางานสุขภาพจิตดีเด่น จากมูลนิธินายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว ปี พ.ศ. 2538

รางวัล นักพัฒนาเด็กดีเด่น จากมูลนิธิท่านผู้หญิงสมศรี เจริญรัชต์ภาคย์ ปี พ.ศ. 2543

รางวัล นักพิทักษ์สิทธิเด็กแห่งปี สาขานักการเมือง จากคณะทำงานด้านเด็ก ปี พ.ศ. 2545

รางวัล นักรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี จากองค์กรยูนิเฟรม ปี พ.ศ. 2546

รางวัล บุคคลสงเคราะห์ดีเด่นแห่งปี “ตาชั่งทอง” ปี พ.ศ. 2555

รางวัล ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ คุรุสภา ปี พ.ศ. 2556

 

8. ประวัติส่วนตัวและประวัติการทำงาน


 

- ครูโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก จ.กาญจนบุรี ปี พ.ศ. 2523

- หัวหน้าโครงการศูนย์เด็กก่อสร้าง มูลนิธิเด็ก ปี พ.ศ. 2526

- ผู้จัดการมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ ปี พ.ศ. 2527

- ผู้ก่อตั้งและเลขาธิการมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก ปี พ.ศ. 2529 ถึงปัจจุบัน

- ผ่านการศึกษาดูงานประเทศสหรัฐอเมริกา สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมัน อิตาลี อังกฤษ ฝรั่งเศสออสเตรีย ฮังการี สเปน โปแลนด์ บราซิล อาเจนตินา ชิลี แอฟริกาใต้ อิหร่าน ตุรกี อียิปต์ ญี่ปุ่น จีน เกาหลี สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ อินเดีย เนปาล ศรีลังกา อินโดนีเซีย เวียดนาม มาเลเซีย พม่า ลาว เขมร

- อาจารย์พิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ มหิดล สุโขทัยธรรมาธิราช เอแบค

 

ผลงานทางวิชาการ

- อนุกรรมการร่างแผนงานสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2531 - 2534)

- อนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างการศึกษา กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2534

- กรรมการวิชาการร่างแผนพัฒนาเด็กระยะที่ 5 องค์การยูนิเซฟประเทศไทย

- กรรมการพิจารณาสภาวะเด็กด้อยโอกาส ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 และฉบับที่ 8

- กรรมการพัฒนาการศึกษาอบรมและเลี้ยงดูเด็ก สมัยรัฐบาลนายกอานันท์ ปันยารชุน

- ประธานคณะกรรมาธิการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

- ประธานคณะกรรมาธิการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546

- ประธานคณะกรรมาธิการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550

 

ผลงานการเขียน

- หนังสือ “ชีวิตเด็กลูกกรรมกรก่อสร้าง” ปี พ.ศ. 2527

- หนังสือ “เด็กที่ถูกลืมในสังคมไทย” ปี พ.ศ. 2531

- หนังสือ “เด็กเร่ร่อนในสังคมไทย” ปี พ.ศ. 2535

- หนังสือ “เด็ก : ปัญหาและทางออก” ปี พ.ศ. 2535

- หนังสือ “การศึกษาสำหรับลูกกรรมกรก่อสร้าง” ปี พ.ศ. 2536

- หนังสือ “ครูหยุยกับเด็กเร่ร่อน” ปี พ.ศ. 2537

- หนังสือ “ครูของครูหยุย” ปี พ.ศ. 2540

- หนังสือ “คิดเพื่อเด็ก” ปี พ.ศ. 2540

- งานวิจัย “เด็กเร่ร่อน : ปัญหาและทางออก” ปี พ.ศ. 2541

- หนังสือ “ลุยเพื่อเด็ก” ปี พ.ศ. 2543

- หนังสือ “กระทู้ของครูหยุย” ปี พ.ศ. 2545

- บทความเกี่ยวกับเด็กและการศึกษาในสื่อมวลชนและนิตยสารทั่วไปในนาม “ครูหยุย

 

งานการเมือง

ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นสมาชิกวุฒิสภา ปี พ.ศ. 2539 – 2543

ได้รับเลือกตั้งจากชาวกรุงเทพมหานครให้เป็น สมาชิกวุฒิสภา ปี พ.ศ. 2543 – 2548

ประธานคณะกรรมาธิการกิจกรรมสตรี เยาวชน และผู้สูงอายุ วุฒิสภา ปี พ.ศ.2545 – 2548

ได้รับการโปรดเกล้าฯ เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ตุลาคม 2549 – 2มีนาคม 2551)

ได้รับการโปรดเกล้าฯ เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สิงหาคม 2557)

 

 

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ติดต่อ :

288/52 อาคารมูลนิธิ มสวท. ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Tel. +66(0) 2552-5200 Fax. +66(0) 2551-4422 Email : thaifstt@gmail.com 

Copyright © 2008-2015 หากมีปัญหาในการรับชมกรุณาติดต่อ Webmaster ที่ admin@thaifstt.org