ทำเนียบเกียรติยศ (Hall of Fame)

บุคคลคุณภาพแห่งปี 2015 ด้านสาธารณสุข

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ศุภชัย ไชยธีระพันธ์ (อายุ 73 ปี)

เลขาธิการมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

1. หน้าที่ความรับผิดชอบในปัจจุบัน

            1. เลขาธิการมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

            2. ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลเจ้าพระยา

 

2. ประวัติการศึกษา

            - ระดับมัธยมศึกษาจาก โรงเรียนอัสสัมชัญ และโรงเรียนเตรียมอุดม

            - แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

            - American Board of Internal Medicine จาก Veteran Administrative Hospital และ Beth           - Israel Medical Center New York ประเทศสหรัฐอเมริกา

            - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจและหลอดเลือด American Board of Cardio-Vascular Medicine

            - อว.อายุรศาสตร์, อว.โรคหัวใจและหลอดเลือด (ประเทศไทย)

            - FRACP (Australia), FRCP (Edinburgh), FACP (American College of Physicians)

            - FACC (Fellowship of The American College of Cardiology)

            - FCCP (Fellowship of The American College of Chest Physicians)

            - FICA (วิทยาลัยโรคหลอดเลือดแดงนานาชาติ)

            - FAMS (Singapore)

            - FAMM (Malaysia)

 

3. นโยบายและอุดมการณ์ในการทำงาน

      ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด  ดูแลผู้ป่วยดุจญาติมิตร และทำงานรับใช้สังคม ภายหลังเกษียณอายุการทำงาน

 

4. ความสำเร็จในชีวิตการทำงาน

นอกจากการทำงานในฐานะอายุรแพทย์โรคหัวใจให้การดูแลรักษาผู้ป่วยแล้ว ยังเป็นผู้ทำการปรับปรุงพัฒนาสาขาหทัยวิทยาและระบบการเรียนการสอน  โดยเฉพาะการอบรมฝึกหัดแพทย์ประจำบ้านให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคหัวใจ  ในด้านการตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจเริ่มทำหัตถการการตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจที่สำคัญและกระทำขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เช่น Coronary Angiogram  เริ่มการตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยเครื่องเดินสายพานการตรวจ  Echocardiogram ทั้ง  Two-dimensional echocardiogram  และ  Color-Doppler echocardiogram   เริ่มทำ  Endomyocardial biopsy  การตรวจหัวใจ Thallium imaging study  ร่วมกับการทำ   Pharmacologic stress test   ด้วย  dipyridamole  ทำให้การวินิจฉัยความผิดปกติของหัวใจได้ละเอียดลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น  ในปี  พ.ศ.  2541  ได้ทำการตรวจภาวะ  atrial flutter  และ  fibrillation  โดยใช้  Electro-magnetic  (Biosence)  และปี พ.ศ.  2543  เริ่มโครงการตรวจหัวใจด้วย  Magnetic Resonance Imaging (MRI)  ดังกล่าวนี้  ทำให้การตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจในประเทศมีประสิทธิภาพยิ่ง และมีความทันสมัยได้มาตรฐานระดับสากล                                                  

ในด้านการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจ  ได้ก่อตั้งหออภิบาลสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจ CCU  ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย พร้อมทั้งริเริ่มทำการดูแลผู้ป่วยใกล้ชิดโดยระบบ Central monitor  ทำให้การรักษาดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤตจากโรคหัวใจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   ริเริ่มการรักษาโดยการใส่  Intra aortic balloon pump  การนำ  Cardio-fluoroscopy  เข้ามาร่วมใช้ในการใส่  balloon  เริ่มการทำ  Coronary dilation  และต่อมานำ  Stent  เข้ามาใช้ร่วมด้วย  รวมทั้งใช้เครื่อง  rotator  เอาแคลเซียมที่ผนังหลอดเลือดออก  เริ่มการรักษาหัวใจเต้นผิดปกติด้วยการจี้  Radio frequency ablation  และในปี  2538  ได้เริ่มทำ  Automatic Implantable Cardioverter Defibrillation  เพื่อช่วยรักษาภาวะการตายเฉียบพลันจากความผิดปกติการเต้นเร็วของหัวใจ  ทำให้การรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

5. ทรรศนะต่อวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความสำคัญมากสำหรับการพัฒนาประเทศชาติ ในทุกๆด้าน ทั้ง ด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และการก้าวทันโลกและประเทศต่างๆ

 

6. กิจการอันเป็นคุณประโยชน์เพื่อสังคม สาธารณกุศล

การปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย สมาคม ชมรมแห่งวิชาชีพ  ในการกำหนดแนวทางการรักษาโรคและการดูแลผู้ป่วย สำหรับแพทย์ให้ดำเนินไปตามมาตรฐานสากลที่แพทย์ทั่วโลกถือปฏิบัติ  การส่งเสริมการจัดประชุมวิชาการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในหมู่แพทย์ ส่งเสริมการวิจัยเรื่องโรค รวมทั้งการรณรงค์การส่งเสริมสุขภาพ เผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันโรคแก่ประชาชนผ่านกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการผลิตสื่อต่างๆ เช่น สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโทรทัศน์ และ หนังสือ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้เรื่องโรคต่างๆ การปฏิบัติตัวและการปรับชีวิตประจำวัน เพื่อป้องกันโรคที่มีแนวโน้มจะมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นเช่น โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง

การปฏิบัติงานใน องค์กรการกุศล เช่น มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ มูลนิธิชวาล-มาลัย ไชยธีระพันธ์  รวมทั้งการบริจาคทรัพย์ส่งเสริมกิจกรรมของ องค์การการกุศล/ มูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งเพื่อสาธารณกุศลชัดเจน  เช่น มูลนิธิชัยพัฒนา  สภากาชาดไทย มูลนิธิสายใจไทย มูลนิธิอานันทมหิดล  มูลนิธิขาเทียมแห่งประเทศไทยฯลฯ  การจัดหาทุนทรัพย์ส่งเสริมการสืบทอดพระศาสนาเช่น การทอดผ้าป่า การทอดกฐิน และการส่งเสริมการศึกษา เช่น การมอบทุนการศึกษาแก่ นักเรียนที่ผู้ปกครองมีรายได้น้อยเป็นประจำสม่ำเสมอทุกปี

7. รางวัลเกียรติยศหรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์

     7.1 เครื่องราชอิสริยาภรณ์

            - มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 

            - มหาวชิราภรณ์มงกุฎไทย 

            - ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ  

            - เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้น 4   

            - เหรียญดุษฏีมาลา (เข็มศิลปวิทยา)            

 

7.1 ความภาคภูมิใจและรางวัลเกียรติยศที่ได้รับ

- ข้าราชการดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ปี พ.ศ.2539, 2541 และ 2543

- ศิษย์เก่าดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ปี พ.ศ.2531 

- บุคคลตัวอย่างปี พ.ศ.2540   

- นักบริหารดีเด่น ปี พ.ศ.2542 และปี พ.ศ.2545  

- รางวัลมหิดลทยากร (ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยมหิดล) 2545

- รางวัลเกียรตินิยมจาก AEIAF (Albert Einstein International Academy Foundation)  Distinguished Fellowship Award for Distinct Service from RACP (2002)

- คนดีสังคมไทย 2547

 

8. ประวัติส่วนตัวและประวัติการทำงาน

- รับราชการเป็นอาจารย์แพทย์ สาขาหทัยวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

- หัวหน้าสาขาหทัยวิทยา  หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ 

- ผู้อำนวยการศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนารถ

- รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 

- การได้รับเลือกเป็นประธานราชวิทยาลัย สมาคม และชมรมต่างๆแห่งวิชาชีพ ทั้งในและ ต่างประเทศ เช่น 

- เลขาธิการมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (พ.ศ.2545-ปัจจุบัน )

- ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (พ.ศ.2543-2545)

- นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชในพระบรมราชูปถัมภ์ (พ.ศ.2545-2547, 2547-2549) 

- นายกสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (พ.ศ.2539-2541, 2547-2549 )

- นายกสมาคม Asia-Pacific Society of Hypertension (พ.ศ.2543-2545) 

- ประธานชมรมโรคหลอดเลือดแดง (พ.ศ.2540-2544 )

- นายกสมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย (พ.ศ.2545-2547, พ.ศ.2547-2549)

- ประธานชมรมความดันโลหิตสูง (พ.ศ.2540-2544)

- ประธานชมรมเวชศาสตร์นิวเคลียร์หัวใจ (พ.ศ.2535-2545)

- ประธานชมรม Cardiac Imaging (พ.ศ.2545-2549)

- ประธาน ASEAN Federation of Cardiology (พ.ศ.2547-2549)

- ประธาน Asia-Pacific Society of Atherosclerosis and Vascular Disease (พ.ศ.25492553)

************************

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ติดต่อ :

288/52 อาคารมูลนิธิ มสวท. ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Tel. +66(0) 2552-5200 Fax. +66(0) 2551-4422 Email : thaifstt@gmail.com 

Copyright © 2008-2015 หากมีปัญหาในการรับชมกรุณาติดต่อ Webmaster ที่ admin@thaifstt.org