ทำเนียบเกียรติยศ (Hall of Fame)

บุคคลคุณภาพแห่งปี 2014 ด้านสังคม

 

 

พระราชวิจิตรปฏิภาณ (สุนทร ญาณสุนฺทโร) (อายุ 57 ปี)

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ

 

1. หน้าที่ความรับผิดชอบในปัจจุบัน


 

- เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม จ.กรุงเทพมหานคร

- ดูแลพระอารามในด้านการหาทุน ควบคุมการบูรณะ และพัฒนาพระอาราม ตั้งแต่ พ.ศ. 2527- ปัจจุบัน

- เป็นผู้ช่วยแม่กองธรรม

 

2. ประวัติการศึกษา


 

- นักธรรมชั้นเอก

- เปรียญธรรม 5 ประโยค

 

3. นโยบายและอุดมการณ์ในการทำงาน 


 

- พึ่งพาตนเองให้มากที่สุด รบกวนผู้อื่นให้น้อยที่สุด และตั้งใจทำให้สุดความสามารถ

- ตอบโจทย์ของผู้อื่นให้ได้ในงานนั้นๆ

- ถ้าความสามารถไม่พอ ไม่อายที่จะต้องขอความช่วยเหลือจากผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ

- ทำดีอยากให้คนชมว่าดี = บ้า ทำดีอยากได้หน้า = วุ่น ทำดีเอาบุญ = สงบสุข

 

4. ความสำเร็จในชีวิตการทำงาน


 

- ได้บากบั่นจนสามารถเป็นที่พึ่งของพ่อและแม่

- ได้สนองงานเลขานุการเจ้าคณะภาค 4 ตั้งแต่ พ.ศ. 2521 (อายุ 21 ปี) เป็นเวลา 18 ปี จนเรียบร้อยแล้วขอลาออก

- ได้รับความไว้วางใจจากเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม จนสำเร็จ 4 เรื่อง

- อยากเห็นวัดสุทัศน์ฯ ซึ่งเมื่อปี พ.ศ. 2527 (วัดมีอายุ 177 ปี) มีความสวยงามเหมือนตอนที่สร้างเสร็จใหม่

- อยากให้วัดสุทัศน์ฯ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวโดยไม่รบกวนนักท่องเที่ยว

- อยากให้วัดสุทัศน์ฯ มีพระนักวิชาการ นักเทศน์ เหมือนในอดีต

- อยากให้มีการสวดมนต์ไหว้พระ จึงพัฒนาเป็นวัดแห่งแรกที่เปิดสวดมนต์ภาคเที่ยงวัน และภาคกลางคืน

- สามารถเปิดวัดได้ตั้งแต่เวลา 07.30 - 21.00 น. ทุกวัน

- เป็นผู้ริเริ่มจัดไหว้พระในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 จัดให้มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและร่วมผลักดันกับ หมอหยอง และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เกิดเป็นกิจกรรมปีใหม่ ไหว้พระ 9 วัด โดยได้นิยามความหมายแต่ละวัด จนเป็นต้นแบบของการไหว้พระ 9 วัดในทุกจังหวัด

 

5. ทรรศนะต่อวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมต่อผู้ประดิษฐ์คิดค้น ซึ่งต้องมีองค์ประกอบในตนเองอย่างมาก และผู้ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้มีใจเมตตาต่อชาวโลกที่ต้องการให้โลกนี้อยู่อย่างมีความสุข จึงมีการประดิษฐ์ คิดค้น ทุ่มเท อีกทั้งมีผู้ทุ่มทุนเพื่อให้การประดิษฐ์คิดค้นบรรลุจุดมุ่งหมาย ถ้าไม่มีผู้สนับสนุนและผู้ประดิษฐ์คิดค้นที่มุ่งมั่นทุ่มเททุกอย่างรอบกายเรา ก็คงไม่มีอย่างทุกวันนี้ ผู้ให้ทุน ให้โอกาส ผู้ประดิษฐ์คิดค้นและผู้มีส่วนร่วมทุกคน จึงเป็นผู้มีบุญคุณต่อผู้ใช้ประโยชน์ จึงควรทำบุญอุทิศแก่ท่านเหล่านั้นทุกกรณีและทุกขณะชีวิตของการได้รับประโยชน์ เช่น เปิดไฟก็ต้องขอบคุณผู้ที่คิดค้นเรื่องไฟฟ้า เป็นต้น และควรส่งเสริมให้คนไทยรักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในด้านการเรียนรู้และการประดิษฐ์คิดค้น

 

6. กิจกรรมอันเป็นคุณประโยชน์เพื่อสังคมและสาธารณกุศล


 

- การใช้ประโยชน์ของพระอารามให้สมคุณค่า

- การลาออกจากงานบริหารมาทำงานด้านสื่อสารทุกแขนง และได้ทำอย่างยั่งยืนโดยมิได้รับการสนับสนุนจากองค์กรใดๆ เพราะไม่เคยทำหนังสือไปขอสนับสนุน ยกเว้นขอโอกาสเท่านั้น

- การจัดพิมพ์หนังสือจำหน่ายโดยสำนักพิมพ์อันเป็นไปตามเป้าหมายในหนังสือเล่มนั้นๆ

- การสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนบ้านเกิด โรงเรียนใกล้วัดหรือโรงเรียนต่างๆทั้งด้านทุนทรัพย์ และนโยบายบริหารการศึกษา

-กิจกรรมอื่นๆที่เป็นสาธารณกุศลก็ทำโดยใช้ทุนส่วนตัวที่เกิดจากการเทศน์ การบรรยาย และขอสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาที่ให้ความเชื่อใจกัน คือ เราบริสุทธิ์ และ เงินบริสุทธิ์ ซึ่งทำทุกวัน ไม่เคยบันทึกว่าเป็นเงินจำนวนเท่าไร ที่ไหน เพราะกลัวเอาไปขอผลงานและกลัวคนอื่นไม่เชื่อ

 

7. รางวัลเกียรติยศ


 

- พ.ศ. 2553 มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาธรรมนิเทศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

- พ.ศ. 2554 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาธรรมนิเทศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 

- พ.ศ. 2557 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย

- ได้รับรางวัลสื่อมวลชนคาลอทิกดีเด่น

- ได้รับพระราชทานรางวัล ศาสตรเมธี ม.ล.ปิ่น มาลากุล จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

- ได้รับรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น จากกรมประชาสัมพันธ์

- ได้รับรางวัลเสมา-ธรรมจักร สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

 

8. ประวัติส่วนตัวและประวัติการทำงาน


 

- เกิด พ.ศ. 2500 เป็นชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

- เมื่อจบชั้น ป. 4 ไม่มีเงินเรียนต่อ จึงบวชเรียนเป็นสามเณร เมื่ออายุ 11 ปี

- สอบได้นักธรรมชั้นเอก และเปรียญธรรม 5 ประโยค และจบ ม.ศ. 5 (เตรียมตัวลาสิกขาแต่ไม่สำเร็จ)

- อายุ 21 ปี ได้อุปสมบท และได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการรองเจ้าคณะภาค 4 เป็นเวลาถึง 18 ปี จึงได้ลาออก

- อายุ 26 ปี เป็นเลขานุการเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม

- รับหน้าที่บูรณะพระอารามในการจัดหาทุนทรัพย์และควบคุมการก่อสร้าง จากปี พ.ศ. 2527-2532 จึงแล้วเสร็จสวยงาม และได้จัดวางระบบสายไฟฟ้าใต้ดินเป็นพระอารามแห่งแรก

- จัดรายการวิทยุ โดยการเช่าเวลาเพื่อเผยแผ่ธรรมะในหลายรายการ

- จัดทำรายการโทรทัศน์ ทั้งที่ได้รับโอกาสและผลิตรายการป้อนโทรทัศน์ อีกทั้งให้คำปรึกษาแก่ผู้จัดทำรายการ

- บุกเบิกรูปแบบการเทศน์ 2 ธรรมาสน์ทางรายการโทรทัศน์ และการปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพการเทศน์ การบรรยายธรรม ให้สามารถสื่อสารกันได้ระหว่างพระภิกษุกับผู้ชมรายการ

- จัดทำสื่อหลากหลายรูปแบบ ทั้งด้วยทุนทรัพย์ส่วนตัวและที่ร่วมกับสำนักพิมพ์ เช่น หนังสือนิทานชาดกประกอบภาพแนวภารตะ การ์ตูนแอนิเมชั่น เพลงธรรมะแบบลูกทุ่ง หรือเพลงในวาระสำคัญของสถาบันฯ

- จัดทำสื่อเทศน์มหาชาติทำนองหลวง ครบ 13 กัณฑ์ (สมบูรณ์แบบ) และแต่งแหล่มหาชาติโดยให้คุณชินกร ไกรลาส ศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ขับร้องและทำดนตรี ฯลฯ

 

สมณศักดิ์

- พ.ศ. 2535 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะ ในทินนาม พระพิพิธธรรมสุนทร

- พ.ศ. 2547 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในพระราชทินนาม พระราชวิจิตรปฏิภาณ

 

 

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ติดต่อ :

288/52 อาคารมูลนิธิ มสวท. ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Tel. +66(0) 2552-5200 Fax. +66(0) 2551-4422 Email : thaifstt@gmail.com 

Copyright © 2008-2015 หากมีปัญหาในการรับชมกรุณาติดต่อ Webmaster ที่ admin@thaifstt.org