ทำเนียบเกียรติยศ (Hall of Fame)

บุคคลคุณภาพแห่งปี 2015 ด้านเด็กและเยาวชน

พระราชปัญญาเวที (ริด ทับเอี่ยม)  (อายุ 51 ปี)

เจ้าอาวาสวัดตากฟ้า พระอารามหลวง  และรองเจ้าคณะภาค 4

 

1. หน้าที่ความรับผิดชอบในปัจจุบัน

            1. เจ้าอาวาสวัดตากฟ้า พระอารามหลวง ตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

            2. รองเจ้าคณะภาค 4 ซึ่งดูแลในเขตจังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์

 

2. ประวัติการศึกษา

            พ.ศ. 2524          สอบได้นักธรรมชั้นเอก สำนักศาสนศึกษาวัดโพธิ์ราษฏร์ สำนักเรียนคณะจังหวัดอ่างทอง

            พ.ศ. 2526          สอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค สำนักศาสนศึกษาวัดตากฟ้า สำนักเรียนคณะจังหวัดนครสวรรค์

            พ.ศ. 2530          สอบได้เปรียญธรรม 6 ประโยค สำนักเรียนวัดทองนพคุณ กรุงเทพฯ 

            พ.ศ. 2537          สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค  สำนักศาสนศึกษาวัดตากฟ้า สำนักเรียนคณะจังหวัดนครสวรรค์

            พ.ศ. 2543          จบการศึกษาปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

            พ.ศ. 2556          มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 

3. นโยบายและอุดมการณ์ในการทำงาน

            เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน หน่วยงานหรือองค์การทุกประเภท  ให้มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ นำความสุขกลับคืนสู่จิตใจของคนทุกคนอีกครั้งด้วยการเสียสละและแบ่งปันตามหลักคุณธรรมของคนดีนั่นเอง

 

4. ความสำเร็จในชีวิตการทำงาน

            ความโดดเด่นในการประพฤติตนที่ดีในการรักษาไว้ซึ่งคุณธรรม  ศีลธรรม  จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามเหล่านี้  ทำให้ท่านได้รับประกาศเกียรติคุณบัตร  ผู้ได้รับรางวัลผลงานดีเด่น  สาขาพระสงฆ์  จากมูลนิธิสมาน-คุณหญิงเบญจา แสงมลิ  ตลอดถึงประกาศเกียรติคุณบัตรจากหน่วยงานต่างๆ อีกมากมาย  ซึ่งถือเป็นบุคคลระดับชาติที่น่านับถือ  น่าเคารพ  น่ายกย่อง  และควรแก่เชิดชูให้เป็นที่ประจักษ์เป็นอย่างยิ่ง

 

5. ทรรศนะต่อวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

            การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติในหลายด้านเป็นอย่างมาก แต่ควรอยู่บนหลักจริยธรรมและศีลธรรมอันดีควบคู่กันไป 

 

6. กิจการอันเป็นคุณประโยชน์เพื่อสังคม สาธารณกุศล

            การสนับสนุนงานสาธารณูปการ

            พระราชปัญญาเวที  ได้มีบทบาทในการสนับสนุนงานสาธารณูปการให้แก่ชุมชนและสังคมอย่างมากมาย  ได้แก่  งานก่อสร้างถาวรวัตถุในวัดตากฟ้า พระอารามหลวง  เป็นประโยชน์ในการใช้งานแก่ชุมชน  เช่น  การบูรณะศาลาการเปรียญ  การสร้างศาลาบำเพ็ญกุศล  การบูรณะปฏิสังขรณ์เมรุ  การสร้างศาลาปฏิบัติธรรม  การสร้างห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ  การสร้างห้องคิลานุปัฏฐาก การสร้างอาคารเรียน  เป็นต้น โดยถาวรวัตถุต่างๆ ในวัดตากฟ้า พระอารามหลวงส่วนใหญ่จะมีลักษณะที่คล้ายกันตามแบบทรงไทยหรือทรงไทยประยุกต์  ซึ่งก็เป็นผลมาจากวิสัยทัศน์ในการสร้างและแก้ไขแบบของท่านด้วยนั่นเอง  ทำให้ประชาชนที่มาใช้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้สอย กล่าวคือ ทั้งได้รับความสะดวกสบาย ทั้งได้รับความสวยงาม และมีความเหมาะสมอีกด้วย

             การสนับสนุนงานสาธารณประโยชน์

              พระราชปัญญาเวที  ได้ให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทั้งในเขตอำเภอตากฟ้า  เขตจังหวัดนครสวรรค์  รวมถึงเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 4 อันประกอบด้วยจังหวัดนครสวรรค์  กำแพงเพชร  พิจิตร  เพชรบูรณ์  โดยให้การสนับสนุนในหลากหลายรูปแบบตามความต้องการของพื้นที่นั้นๆ เช่น บางพื้นที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วม (จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดตาก)  แม้จะไม่ได้อยู่ในเขตจังหวัดของท่านก็ตาม  ท่านก็จะประสานไปยังหน่วยงานในพื้นที่นั้นๆ เพื่อสอบถามถึงความเป็นไปได้ในการช่วยเหลือ  และท่านก็จะระดมทั้งบุคลากรและสิ่งของไปช่วยเหลือโดยเร่งด่วนที่สุด  เป็นต้น  นอกจากนี้  ท่านยังได้สร้างถาวรวัตถุไว้ในวัดที่ขาดแคลนอย่างมากมาย  เช่น  เป็นประธานในการก่อสร้างศาลาการเปรียญ  วิหาร  หอระฆัง  โบสถ์  ณ วัดสว่างอารมณ์  อำเภอบ้านตาก  จังหวัดตาก  ซึ่งเป็นวัดบ้านเกิดของท่าน  ตลอดถึงสร้างศาลาพักผ่อนให้ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดนครสวรรค์  สร้างห้องสมุดให้กับโรงเรียนในเขตอำเภอตากฟ้า  สร้างห้องสมุดให้กับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอตากฟ้า  สร้างห้องพยาบาล จัดหาเตียงหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลตากฟ้า ฯลฯ จึงนับได้ว่าการสนับสนุนงานสาธารณประโยชน์ของท่าน  สามารถสร้างคุณูปการให้กับชุมชนและสังคมไว้อย่างมากมาย

                 การสนับสนุนงานศึกษาสงเคราะห์

                   พระราชปัญญาเวที  ได้ให้ความสงเคราะห์ อนุเคราะห์กับทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน  เป็นหน่วยเล็กหรือว่าหน่วยงานใหญ่  หากมีหน่วยงานใดประสานขอความอนุเคราะห์จากท่าน  ท่านก็จะให้ความอนุเคราะห์ให้สำเร็จตามประสงค์ของหน่วยงานนั้นทุกครั้งไป  ทำให้หลายหน่วยงานได้อาราธนาท่านไปร่วมเป็นคณะกรรมการในหน่วยงานต่างๆ เช่น  เป็นกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนทั้งของพระภิกษุสามเณรและของโรงเรียนทั่วไป  เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในมหาวิทยาลัย  เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในเขตพื้นที่การศึกษา  เป็นประธานจัดงานส่งเสริมการศึกษาในระดับอำเภอ จังหวัด  เป็นต้น 

 

7. รางวัลเกียรติยศหรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์

       สมณศักดิ์

       พ.ศ. 2439    ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระศรีสุทธิเวที

       พ.ศ. 2549    ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชปัญญาเวที

 

       รางวัลเกียรติคุณที่ได้รับ

       พ.ศ. 2546          ได้รับรางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร สาขา การศึกษาพระปริยัติธรรม

       พ.ศ. 2547          ได้รับเกียรติบัตร ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมดีเด่น จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

       พ.ศ. 2547          ได้รับประกาศเกียรติคุณบัตรการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมบาลี จากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

       พ.ศ. 2548          ได้รับประกาศเกียรติคุณบัตร ผู้ได้รับรางวัล ผลงานดีเด่น            สาขาพระสงฆ์  มูลนิธิสมาน คุณหญิงเบญจา แสงมลิ

       พ.ศ. 2553          ได้รับรางวัลพุทธคุณูปการ ประเภทกาญจนเกียรติคุณ จากคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม             สภาผู้แทนราษฎร  ฯลฯ

 

8. ประวัติส่วนตัวและประวัติการทำงาน

 

.. 2536-2549                       เป็นเจ้าอาวาสวัดตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

.. 2536 ถึงปัจจุบัน     เป็นเจ้าสำนักเรียนสำนักศาสนศึกษาวัดตากฟ้า

.. 2538-2548                       เป็นเจ้าคณะอำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

.. 2548-2555                       เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์

.. 2549 ถึงปัจจุบัน     เป็นเจ้าอาวาสวัดตากฟ้า พระอารามหลวง

พ.ศ. 2555 ถึงปัจจุบัน                 เป็นรองเจ้าคณะภาค 4

             

            งานพิเศษ

              พระราชปัญญาเวที  ได้ทำงานพิเศษที่นอกเหนือจากงานประจำ ดังนี้

.. 2527 ถึงปัจจุบัน     เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี

.. 2529 ถึงปัจจุบัน     เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม

.. 2537 ถึงปัจจุบัน     เป็นกรรมการสนามหลวงแผนกบาลี

.. 2537                               เป็นพระปริยัตินิเทศ  ประจำจังหวัดนครสวรรค์

.. 2539 ถึงปัจจุบัน     เป็นผู้จัดการโรงเรียนศรีนภเขตวิทยา

                        (พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา)

.. 2540 ถึงปัจจุบัน     เป็นประธานกรรมการมูลนิธิวัดตากฟ้า

.. 2544 ถึงปัจจุบัน     เป็นกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน

ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์

.. 2544 ถึงปัจจุบัน     เป็นกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลตากฟ้า

.. 2544 ถึงปัจจุบัน     เป็นกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอตากฟ้า

.. 2544 ถึงปัจจุบัน                 เป็นกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

                                                            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 3

.. 2544 ถึงปัจจุบัน     เป็นผู้จัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี

                                                ประจำจังหวัดนครสวรรค์ แห่งที่ 1

.. 2549 ถึงปัจจุบัน     เป็นประธานกรรมการกองทุนรัตนภัตต์

.. 2552 ถึงปัจจุบัน     เป็นกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์

.. 2553 ถึงปัจจุบัน                 เป็นกรรมการบริหารศูนย์การพัฒนาประจำจังหวัด

                                                            นครสวรรค์  โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม

จริยธรรม และจรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  ฯลฯ

               นอกจากนี้  พระราชปัญญาเวที  ยังได้ปฏิบัติงานพิเศษที่นอกเหนือไปจากงานประจำอีกมากมาย  ซึ่งจะได้อธิบายเป็นรายละเอียดแต่ละด้านดังต่อไปนี้

 

              ผลงานเด่นทางการบริหารจัดการ 

            พระราชปัญญาเวที  มีความรู้ และความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการงานทุกส่วนได้เป็นอย่างดี  ซึ่งสะท้อนได้จากการได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งสำคัญทางการบริหารคณะสงฆ์  โดยดำรงตำแหน่งเป็น รองเจ้าคณะภาค 4  ซึ่งมีเขตการปกครองใน 4 จังหวัดคือ  จังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร และเพชรบูรณ์  โดยบทบาทเด่นทางการบริหารจัดการ  ซึ่งท่านได้ปฏิบัตินอกเหนือจากงานประจำมีดังต่อไปนี้

1) การบริหารจัดการในระดับวัด  พระราชปัญญาเวที เป็นเจ้าอาวาสพระอารามหลวงที่ได้รับการยกย่องจากคณะสงฆ์เป็นอย่างมาก  เพราะท่านสามารถยกฐานะจากวัดราษฎร์ ขึ้นเป็นวัดพระอารามหลวงได้ในปี พ.ศ. 2549  ทั้งๆ ที่วัดตากฟ้านั้นมีระยะเวลาในการก่อตั้งไม่ถึง 50 ปี  แต่ด้วยเพราะผลงานการบริหารจัดการพระภิกษุสามเณรกว่า 350 รูป   ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงสามารถได้รับการพิจารณายกฐานะเป็นกรณีพิเศษได้  ซึ่งสะท้อนได้จากการที่ท่านได้ใช้กระบวนการบริหารจัดการพิเศษเฉพาะตามแบบฉบับของท่าน  และในส่วนของการสร้างเสนาสนะและถาวรวัตถุต่างๆ ท่านสามารถบริหารจัดการดำเนินการจัดหางบประมาณมาจัดสร้าง จนแล้วเสร็จเป็นจำนวนเงินกว่า 70 ล้านบาท โดยเฉพาะประเด็นที่สำคัญที่สุดที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางก็คือ การบริหารจัดการการศึกษาที่มีการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพราะสามารถสร้างมหาเปรียญในทางพระพุทธศาสนา ตั้งแต่ระดับประโยค 1-2 จนถึง ประโยค ป.ธ.9 ตลอดถึงการส่งเสริมการศึกษาทางโลก ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาจนถึงระดับปริญญาเอก  ส่งผลให้ วัดตากฟ้า พระอารามหลวง  ได้รับการเลือกให้เป็น โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ประจำจังหวัดนครสวรรค์แห่งที่ 1  เพราะมีผลการสอบบาลีสนามหลวง เป็นอันดับ 1 ในจังหวัดนครสวรรค์  เป็นอันดับ 1 ในระดับภาค  และติดอันดับ 1 ใน 5 ของประเทศอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี 

2) การบริหารจัดการระดับท้องถิ่น  พระราชปัญญาเวที  ได้นำแนวคิดการนำหลักธรรมสู่ชุมชนอำเภอตากฟ้า  ส่งผลให้ชุมชนในอำเภอตากฟ้าทุกชุมชนปลอดอบายมุข แหล่งมั่วสุม บ่อนการพนัน อีกทั้งท่านยังค่อยๆ ลบล้างหลักความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ของชาวบ้านด้วยการสร้างความเชื่อตามหลักพระพุทธศาสนา  ส่งผลให้ชาวบ้านมีความเลื่อมใสศรัทธาในแนวคิดการบริหารจัดการของท่านเป็นอย่างมาก  นอกจากนี้  ท่านยังได้ผลักดันให้เกิดการสืบทอดประเพณีโบราณที่หาดูได้ยากในปัจจุบันให้เกิดมีขึ้นมีอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือ ประเพณีบุญสลากภัต  ซึ่งวัดตากฟ้า พระอารามหลวง  เป็นเพียงแห่งเดียวในจังหวัดนครสวรรค์เท่านั้นที่สามารถจัดประเพณีที่เก่าแก่เช่นนี้ได้อีกด้วย

3) การบริหารจัดการระดับจังหวัด  พระราชปัญญาเวที  ได้ปลูกฝังโดยใช้หลักการเข้าถึงและมีส่วนร่วม  ระหว่างคณะสงฆ์  หน่วยงานราชการ  หน่วยงานเอกชน  และภาคประชาชน ในการร่วมมือกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ตลอดถึงการร่วมกันสืบทอดประเพณีที่สำคัญในแต่ละท้องถิ่น  เพื่อเป็นการธำรงอายุพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืน นอกจากนี้ ท่านยังได้มีการตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่ของคณะสงฆ์ในแต่ละอำเภอในทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมทางคณะสงฆ์ขึ้น  เช่น  การสอบธรรมสนามหลวง  การอบรมต่างๆ ของคณะสงฆ์  เป็นต้น  เพื่อให้แนวทางในการปฏิบัติและขจัดข้อพิพาทต่างๆ  ตลอดถึงบรรเทาเบาบางความเดือดร้อนบางประการเท่าที่จะสามารถอำนวยให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมด้วย  ส่งผลให้ท่านเป็นที่รักของพระเถรานุเถระในจังหวัดนครสวรรค์เป็นอย่างมาก  รวมถึงเป็นที่เคารพของพระภิกษุสามเณรทุกอำเภอในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 4 ด้วย

                   4) การบริหารจัดการระดับภาค  พระราชปัญญาเวที  หลังจากได้รับพระบัญชาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะภาค 4 แล้วนั้น  ท่านก็ได้ออกระเบียบว่าด้วยการเรี่ยไรของวัด ระเบียบว่าด้วยการขับรถของพระภิกษุสามเณร  ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 4 เป็นต้น  ขึ้นมาใหม่  เพื่อสร้างความเป็นระเบียบให้เกิดขึ้นกับหมู่สงฆ์  ตลอดถึงการรักษาศรัทธาของพุทธศาสนิกชนให้มั่นคงยิ่งขึ้น  ส่งผลสะท้อนให้การปกครองคณะสงฆ์ภาค 4  นั้นมีระเบียบมากยิ่งขึ้น และมีแนวโน้มที่จะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะสงฆ์ภาค 4  ซึ่งด้วยเหตุนี้จึงทำให้ทุกฝ่ายให้การยอมรับในหลักการบริหารจัดการ  ทั้งในส่วนของคณะสงฆ์และชาวบ้านของท่านเป็นอย่างมาก  ทำให้ปัญหาต่างๆ ที่เคยเกิดขึ้นลดน้อยลงตามลำดับอย่างเป็นรูปธรรม และด้วยเหตุที่พระราชปัญญาเวทีนั้นมีบทบาทที่โดดเด่นในด้านการบริหารจัดการทั้งในระดับวัด  ท้องถิ่น  ตำบล  อำเภอ  จังหวัด  รวมถึงระดับประเทศ  ส่งผลให้ท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราช  และได้รับรางวัลอันทรงเกียรติอื่นๆ อีกมากมายที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการของท่านได้เป็นอย่างดี

                       

                   การส่งเสริมด้านการศึกษา

                   พระราชปัญญาเวที  เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารจัดการการศึกษาซึ่งเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางดังที่ได้ทราบแล้ว  ซึ่งสาเหตุมาจากการที่ท่านมีนโยบายการส่งเสริมการศึกษาทั้งของคณะสงฆ์และของนักเรียนทั่วไป  โดยปัจจุบันวัดตากฟ้า พระอารามหลวง  มีพระภิกษุสามเณรกว่า 350 รูป ซึ่งท่านได้ส่งเสริมการศึกษาคือหาปัจจัยมาสนับสนุนการเรียนของพระภิกษุสามเณร ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ไปจนถึงระดับปริญญาเอก  ทั้งนี้ท่านก็ยังเน้นหนักในเรื่องการจัดหาทุนการศึกษาตลอดจนวัสดุอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นต่างๆ โดยเฉพาะหนังสือเรียน  เพื่อจัดถวายให้กับสามเณรนักเรียนทั้งในวัดตากฟ้า พระอารามหลวง  ทั้งในจังหวัดนครสวรรค์ที่ยื่นความประสงค์ขอความช่วยเหลือ  โดยในส่วนของนักเรียนทั่วไปนั้น  ท่านก็ได้จัดหาวัสดุอุปกรณ์การเรียน  การกีฬา  และการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในเขตอำเภอตากฟ้าอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอ  อีกทั้งยังได้เข้าช่วยเหลือจังหวัดใกล้เคียงที่ได้   ทราบข่าวถึงความเดือดร้อนของนักเรียนอีกด้วย  นับได้ว่าท่านมีการบริหารจัดการศึกษาอย่างดีเยี่ยมทั้งในส่วนของการบริหารจัดการและทั้งในการส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาทุกรูปแบบอย่างเต็มที่ เต็มกำลังและความสามารถอย่างแท้จริง

                  

 

************************

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ติดต่อ :

288/52 อาคารมูลนิธิ มสวท. ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Tel. +66(0) 2552-5200 Fax. +66(0) 2551-4422 Email : thaifstt@gmail.com 

Copyright © 2008-2015 หากมีปัญหาในการรับชมกรุณาติดต่อ Webmaster ที่ admin@thaifstt.org