บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจการเงินและธนาคาร

  

 

1. นายเลอศักดิ์ จุลเทศ (ผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน) 

 

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์

 

 

1. นายอิสระ วงศ์รุ่ง (ประธานกรรมการบริหาร บริษัทลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด)

 

 

2. ดร.ประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน))

 

 

3. นายณัฐพงศ์ หิรัณยศิริ (กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด)

  

 

4. นางสาวณัฐฑี จุฑาวรากุล (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทคลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด)

 

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

 

 

1. ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน))

 

  

2. นายชาญ ศรีวิกรม์ (กรรมการ บริษัท เกษรกรุ๊ป จำกัด)

 

 

3. นายกฤษฏิ์ (ฤทธิ์ชาร์ด) ดีมาตย์ (กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี เค อี ที จำกัด)

 

 

4. นายทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษา (ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เจ.เอส.พี.กรุ๊ป จำกัด)

 

 

5. นางณัฐณิชา จันทรสิงหาญ (ประธานกรรมการบริหาร บริษัทเอ็นวายเจ เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด)

 

 

6. ดร.ชัยศักดิ์ ศรีผดุลธรรม (ประธานกรรมการบริหาร บริษัทพีซีบีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด) 

 

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจยานยนต์

 

 

1. ดร.นฤพนธ์ พงษ์เจริญ (กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน))

 

 

2. นายบุญชัย ไชยธีรัตต์ (ประธานกรรมการ บริษัทชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน))

 

 

3. นางพรนฎา เตชะไพบูลย์ (กรรมการผู้จัดการ บริษัทเวสปิอาริโอ (ประเทศไทย) จำกัด)

 

 

4. นายพงศธร เอื้อมงคลชัย (ผู้จัดการใหญ่ด้านการเงิน วางแผน และบริหาร กรรมการบริหาร บริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด)

 

 

5. นายเอกพิทยา เอี่ยมคงเอก (กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทสหการประมูล จำกัด)

 

 

6. นายสุรยุทธิ์ โพธิ์ศิริสุข (กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทสามมิตรกรีนพาวเวอร์ จำกัด)

 

 

7. นางธัญรัศม์ มงคลแก้วพงศภัค (กรรมการผู้จัดการ บริษัทล็อคเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด)

 

 

8. นายชัยยศ เอี่ยมสมบูรณ์กร (กรรมการ บริษัทพีแอนด์พี ซุปเปอร์วิลส์ จำกัด) 

 

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต 

 

 

1. นายวิพล วรเสาหฤท (กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน))

 

 

2. นายชูรัฐ เลาหพงศ์ชนะ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทเจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน))

 

 

3. นายสมโพชน์ เกียรติไกรวัล (รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานการบริหารตัวแทน บริษัทโตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน))

 

 

4. นายศรัณย์ ลิมป์หิรัญรักษ์ (กรรมการผู้จัดการ บริษัททิพยประกันชีวิต จำกัด)

 

 

5. นายนิค จันทรวิทุร (กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอเชียประกันภัย 1950 จำกัด)

  

 

6. นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ (ประธานกรรมการบริหาร บริษัทอาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน))

 

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

 

1. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ (ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทไทยคม จำกัด (มหาชน))

 

 

2. นายปรีชา คฤหวาณิช (กรรมการผู้จัดการ บริษัทคอมเซิร์ฟสยาม จำกัด)

 

 

3. นายศุภศักดิ์ ณ นครพนม (ประธานกรรมการบริหาร บริษัทคิวบิค แอซโซซิเอทส์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด)

 

 

4. ดร.ทองทด วานิชศรี (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทอนันดา เทคโนโลยี จำกัด)

 

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

 

 

1. นายแสวง บุญญาสุวัฒน์ (ประธานกรรมการบริหาร บริษัทวีระสุวรรณ จำกัด)

 

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค

 

 

1. นายณัฐชาติ จารุจินดา (ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน))

 

 

2. นายอธิคม เติบศิริ (กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน))

 

 

3. นายสหัส ประทักษ์นุกุล (กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน))

 

 

4. นายไพบูลย์ อังคณากรกุล (กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาซีฟา จำกัด)

 

 

5. นางสาวชิษณุชาพ์ กรพินธุ์ธเนศวร (ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอมไพน์โซล่า จำกัด)

 

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร

 

 

1. นางภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที.ซี.เจ เอเซีย จำกัด (มหาชน))

 

 

2. นายบุญเจริญ มโนบูรชัยเลิศ (กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.ซี.เอสแอดวานซ์ เทค จำกัด)

 

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจวัสดุก่อสร้าง

 

 

1. นายวรรธนะ เจริญนวรัตน์ (กรรมการผู้จัดการ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน))

 

 

2. นายพิศิษฐ์ บุญจรรยา (กรรมการผู้จัดการ บริษัททีโอเอ-ชูโกกุ เพ้นท์ จำกัด)

 

 

3. นางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์ (ประธานคณะกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน))

 

 

4. นายอุฬาร เกรียสกุล (กรรมการผู้จัดการ บริษัท กระเบื้องโอฬาร จำกัด)

 

 

5. นายวิศิษฐ์ ตนะวรรณสมบัติ (ประธานกรรมการ บริษัท เอซีย อลูมินั่ม แอนด์ กลาส จำกัด)

 

 

6. นายธนูศักดิ์ พึ่งเดช (กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจ.ดี.พูลส์ 2004 (ไทยแลนด์) จำกัด)

 

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจบริการเฉพาะกิจ

 

 

1. นายปวเรศร์ ปรีดาวิภาต (ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัทศูนย์วิจัยโลหะวิทยา แอล พี เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด)

 

 

2. นายจักร จามิกรณ์ (ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วินโคสท์ อินดัสเทรียล พาร์ค จำกัด (มหาชน)

 

 

3. นายวสินธ์ ศิริรัตน์ (กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีเอ็นเอ คลินิกเวชกรรม จำกัด)

 

 

4. ดร.ปริญญา สายน้ำทิพย์ (กรรมการผู้จัดการ บริษัทสยามวิจัยและนวัตกรรม จำกัด)

 

 

5. นพ.พุฒิพงศ์ ภูมิสุวรรณ (กรรมการผู้จัดการ บริษัท วงศ์ษฎาคลินิก จำกัด)

 

 

6. นายธีรวงศ์ สรรค์พิพัฒน์ (กรรมการผู้จัดการ บริษัทปราบขยะรีไซเคิล จำกัด)

 

 

7. นายพีร์ ศรีวารีรัตน์ (กรรมการผู้จัดการ บริษัทสยามยูเอวี อินดัสตรีส์ จำกัด)

 

 

8. นายภูบดี ไชยพลี (ประธานกรรมการ บริษัท ดับบลิว พี ครีเอชั่น กรุ๊ป จำกัด)

 

 

9. นายวสันต์ อริยพุทธรัตน์ (ประธานผู้บริหาร บริษัท ไฮกริมเอ็นไวรอนเมนทอลแอนด์ รีเสิร์ช จำกัด)

 

 

10. นายปริญญา หอมเอนก (กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด)

 

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์

 

 

1. นายวรเนติ หล้าพระบาง (กรรมการผู้จัดการหน่วยธุรกิจการบินไทยสมายล์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน))

 

 

2. นางสุภาพรรณ พิชัยรณรงค์สงคราม (ประธานกรรมการ บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด)

 

 

3. นายบุญมี อาจยุทธิ์ (ประธานกรรมการ บริษัท ณ สยามโลจิสติกส์ จำกัด)

 

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจพลาสติก

 

 

1. นายทวี จุลศักดิ์ศรีสกุล (กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีแพค อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด)

 

 

2. นางปนัดดา เจริญจิตมั่น (กรรมการผู้จัดการ บริษัทเจซีเจพลาส จำกัด)

 

 

3. นางสิริประภา นิ่มกิตติกุล (กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหกิม จำกัด)

 

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจการเกษตร

 

 

1. นายสมชัย หยกอุบล (ประธาน บริษัทเครื่องจักรกลเกษตรไทย จำกัด)

 

 

2. ดร.วีรวุฒิ กตัญญูกุล (กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟลอราเทค จำกัด)

 

 

3. นายเฉลิม โกกนุทาภรณ์ (กรรมการผู้จัดการ บริษัทไทยอีเทิร์น รับเบอร์ จำกัด)

 

 

4. นางยลดา หวังศุภกิจโกศล (กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทแป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรม จำกัด)

 

 

5. นายชัชวาล เตละวาณิชย์ (กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชัชวาล ออร์คิด จำกัด)

 

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

 

 

1. นายไพศาล อ่าวสถาพร (รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจอาหาร บริษัทโออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน))

 

 

2. นายอัสนี มาลัมพุช (กรรมการผู้จัดการ บริษัท มรกต อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน))

 

 

3. นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ (กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด)

 

 

4. นายทวี ปิยะพัฒนา (ประธานกรรมการบริหาร บริษัทแปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด)

 

 

5. นางแววคนีย์ อัสโสรัตน์กุล (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการตลาด บริษัท ยัม เรสเทอรองสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด)

 

 

6. นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ (ประธานบริษัทและประธานกรรมการบริหาร บริษัท เวลส แอนด์ โก ยูนิเวอร์ส จำกัด)

 

 

7. นางสุภาวดี โชคสกุลนิมิตร (กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชัยเจริญมารีน (2002) จำกัด)

 

 

8. นายธีรพงษ์ รักษ์ธนานนท์ (กรรมการผู้จัดการ บริษัทมหานครไรซ์ จำกัด)

 

 

9. นายณัฐวุฒิ เผ่าปรีชา (กรรมการผู้จัดการ บริษัท โจ-ลี่ แฟมิลี่ จำกัด)

 

 

10. ดร.ชัญวีร์กร สุวรรณจิระโภคิน (กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามไบโอเทคและอุตสาหกรรมเภสัช จำกัด)

 

 

11. นายชนินทร์ เทียนเจริญ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไฮเบฟเวอเรจ จำกัด)

 

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์

 

 

1. นางสดับพิณ คำนวณทิพย์ (ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ลอรีอัล ประเทศไทย จำกัด)

 

 

2. ดร.สมชาย หัชลีฬหา (ประธานบริษัท บริษัทจอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด)

 

 

3. นายไชยกร นิธิคณาวุฒิ (ประธานกรรมการ บริษัท จินดาสมุนไพร จำกัด)

 

 

4. นายสุเทพ ยืนยงค์วิทยากุล (ประธานกรรมการบริหาร บริษัท นิว ไลฟ์ เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด)

 

 

5. นายประมาณ เลืองวัฒนะวณิช (ประธานโครงการฟื้นฟูสุขภาพ บริษัท เบสไฟว์ อินเตอร์เทรด จำกัด)

 

 

6. แพทย์จีน เภสัชกร ดร.พิศาล จันทฤทธิรัศมี (ประธานบริษัท บริษัทการ์กัวร์แล็บ จำกัด)

 

 

7. นางสาวศลาฆนันท์ ปัณฑาทรัพย์กุล (กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิอัมล่า อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด)

 

 

8. นายศุภชาติ อังคสุวรรณศิริ (ประธานกรรมการที่ปรึกษา บริษัท อีซี่ ฟาร์แม็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด)

 

 

9. นางสาวเจนนิสา คูวินิชกุล (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเมตตาเอสเซ็นเชียล จำกัด)

 

 

10. นายวุฒิ มณีโชติ (กรรมการผู้จัดการ บริษัทเพิ่มพูนพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด)

 

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน

 

 

1. นายปอ อนาวิล (กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดี.ที.ซี.อินดิัสตรี่ส์ จำกัด (มหาชน))

 

 

2. นายสุหฤท สยามวาลา (กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีเอช เอ สยามวาลา จำกัด)

 

 

3. นายสมศักดิ์ จิตติพลังศรี (ประธานกรรมการบริหาร บริษัทซัยโจเด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด)

 

 

4. ดร.บุญมา อิมวิเศษ (ประธานกรรมการบริหาร บริษัทสตาร์เวลล์ จำกัด)

 

 

5. นายนพพล เตชะพันธ์งาม (รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สมพลเบดดิ้ง แอนด์ แมทเทรส อินดัสตรี จำกัด)

 

 

6. นายศักดิ์สิทธิ์ เนียรนาทสกุล (กรรมการผู้จัดการ บริษัทศักดิ์สิทธิ์ อัลลอย สเตนเลส อินเตอร์ จำกัด)

 

 

7. นายวีระ แสงสุริยาภรณ์ (ผู้จัดการ วีระโลหะกิจ อินเตอร์กรุ๊ป)

 

 

8. นายอรุณ เรืองจรุงพงศ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด)

 

 

9. นายสุกฤษฎิ์ อภิณัฐภูมิ์ (กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมลโล่ ดิจิตัล อินโนเวชั่นส์ จำกัด)

 

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจพาณิชย์

 

 

1. นายอัศวิน เตชะเจิรญวิกุล (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน))

 

 

2. นางสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์ (รองประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจอาหารและไอศกรีม บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด)

 

 

3. นายชาคริต ดิเรกวัฒนชัย (รองกรรมการผู้จัดการ แผนกกิจการสาธารณะ บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเต็ม จำกัด)

 

 

4. นายมโนแมน ธนะพาสุข (กรรมการบริหาร บริษัท ยูนิเวอร์แซล เทคโนโลยีส์ จำกัด)

 

 

5. นางสาวกฤศกัญญา เบญจาธิกุล (กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบโอเดอเนช จำกัด)

 

 

6. นางสาวพัชรินทร์ เหมอังกูร (กรรมการผู้จัดการ บริษัท กูร์เมท์ วัน ฟู้ดส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด)

 

 

7. นายจรัส อารยะชัย (ประธานกรรมการ บริษัท เดอะ เอชทีพี กรุ๊ป จำกัด)

 

 

8. นายวรพงศ์ อัศวนิเวศน์ (ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงชัย อิควิพเม้นท์ (1984))

 

 

9. นางสมจิต แก่นสาร (ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วิจิตรพลชัย จำกัด)

 

 

10. นางสาวธนวรรณ ศรีสุริยาพัฒน์กุล (กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพชรธนวรรณ จำกัด)

 

 

11. นายวุฒิวงศ์ โต๊ะทอง (ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงศ์ธนาวุฒิ)

 

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจการแพทย์

 

 

1. นายประจบ ประเสริฐเดชาสันติ (กรรมการผู้จัดการ บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จำกัด)

 

 

2. นายจารุเดช คุณะดิลก (กรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม.อี.เมดิเทค จำกัด)

 

 

3. นายสุภาพ เงินถม (กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชาชื่น อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด)

 

 

4. นายอดิศร อาภาสุทธิรัตน์ (กรรมการผู้จัดการ บริษัท โนวาเทค เฮลธ์แคร์ จำกัด)

 

 

5. นายธนากร อ่อนประไพ (กรรมการผู้จัดการ บริษัทเมดิกไลฟ์ จำกัด)

 

 

6. นายปรีชา นันท์นฤมิต (กรรมการผู้จัดการ บริษัท อี ฟอร์ แอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด)

 

 

7. นายโชติพัฒน์ พงษ์ภรณ์พัฒนา (กรรมการผู้จัดการ บริษัท แปซิฟิค ไซเอ็นซ์ จำกัด)

 

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจสถาบันการศึกษา

 

 

1. รศ.ดร. เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ (อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)

 

 

2. ผศ.ดร. จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง (อธิการบดี มหาวิทยาลัยคริสเตียน)

 

 

3. ดร.วิภาพรรณ ชูทรัพย์ (อุปนายกสภาวิทยาลัยราชพฤกษ์ วิทยาลัยราชพฤกษ์)

 

 

4. นายณัฐพล จุฬางกูร (กรรมการบริหาร โรงเรียน นานาชาติ เบิร์คลีย์)

 

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแฟชั่น

 

 

1. นายนิติพันธุ์ ดารกานนท์ (กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนบัททึ่นคอร์ปอเรชั่น จำกัด)

 

 

2. นายเสน่ห์ จารุวราภิรมย์ (ประธานกรรมการ บริษัท เนชั่นแมน (ไทยแลนด์) จำกัด)

 

 

3. นางนฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ ห้างเพชรหลีเสง)

 

 

4. นายไตรรักษ์ กิตติเวทางค์ (ประธานกรรมการ บริษัท โบวินส์ ซิลเวอร์ จำกัด) 

 

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์

 

 

1. นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน))

 

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์

 

 

1. นายจาฤก กัลย์จาฤก (ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน))

 

 

2. นายธนัท ตันอนุชิตติกุล (รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท การ์ตูน คลับ มีเดีย จำกัด)

 

 

3. นางนิดดา หงษ์วิวัฒน์ (กรรมการผู้จัดการ บริษัทสำนักพิพม์แสงแดด จำกัด)

 

 

4. นายพิษณุ สกุลโรมวิลาส (ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บ้านผู้นำ กรุ๊ป จำกัด)

 

 

5. นางประภัสสร ตันทรรศนีย์ (ประธานกรรมการ บริษัท ส.พิจิตการพิมพ์ จำกัด)

 

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจกระดาษและวัสดุการพิมพ์

 

 

1. นายทองดี ศรีกุลศศิธร (กรรมการผู้จัดการ บริษัท พาโนราม่าซอย อิงค์ จำกัด)

 

 

2. นางกลอยตา ณ ถลาง (ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและสิ่งแวดล้อม บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด)

 

 

 

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ติดต่อ :

288/52 อาคารมูลนิธิ มสวท. ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Tel. +66(0) 2552-5200 Fax. +66(0) 2551-4422 Email : thaifstt@gmail.com 

Copyright © 2008-2015 หากมีปัญหาในการรับชมกรุณาติดต่อ Webmaster ที่ admin@thaifstt.org