ทำเนียบเกียรติยศ (Hall of Fame)

บุคคลคุณภาพแห่งปี 2015 ด้านเทคโนโลยี

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์  (อายุ 54 ปี)

เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

 

1. หน้าที่ความรับผิดชอบในปัจจุบัน

เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

 

2. ประวัติการศึกษา

            1. ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี พ.ศ. 2525

            2. ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยดีทรอยต์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี พ.ศ. 2529

            3. ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี พ.ศ. 2556

 

3. นโยบายและอุดมการณ์ในการทำงาน

คุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นหลัก

 

4. ความสำเร็จในชีวิตการทำงาน

ได้แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้สำเร็จคือความสำเร็จในชีวิตทำงาน

5. ทรรศนะต่อวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะนำพาสังคมเปลี่ยนผ่านให้เป็นสังคมที่อุดมด้วยความรู้ สะดวกสบายในการติดต่อและลดค่าใช้จ่ายของประชาชน

 

6. กิจการอันเป็นคุณประโยชน์เพื่อสังคม สาธารณกุศล

            สร้างวัด สร้างโรงเรียน แก้ไขปัญหาเด็กด้อยโอกาสในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ช่วยเหลือคนพิการทั้งคนหูหนวก ตาบอด และเป็นใบ้ ให้ได้เข้าถึงเทคโนโลยีการสื่อสารอย่างเท่าเทียมกับคนปกติ เป็นต้น

 

7. รางวัลเกียรติยศหรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

พ.ศ. 2556 - เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก

พ.ศ. 2553 - เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย   

พ.ศ. 2546 - เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

พ.ศ. 2542 - เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย

 

8. ประวัติส่วนตัวและประวัติการทำงาน

            ประวัติการทำงาน

            5 มกราคม 2555 ถึง ปัจจุบัน เลขาธิการ กสทช.

            20 ธันวาคม 2553 ถึง 4 มกราคม 2555 ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ กสทช.

            1 ธันวาคม 2552 ถึง 19 ธันวาคม 2553 รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการ กทช.

            พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ. 2552 รองเลขาธิการ สำนักงาน กทช.

            พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2549 ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงาน กทช.

            พ.ศ. 2548 ที่ปรึกษาประธาน คตง. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

            พ.ศ. 2530 ถึง พ.ศ. 2547 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ สำนักงบประมาณ

 

            การปฏิบัติงานพิเศษในปัจจุบัน

            - กรรมการดำเนินการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิรูปการเรียนรู้

            - กรรมการจัดทำแผนแม่บทด้านความั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ

            - คณะทำงานยุทธศาสตร์การแพทย์ฉุกเฉินและภัยพิบัติด้านสื่อสารมวลชน

            - กรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ

            - กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

            - กรรมการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (National Cyber Security Committee)

            - กรรมการป้องกันและปราบปรามเว็บไซด์หมิ่นสถาบัน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

            - กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การจัดงานเฉลิมฉลองวาระ 150 ปี พระราชสมภพสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า กรมประชาสัมพันธ์

            - รองประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

            การปฏิบัติงานพิเศษในอดีต

            - ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการ การคมนาคม วุฒิสภา

            - อนุกรรมาธิการ การคมนาคมทางบก วุฒิสภา

            - รองประธานในคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การจัดงานเฉลิมฉลองวาระ 150 ปี พระราชสมภพ สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

            - อนุกรรมาธิการ รวบรวมการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา

            - เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ การคมนาคม วุฒิสภา ปี พ.ศ. 2543พ.ศ. 2544

            - ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมาธิการ การคมนาคม วุฒิสภา ปี พ.ศ. 2545พ.ศ. 2546

            - รองประธานกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

            - กรรมการองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์

            - กรรมการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

            - อนุกรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

            - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

 

************************

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ติดต่อ :

288/52 อาคารมูลนิธิ มสวท. ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Tel. +66(0) 2552-5200 Fax. +66(0) 2551-4422 Email : thaifstt@gmail.com 

Copyright © 2008-2015 หากมีปัญหาในการรับชมกรุณาติดต่อ Webmaster ที่ admin@thaifstt.org