ทำเนียบเกียรติยศ (Hall of Fame)

บุคคลคุณภาพแห่งปี 2015 ด้านสังคม

คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล (อายุ 62 ปี)

ประธานสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

1. หน้าที่ความรับผิดชอบในปัจจุบัน

- ประธานสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

- ประธานสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์  

- ประธานมูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษา

- นายกก่อตั้งสมาคมธุรกิจไทยรุ่นใหม่   

- ที่ปรึกษา สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

- ที่ปรึกษา สมัยที่ 7 – 9   สหพันธ์ชาวจีนโพ้นทะเลที่กลับสู่มาตุภูมิแห่งนครปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน  

- กรรมการสมาคมแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์จีนโพ้นทะเลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี) 

- ที่ปรึกษาและรองประธานกรรมการบริหารด้านวัฒนธรรมสมาคมวัฒนธรรม และเศรษฐกิจไทยจีน

- กรรมการบริหารสมาคมสหประชาชาติแห่งประเทศไทย 

- ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน) 

- นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ผลิตน้ำตาลและชีวพลังงานไทย           

- กรรมการบริษัท ค้าผลผลิตน้ำตาล จำกัด       

- กรรมการบริหาร บริษัทไทยซูการ์มิลเลอร์ จำกัด

- กรรมการบริษัท โรงแรมเอราวัณ จำกัด (มหาชน) (โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ)

- กรรมการบริหาร บริษัท โรงแรมชายทะเล จำกัด (โรงแรม ไฮแอท รีเจนซี่ หัวหิน และเดอะบาราย หัวหิน)

- ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการหอการค้าไทย ปี 2558-2559 รองประธานในคณะกรรมการพัฒนาสังคม หอการค้าไทย และกรรมการในคณะอนุกรรมการอ้อยของคณะกรรมการกลุ่มพืชเศรษฐกิจหลัก หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  

- ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรม จังหวัดสระแก้ว  

- เป็นกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสมาคมการค้า สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย                                      (2 สมัย)

 

2. ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี (BS) สาขาการเงิน (Finance)  (เกียรตินิยมอันดับ ๑)  University of Utah Salt Lake City, U.S.A.   ปี  2518

 - ปริญญาตรี (BS) สาขาการบริหาร (Management) (เกียรตินิยมอันดับ ๑)  University of Utah Salt Lake City, U.S.A.     ปี  2518

  - ปริญญาโท (MBA) สาขาการบริหารธุรกิจ  Indiana University Bloomington, U.S.A.  ปี 2520

   - ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ  (Business Management)   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ปี  2553                                  

    - ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์   สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน  (Public and Private Management)   มหาวิทยาลัยคริสเตียน  ปี  2553

   - ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาการจัดการ (Management) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ปี 2553  

 

3. นโยบายและอุดมการณ์ในการทำงาน

            - มุ่งสืบสานปณิธานของครอบครัวที่ว่า  ถ้าเราอยากอยู่ในสังคมที่ดี   เราต้องช่วยสร้างสังคมนั้นๆ  และ อยู่ที่ใดที่นั้นจะต้องเจริญ เราจะต้องเติบโตไปด้วยกัน  ซึ่งถือเป็นการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อการทำงานมาโดยตลอด

            คุณหญิงณัฐิกา มีอุดมการณ์ในการทำงาน คือ การทำงานต้องมีความตั้งใจทุ่มเท เสียสละอย่างแท้จริง ด้วยมีคติประจำใจในการทำงานว่า ไม่ว่าทำงานอะไรต้องทำงานด้วยการตั้งเป้าหมายสูงสุดที่คิดว่าทำได้และทำให้ดีที่สุดและมุ่งมั่นให้เกิดผลสำเร็จ  หากไม่ได้เป็นไปตามคาดก็ไม่ท้อใจ แต่นำเอาปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นมาแก้ไขในโอกาสต่อไป หากประสบความสำเร็จก็ถือเป็นกำลังใจในการทำงานก้าวต่อๆไป

            สำหรับนโยบายการทำงานซึ่งเป็นการบริหารงานทั้งในภาคธุรกิจและสังคมด้วยระบบการรวมพลังแต่กระจายความรับผิดชอบให้โอกาสแก่ผู้ร่วมงานในการทำงาน โดยติดตามผลการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่มุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นองค์รวม , ให้ความสำคัญต่อข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของทรัพยากรบุคคล เพื่อสร้างค่านิยมในการพัฒนางานในความรับผิดชอบให้มีคุณภาพตั้งแต่ระดับปฏิบัติการถึงระดับบริหาร โดยถือหลักการ ประสิทธิภาพสร้างประสิทธิผล”, ส่งเสริมการสร้างคนเพื่อให้เกิดการสร้างคน สนับสนุนความร่วมมือของภาคีเครือข่ายเพื่อเพิ่มคุณภาพของกิจกรรม , ดำเนินธุรกิจควบคู่กับสังคมโดยรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ถือหลักที่ว่า อยู่ที่ไหนต้องทำที่นั่นให้เจริญ  และผู้บริหารที่มีคุณภาพคือ ผู้สามารถเลือกผู้ร่วมงานที่มีคุณภาพและไม่หยุดคิดพัฒนา

4. ความสำเร็จในชีวิตการทำงาน

              คุณหญิงณัฐิกาเป็นผู้บริหารระดับสูงที่ประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับอย่างสูงทั้งในประเทศและนานาชาติของภาคธุรกิจ ครอบคลุมกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมและพลังงาน  สถาบันการเงิน   อสังหาริมทรัพย์และโรงแรม และงานในภาคสังคมทั้งด้านเด็ก เยาวชน สตรี  และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  มีวิสัยทัศน์และผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ส่งผลให้ได้รับรางวัลหลากหลาย   

 

5. ทรรศนะต่อวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

              วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นวิทยาการทวีคุณภาพ  ทำให้งานต่างๆ สำเร็จได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และแพร่หลายได้กว้างขวางเป็นมหภาค เป็นความถูกต้องที่พิสูจน์และวัดคุณค่าได้   ปัจจุบัน ความก้าวหน้าและการแข่งขันในด้านต่างๆ ในโลก  ต้องมีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ  ดังนั้น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จึงเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดการแข่งขันในโลกที่ต้องการการสื่อสารที่รวดเร็ว ซึ่งถ้ามนุษย์ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างถูกต้อง มีคุณธรรม ย่อมเกิดคุณภาพล้นเหลือในโลก

            มุ่งมาดปรารถนาที่จะได้เห็นเด็ก เยาวชน และปัจเจกชน ให้ความสนใจศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อมีส่วนสร้างสรรค์พัฒนางานในความรับผิดชอบ  โดยสร้างจิตสำนึกว่า เทคโนโลยีจะพัฒนาได้ด้วยสมองของมนุษย์  วิทยาศาสตร์ซึ่งเกิดจากการพัฒนาปรากฏการณ์ทางธรรมชาติให้เอื้ออำนวยความต้องการของมนุษย์ ต้องดำเนินการอย่างมีคุณธรรม และตระหนักอยู่เสมอว่า สิ่งที่เป็นคุณอนันต์ก็สามารถเป็นโทษมหันต์ได้

6. กิจการอันเป็นคุณประโยชน์เพื่อสังคม สาธารณกุศล

             การทำงานในองค์กรต่างๆ จะริเริ่มให้เกิดโครงการที่หลากหลายโดยเข้าไปมีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความร่วมมือเป็นเครือข่ายบูรณาการให้เกิดการทำงานร่วมกัน อาทิ

            - ก่อตั้งสมาคมธุรกิจไทยรุ่นใหม่ ปี 2545

            - ดำเนินโครงการเยาวชนนักพัฒนาของสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

             - ดำเนินโครงการชั่วโมงนี้...เพื่อเด็กและเยาวชน

             - จัดโครงการรวมพลังให้เกิดความร่วมมือของภาคสังคมและภาครัฐ อาทิ โครงการเชิดชูเกียรติและให้กำลังใจแก่สตรีและเยาวชน เช่น โครงการเยาวสตรีไทยดีเด่น  โครงการครอบครัวไทยมีสุข สภาสตรีแห่งชาติฯ  โครงการเชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเด่น   โครงการคัดเลือกสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพตัวอย่าง โครงการคัดเลือกสุดยอดสตรีอนุรักษ์โลก ของสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์  โครงการเพชรน้ำหนึ่งฯ  เพื่อเร่งพัฒนาศักยภาพ สนับสนุนและขยายผลการดำเนินงานไปสู่องค์กรสมาชิก โครงการสาธารณสุขทำดีเพื่อแม่ และโครงการสตรีไทยห่วงใยสุขภาพเพื่อรณรงค์ให้สตรีไทยมีสุขภาพแข็งแรงและ มีคุณภาพชีวิตที่ดี

 

7. รางวัลเกียรติยศหรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์

7.1 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ

      - เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตริตาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2526

       - เหรียญสมนาคุณ กาชาดชั้น 1 ของสภากาชาดไทย พ.ศ. 2533

       - เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นจตุตถจุลจอมเกล้า พ.ศ. 2543

 

7.2 รางวัลเกียรติคุณที่ได้รับ

            ภาคสังคม  ได้แก่

            - รางวัล " ลูกกตัญญูดีเด่นแห่งชาติ  ประจำปี  2546  ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย           ในพระบรมราชูปถัมภ์           

            - รางวัล "แม่ดีเด่นแห่งชาติสาขาแม่ผู้ทำประโยชน์ต่อสังคม ประจำปี 2548   ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์     

           - รางวัล "สตรีไทยดีเด่นประจำปี 2550  ของสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์  

             -  รางวัล อาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติปี  2551  จัดโดย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์         

             - รางวัล นักสังคมสงเคราะห์อาสาสมัครดีเด่นประจำปี 2552  ของมูลนิธิศาสตราจารย์ปกรณ์      อังศุสิงห์

             - รางวัลบุคคลดีเด่นแก่สังคมไทย-จีน 2012  ในฐานะที่ทำคุณประโยชน์ทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ได้อย่างแน่นแฟ้น  ปี 2556 โดย สถานีโทรทัศนไทย-จีน  สถานีโทรทัศน์ยูนนาน

             - รางวัลเทพทอง ประเภทองค์กรดีเด่น ครั้งที่ 13  ของสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

             - รางวัล สมาคมจีนโพ้นทะเลดีเด่นปี 2557  (สมาคมธุรกิจไทยรุ่นใหม่)  ในฐานะนายกก่อตั้งสมาคมธุรกิจไทยรุ่นใหม่ จากสำนักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเล สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี สาธารณรัฐประชาชนจีน

            ภาคธุรกิจ  ได้แก่

            - รางวัล "นักธุรกิจสตรีดีเด่นของโลก" ประจำปี 2543  ณ กรุงเวนิช ประเทศอิตาลี  (สตาร์  กรุ๊ป)           

            - รางวัล "สตรีนักธุรกิจตัวอย่าง ประจำปี 2544 ของสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์       

            - รางวัล "นักธุรกิจดีเด่น ปี 2545 " ของหอการค้าไทย  

            - รางวัลสตรีดีเด่น สาขา นักธุรกิจสตรีดีเด่นประจำปี 2549  เนื่องในวันสตรีสากล ของสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

            - รางวัล "นักธุรกิจสตรีเกียรติยศประจำปี 2549 หอการค้าไทย

            - รางวัล สตรีดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2550  สาขา ผู้นำสตรีดีเด่น(ด้านการบริหาร) สำนักพัฒนาสังคม ของกรุงเทพมหานคร

            - รางวัล ”Boss of the year 2009” (นายจ้างดีเด่น ประจำปี 2552) ของสมาคมเลขานุการสตรีและนักบริหารจัดการแห่งประเทศไทย 

            -  รางวัล สตรีดีเด่น สาขาสตรีนักบริหารภาคเอกชนดีเด่นประจำปี 2553 เนื่องในโอกาสวันสตรีสากล ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

            - รางวัล ผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่นประจำปี 2557  สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย           

            - รางวัล สุดยอดสตรีนักธุรกิจอนุรักษ์โลกประจำปี 2557  ของสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

            - รางวัล สตรีผู้ประกอบการที่มีผลงานโดดเด่นประจำปี 2558  ของสภาผู้ประกอบการสตรีเวียดนาม  

            - รางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2552 ของหอการค้าไทย 

            - รางวัลพิเศษในการมุ่งมั่นพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง(ปี 2551-2553) ของสำนักงานคณะกรรมการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม

            - รางวัลโรงงานน้ำตาลทรายดีเด่น 5 ปี (ปี 2551, 2552, 2553, 2555, 2558)  และรางวัลโรงงานน้ำตาลชั้นดี  4 ปี  (ปี 2550, 2554, 2556, 2557) ของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม

 

8. ประวัติส่วนตัวและประวัติการทำงาน

คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล เติบโตมาในครอบครัวนักธุรกิจที่มุ่งมั่นแบ่งปันแก่สังคม            เป็นบุตรสาวคนโตของ นายเกียรติ และนางจรรย์สมร  วัธนเวคิน ทั้งสองท่านเป็นผู้นำนักธุรกิจที่บุกเบิกกิจการหลากหลายทั้งธนาคาร อุตสาหกรรมสุราและน้ำตาล ก่อสร้างทางหลวงสายหลักของประเทศ  โรงแรม อสังหาริมทรัพย์ และเป็นผู้นำก่อตั้งองค์กรสาธารณกุศลที่หลากหลายระดับชาติ และสานสัมพันธ์ในระดับนานาชาติและเป็นผู้นำชาไทยเชื้อสายจีนที่สร้างคุณประโยชน์นานัปการแก่สังคมไทย อีกทั้งองค์กรภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมมากมาย   คุณหญิงจึงได้รับการบ่มเพาะตั้งแต่เยาว์วัยให้มีความเข้มแข็งและพร้อมทำงานธุรกิจควบคู่กับสังคมอย่างต่อเนื่องยาวนาน

 

ประวัติการทำงาน :  ภาคสังคม

   อดีต

- อดีตนายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์                ปี  2540-2543

- อดีตประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ 23 ปี 2552-2555

- รองเลขาธิการและกรรมการอำนวยการ ปี 2521-2547  สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

- ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  

- ที่ปรึกษาสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ

- กรรมการอำนวยการสมาคมมิตรภาพไทย-จีน ปี 2547-2553

- กรรมการอำนวยการและเลขาธิการสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ปี 2522-2531

- กรรมการ ในคณะกรรมการสรรหานโยบาย  องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

- ประธานคณะกรรมการนักธุรกิจสตรีดีเด่นโลก (ประเทศไทย)   คณะกรรมการนักธุรกิจสตรีดีเด่นโลกปี 2543 เป็นต้น                                                                                                                                                                  

 

            ประวัติการทำงาน : ภาคธุรกิจ

            อดีต

            - เริ่มทำงานผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด ตั้งแต่ปี 2522

            - ประธานและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทน้ำตาลตะวันออก

            - ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมผู้ผลิตน้ำตาลและชีวพลังงานไทย ปี 2552-2554 และ ปี 2554-2556 (2 สมัย)

            - เป็นกรรมการในคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำตาล  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ปี 2551-2555

            - เคยเป็นกรรมการสภาหอการค้าไทย ปี 2554-2556 และปี 2556-2558 (2 สมัย)

            - เคยเป็นรองประธานกรรมการ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)         

            - เคยเป็นกรรมการบริษัท ดิ เอราวัณกรุ๊ป ดำเนินธุรกิจโรงแรมหลายแห่ง เช่น โรงแรมแกรนด์ ไฮแอทเอราวัณ, โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ หัวหิน และเดอะบาราย, โรงแรมเจดับบลิว แมริออท เป็นต้น 

            - เคยเป็นกรรมการบริษัทโชติธนวัฒน์ จำกัด และในเครือ ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

คลังสินค้า

 

 

************************

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ติดต่อ :

288/52 อาคารมูลนิธิ มสวท. ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Tel. +66(0) 2552-5200 Fax. +66(0) 2551-4422 Email : thaifstt@gmail.com 

Copyright © 2008-2015 หากมีปัญหาในการรับชมกรุณาติดต่อ Webmaster ที่ admin@thaifstt.org