บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจการเงินและธนาคาร

1. นายชาติชาย พยุหนาวีชัย (ผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน)

2. นายพิธาดา วัชรศิริธรรม (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มลูกค้าบรรษัท บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน))

3. นายไตรรงค์ บุตรากาศ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าเอสเอ็มอี ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน))

 

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์

1. นางชวินดา หาญรัตนกูล (กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน))

2. นายปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล (กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด)

3. นายศักดิ์ชัย สุทธิพิพัฒน์ (กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด)

4. นายวิษณุพงษ์ สุริยะ (กรรมการผู้จัดการ บริษัท รวยโชคลาภ จำกัด)

 

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

1. นายสงกรานต์ อิสสระ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน))

2. นายโยธิน ธาราหิรัญโชติ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีเอสวาย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน))

3. นางทิพพาภรณ์ (เจียรวนนท์) อริยวรารมย์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด)

4. นายพีระพงศ์ จรูญเอก (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน))

5. ดร.สืบวงษ์ สุขะมงคล (ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แพทโก้ แลนด์ จำกัด)

 

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจยานยนต์

1. ดร.ถานันดร์ วัชโรทยางกูร (ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด)

 

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต

1. นายสมบุญ ฟูศรีบุญ (กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน))

2. นายธีรชัย นิธิภัทรารัตน์ (ประธานกรรมการ บริษัท ฟินิกซ์ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน))

3. นางศรัณยา เทียนถาวร (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เอไอเอ จำกัด)

 

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1. นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน))

2. นายณัฐนัย อนันตรัมพร (กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน))

3. นางสุกัญญา วนิชจักร์วงศ์ (กรรมการผู้จัดการ บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน))

4. นายธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร (กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน))

5. นายชัยทัต แซ่ตั้ง (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร บริษัท ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ติ้ง จำกัด)

6. นายสมเกียรติ อึงอารี (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีเนียร์ คอม จำกัด)

7. นายนาวิก นำเสียง (กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซันเด โซลูชันส์ จำกัด)

8. นายศุภชัย กาญจนศักดิ์ชัย (กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพย์ โซลูชั่น จำกัด)

 

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

1. นายสัตวแพทย์ สมชาย เลาห์วีระพานิช (กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดูปองท์ (ประเทศไทย) จำกัด)

 

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค

1. นายสรัญ รังคสิริ (ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน))

2. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน))

3. นายสมเกียรติ เลิศฤทธิ์ภูวดล (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน))

4. นายอธิคม เติบศิริ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน))

5. เรือเอกนายแพทย์ วิชัย ถาวรวัฒนยงค์ (ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จำกัด (มหาชน))

6. นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ (กรรมการ บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน))

7. นายอุปกิต ปาจรียางกูร (ประธานกรรมการ บริษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้ จำกัด)

8. นายธัญชาติ กิจพิพิธ (ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน))

9. นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม (ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน))

 

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร

1. นายพยุง ศักดาสาวิตร (ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด)

2. นายแสงชัย โชติช่วงชัชวาล (กรรมการผู้จัดการ บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน))

3. ดร.กฤษณ์ จงสฤษดิ์ (กรรมการผู้จัดการ บริษัทโมบิลิส ออโตมาต้า จำกัด)

 

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจวัสดุก่อสร้าง

1. นายกิตติศาสตร์ พลตื้อ (กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิชั่นกลาส แอนด์ ดอร์ อินดัสเทรียล จำกัด)

 

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจบริการเฉพาะกิจ

1. นายธเนศ จิระเสวกดิลก (กรรมการผู้จัดการใหญ่ ดีวานา สปา)

2. นายนิพันธ์พงศ์ พานิช (กรรมการผู้จัดการ บริษัท อวตารคลินิก จำกัด)

3. นายแพทย์ เจริญลักษณ์ คงดำเนิน (กรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการทางการแพทย์ บริษัท พงศ์ศักดิ์คลินิกเวชกรรม จำกัด)

4. แพทย์หญิง โมนา อัศวิษณุ (แพทย์ผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม แอนด์ ที คลินิก จำกัด)

5. แพทย์หญิง นวพร ผิวผัน (ผู้บริหาร วีว่า คลินิกเวชกรรม)

6. ดร.ไรวินท์ เลขวรนันท์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน))

7. นายนาคาญ์ ทวิชาวัฒน์ (กรรมการผู้จัดการ บริษัท โควิก เคทท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด)

8. นายวัฒนกริช ศุภอัศวกุล (กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมก้าไทร์แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทย) จำกัด)

9. นายชัชวาลย์ พิสิฐไพศาลกุล (กรรมการผู้จัดการ บริษัท แปซิฟิค สตรองค์โฮลด์ จำกัด)

10. ดร.ยุทธพงค์ ทิพย์วงศ์ (กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรการ์ด แม็กซ์ จำกัด)

11. ดร.วีระเดช จิตศักดานนท์ (กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยน แพน เอ็กซิบิชั่นส์ จำกัด)

 

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์

1. นางอารยา คงสุนทร (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทุน บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน))

2. นายณัฐพงศ์ พรประยุทธ (กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด)

3. นายกิตติ พัวถาวรสกุล (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน))

4. นายแพทย์ วรวิทย์ วิศิษฐ์กิจการ (ประธาน บริษัท เดินเรือแสงไทย จำกัด)

 

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจการเกษตร

1. นายเกริกกุล โกกนุทาภรณ์ (รองประธานบริหารด้านปฏิบัติการ กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น)

2. นายชัยสิทธิ์ พิศาลก่อสกุล (รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเส็งยนต์การเกษตร จำกัด)

3. นายราม พงศ์พฤกษทล (ประธานกรรมการ บริษัท อาร์.เค.ฟู๊ด จำกัด)

4. นางสาวสารภี ยวดยง (กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชีวาดี โปรดักส์ จำกัด)

5. นายวงษ์ชาพัทธ์ เทียนรุ่งศรี (ประธานกรรมการ บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด )

 

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจเครื่องดื่ม

1. นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน (ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วี ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด)

2. นางมณีสุดา ศิลาอ่อน (ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน))

3. นายประพัฒน์ เสียงจันทร์ (ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด)

4. นายสุรชัย ชาญอนุเดช (กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคที เรสทัวรองท์ จำกัด)

5. นายวิเชียร เจนตระกูลโรจน์ (กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีฟ้าเบเกอรี่ จำกัด)

6. นายเอกจักร กิติบุญญารัศมี (กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค ซี แอล เทรดดิ้ง จำกัด)

7. นายนนทกช ปัญญาปัทม์ (กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวย์ตาน่า จำกัด)

8. นางสาวจันทรา พงศ์ศรี (กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด)

9. นางสาวกิจติพร นันท์ตานนท์ (กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอซ์เอจ จำกัด)

 

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์

1. นายวสุ สุรัติอันตรา (ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร บริษัท ปุริ จำกัด)

2. นายแพทย์ ปิยะวัฒน์ ภูมิสุวรรณ (กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฮิร์บ แอนด์ โฮป จำกัด)

3. นายนิติพงศ์ ศิวพรเสถียร (ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท โมรินดา เวิร์ลไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด)

4. นายชนะพันธุ์ กิตติเกษมศักดิ์ (ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามพูลทรัพย์ อินเตอร์ เคมีคอล จำกัด) 

5. นายสุพจน์ ฤทธิพิชัยวัฒน์ (กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เฮอร์บาไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) ลิมิเต็ด)

6. นายบุศรินทร์ วนาสวัสดิ์ (กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด)

7. เภสัชกร ศุภชัย สายบัว (กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด)

8. นางประภาวดี ทองมี (กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลามอนด์สกินแคร์ จำกัด)

9.นางนิชา สมบูรณ์เวชชการ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท อ้วยอันโอสถ จำกัด)

 

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจของใช้ในครัวเรือน

1. นางราตรี สกุลตันติเมธา (กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ประเทศไทย จำกัด)

2. นางสาวสิรินดา วิงสุวรรณ (กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออฟฟิเชียล อีควิปเม้นท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด)

3. นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล (ประธานคณะกรรมการ บริษัท มุ่งพัฒนาอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน))

4. นายณัฐวุฒิ ทิวถนอม (กรรมการผู้จัดการ บริษัท มาร์เวล เทคโนโลยี จำกัด)

 

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจพาณิชย์

1. นายธนากร แซ่ลิ้ม (กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท็อปแวลู คอร์เปอเรท จำกัด)

2. นายนิวัตน์ คงสมจิตร (กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด)

3. นายวงศ์วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน))

4. นายณัฐพล ปัทมพงศ์ (กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมนทาแกรม จำกัด)

5. นายศรัญ ญาณโสภนานันท์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซิโอเน่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด)

6. นางเพียงพร สุวรรณประทีป (ปัจฉิมสวัสดิ์) (กรรมการผู้จัดการ บริษัท พิ้งค์พีโอ จำกัด)

7. นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม (กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยออพติคอลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน))

 

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจการแพทย์

1. นางกรรณิการ์ เทววิชชุลดา (กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จำกัด)

2. นายธนากร อ่อนประไพ (กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมดิก ไลฟ์ จำกัด)

3. นายประพันธ์ วิไลเลิศ (กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเด็นทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด)

4. นายแพทย์ วีรพล เขมะรังสรรค์ (ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพสเต็มเซลล์ จำกัด)

 

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจสถาบันการศึกษา

1. นางลักขณา ดิษยะศริน (ผู้อำนวยการ โรงเรียน ดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก)

2. นางวรรณี เจียรวนนท์ รอสส์ (ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการ โรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียน)

3. ดร.เขมสิริ ประภามนตรีพงศ์ (ผู้อำนวยการโรงเรียนประภามนตรี 3)

 

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแฟชั่น

1. นายวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล (กรรมการผู้จัดการ บริษัท วาริกซ์ สปอร์ต จำกัด)

2. นายภูเก็ต คุณประภากร (กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจมส์บุรี จำกัด)

 

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ

1. นางวรญา ภูวพัชร์ (กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีชงโค จำกัด)

2. นางสาววีณา ไชยวรรณ (รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วี.วรรณ แอสเสท จำกัด)

3. นายศุภมิตร กิจจาพิพัฒน์ (กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีปพิพัฒน์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด)

4. นายประมุขพิสิฐ อัจฉริยะฉาย (ประธานกรรมการ บริษัท กะตะกรุ๊ป จำกัด)

5. นายปรเมศวร์ สิทธิวงศ์ (กรรมการผู้จัดการ บริษัท เขาใหญ่ พาโนราม่า ฟาร์ม จำกัด)

 

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจบรรจุภัณฑ์

1. ดร.ณัฐเศรษฐ์ พูนทรัพย์มณี (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอพีดี แพคเกจจิ้ง จำกัด)

2. นายโอภาส ชีวะธรรมานนท์ (กรรมการผู้จัดการ บริษัท บูรณาพากรุ๊ป จำกัด)

 

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์

1. นางเนตรชนก วิภาตะศิลปิน (กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด)

2. นางประไพศรี ประเสริฐแก้ว (กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทักษะเพอเฟ็คท์ พรีเซนท์เทชั่นเอเจนซี่ จำกัด)

3. นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์ (ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน))

4. นายกษิดิศ กลศาสตร์เสนี (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไพร์มไทม์ โซลูชั่น จำกัด)

5. นายวราวุธ เจนธนากุล (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด)

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ติดต่อ :

288/52 อาคารมูลนิธิ มสวท. ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Tel. +66(0) 2552-5200 Fax. +66(0) 2551-4422 Email : thaifstt@gmail.com 

Copyright © 2008-2015 หากมีปัญหาในการรับชมกรุณาติดต่อ Webmaster ที่ admin@thaifstt.org