บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจการเงินและธนาคาร

 

1. คุณศศิธร พงศธร  กรรมการผู้จัดการ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)

 

 

2. คุณนภัส เปาโรหิตย์  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

 

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์

 

 

1. คุณฐิภา นววัฒนทรัพย์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วายแอลจี บลูเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด

 

 

2. คุณธนรัชต์ พสวงศ์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด

 

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

 

 

1. คุณสุนันทา สมบุญธรรม  ประธานบริษัท บริษัท ธัญวิลล์ จำกัด

 

 

2. นายเสงี่ยม บุญมีฤทธิ์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ส.บุญมีฤทธิ์วิศวกรรม จำกัด

 

 

3. คุณเหรียญชัย ลิขิตพฤกษ์  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บีเคเค แกรนด์ เอสเตท จำกัด

 

 

4. ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย  ประธานกรรมการ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด

 

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจยานยนต์

 

 

1. คุณวิเชียร เอมประเสริฐสุข  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการบริหารและสายงานการตลาด บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

 

 

2. คุณแม่สาย ประภาสะวัต  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม เอส แฟคทอรี่ จำกัด

 

 

3. คุณสมเจตน์ วุฒิเลิศเจริญวงศ์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ๊กโก้ ฟอร์จจิ้ง โปรดักส์ จำกัด

 

 

4. คุณชัยรัตน์ ชูประภาวรรณ  กรรมการผู้จัดการ บริษัท วงศ์บราเดอร์ อินเตอร์เทรด จำกัด

 

 

5. คุณฉัตรลดา ลาภมหานนท์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินโนเวชั่นพูลเอเชีย จำกัด

 

 

6. คุณสมชาย กังวารจิตต์  ประธานกรรมการ บริษัท เคแอลเค อินดัสตรี จำกัด

 

 

7. คุณเอกวัฒน์ วิทูรปกรณ์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด

 

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต

 

 

1. คุณนวลพรรณ ล่ำซำ  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 

 

2. คุณสายฝน สัจจศิลา  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการตลาด และกรรมการบริษัทกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด

 

 

3. นายแพทย์ประมุกข์ ทรงจักรแก้ว  รองประธานและผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เอไอเอ ประเทศไทย

 

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

 

1. คุณอานุสรา จิตต์มิตรภาพ  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

 

 

2. คุณพีระพงษ์ กลิ่นละออ  ผู้อำนวยการสำนักงานสำนึกรักบ้านเกิด ดีแทค บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็สคอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

 

 

3. คุณกรัณย์พล อัศวสุวรรณ  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

 

 

4. คุณวริสา ชินธรรมมิตร กรรมการผู้จัดการร่วม บริษัท กูรูดีไซน์ จำกัด

 

 

5. ดร.โสรัชย์ อัศวะประภา รองประธานกรรมการ บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด

 

 

6. คุณเทียนชัย ลายเลิศ  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด

 

 

7. คุณนักรบ เนียมนามธรรม  กรรมการผู้จัดการ บริท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียวริตี้ ซิสเต็มส์ เอพี จำกัด

 

 

8. ดร. สารสิน บุพพานนท์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอทิซ อินโนเวชั่น จำกัด

 

 

9. คุณประมุท ศรีวิเชียร  ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท ไซแมนเทค (ประเทศไทย) จำกัด

 

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

 

 

1. คุณบัญชา ชุณหสวัสดิกุล  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อินโนเวชั่นกรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

 

 

2. คุณชมัยพร เอื้อไพโรจน์กิจ  ประธานบริษัท บริษัท เฮงเค็ล (ประเทศไทย) จำกัด

 

 

3. คุณวรรัตน์ สารถวัลย์แพศย์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีเอสไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

 

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค

 

 

1. ดร.สกุล พจนารถ  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-กลยุทธ์และบริหารองค์กร บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

 

 

2. คุณผจญ ศรีบุญเรือง  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ไทย ไบโอแก๊ซ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

 

 

3. คุณณพชัย สมานสวน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เสริมทรัพย์ไพศาล กรุ๊ป 1999 จำกัด

 

 

4. คุณวิศิษฎ์ คชสิทธิ์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทัสโก้ ทราโฟ จำกัด

 

 

5. คุณปรียนาถ สุนทรวาทะ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด

 

 

6. คุณจักรพันธ์ อริยะวงศ์  กรรมการบริษัท บริษัท ซูพรีม รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

 

 

7. คุณพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

 

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร

 

 

1. คุณธนิตศร สุทธาวาณิชย์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี.เอ็น.เค. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

 

 

2. คุณยรรยงค์ชัย ธนาดำรงศักดิ์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส ซี จี (ไทยแลนด์) จำกัด

 

 

3. คุณอิทธิพล ศรีอรุณ  กรรมการผู้จัดการ บริษัท บุญวิรุทธ์ เคมีคอล จำกัด

 

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจวัสดุก่อสร้าง

 

 

1. คุณสุวี หทัยพันธลักษณ์  ประธานกรรมการ บริษัท วี.อาร์.แฮนด์เดิล จำกัด

 

 

2. คุณนท นิ่มสมบุญ  กรรมการบริหาร บริษัท ยูเนียน แอ๊สโซซิเอทส์ (ไทย) จำกัด

 

 

3. คุณจันทนา สุขุมานนท์  รองประธานบริหารสายการตลาดและงานขาย บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

 

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจเหล็ก

 

 

1. คุณสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล  ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท มิลล์คอนสตีลอินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน)

 

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจบริการเฉพาะกิจ

 

 

1. คุณฤทธิ์ ธีระโกเมน  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ จำกัด

 

 

2. คุณณัฐพล จุฬางกูร  กรรมการบริหาร บริษัท ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น จำกัด

 

 

3. คุณอิทธิกร ศรีจันบาล  กรรมการผู้จัดการ บริษัท สถานีรีไซเคิลวงษ์พานิชย์ สุวรรณภูมิ จำกัด

 

 

4. ทพ.อรัญ ร่วมเผ่าไทย  ประธานกรรมการ บริษัท วันคอมมิวนิตี้ จำกัด

 

 

5. คุณวรรณี ลีลาเวชบุตร  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นีโอ ทาร์เก็ต จำกัด

 

 

6. คุณสุพินท์ มีชูชีพ  กรรมการผู้จัดการ บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย) จำกัด

 

 

7. คุณจักรชัย บาลี  ผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด

 

 

8. คุณบงกชรัตน์ ขจรประศาสน์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท สนามบินน้ำ มาร์เก็ตพาร์ค จำกัด

 

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์

 

 

1. คุณภูวพัฒ  ตัณฑลีลา  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทพสมบัติ จำกัด

 

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจพลาสติก

 

 

1. คุณเสรี จุลศักดิ์ศรีสกุล  ประธานกรรมการ บริษัท คิงส์แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด

 

 

2. คุณโสรัตน์ วณิชวรากิจ  กรรมการผู้จัดการ บริษัท แพนเอเซียอุตสาหกรรม จำกัด

 

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจการเกษตร

 

 

1. คุณประชัย เลี่ยวไพรัตน์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีพีไอ โพลีน ชีวะอินทรีย์ จำกัด

 

 

2. คุณพิธา ลิ้มเจริญรัตน์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีอีโอ อกริฟู้ด จำกัด

 

 

3. น.สพ.ไชยศักดิ์ บุญประสพธนโชติ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด

 

 

4. คุณเกษม ศรมยุรา ประธานกรรมการ บริษัท เกษมชัยฟาร์มกรุ๊ป จำกัด

 

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

 

 

1. คุณสุเมธ เหล่าโมราพร  ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด

 

 

2. คุณอนุรัตน์ โค้วคาสัย  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการตลาดและฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท พรานทะเล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

 

 

3. คุณสามารถ ทรัพย์พจน์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอบีเอฟ ฮาลาล ฟู้ดส์ จำกัด

 

 

4. คุณอิทธิพัทธ์ กุลพงษ์วณิชย์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เถ้าแก่น้อยฟู้ด แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

 

 

5. ดร.วราทัศน์ วงศ์สุรไกร  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด

 

 

6. คุณอัคคพันธ์ ลีวุฒินันท์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอฟฟี่ บีนเนอรี่ จำกัด

 

 

7. คุณบุญส่ง ศรีสยาม  ประธานกรรมการ บริษัท ไทย-เยอรมัน มีท โปรดักท์ จำกัด

 

 

8. คุณไพบูลย์ พลสุวรรณา กรรมการบริหาร บริษัท ธารสมุทรฟู้ด จำกัด

 

 

9. คุณสุณี หวังวณิชกุล  รองประธานบริษัท บริษัท ยูเนียนฟูดอินดัสตรี จำกัด

 

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์

 

 

1. คุณดนัย ดีโรจนวงศ์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด

 

 

2. คุณถวายรินทร์ ลำเลียงพล  กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินทรา พาวเวอร์ จำกัด

 

 

3. คุณแพรวพรรณ ชนกศรันย์  กรรมการผู้บริหาร บริษัท เฟรชอัพ บิวตี้ จำกัด

 

 

4. นพ.โกสินทร์ แจ่มเพ็ชรรัตน์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี เวลเนส จำกัด

 

 

5. คุณอัศวิน วัฒนปราโมทย์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท โพรแลค (ประเทศไทย) จำกัด

 

 

6. คุณทัชชะ ชัยปาณี  กรรมการผู้จัดการ บริษัท มินเนอร์รี่ โกลด์ จำกัด

 

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน

 

 

1. คุณกนิษฐ เมืองกระจ่าง รองประธานบริษัท บริษัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จำกัด

 

 

2. ดร.วิโรจน์ กุศลมโนมัย  ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท กุศมัย กรุ๊ป

 

 

3. คุณนวรัตน์ ฤดีพิพัฒนพงศ์  ประธานกรรมการ บริษัท แสงมิตร อีเลคตริค จำกัด

 

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจพาณิชย์

 

 

1. ดร.เพ็ญนภา ธนสารศิลป์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด

 

 

2. คุณวรวุฒิ อุ่นใจ  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออฟฟิศเมท จำกัด (มหาชน)

 

 

3. คุณสุพจน์ เลาหพัฒนวงศ์ กรรมการบริหาร บริษัท เอกดำรงค์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

 

 

4. คุณสุขสันติ์ ตั้งสะสม  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท คอสมิก แม็กนัม

 

 

5. ดร.สมชาย หัชลีฬหา ประธานบริษัท บริษัท จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

 

 

6. คุณวิกร ภูวพัชร์  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

 

 

7. คุณอุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ ประธานกรรมการ บริษัท เคดีเอ็น จำกัด

 

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจการแพทย์

 

 

1. บาทหลวง ประยูร นามวงศ์  ประธานกรรมการบริหาร โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ นครราชสีมา

 

 

2. คุณชนินทร์ สังขธรรมวงศ์  ประธานบริษัท บริษัท เมดิทอป จำกัด

 

 

3. คุณนิเวศน์ ประยูรเธียร  กรรมการผู้จัดการ บริษัท กิบไทย จำกัด

 

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจสถาบันการศึกษา

 

 

1. ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

 

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแฟชั่น

 

 

1. คุณนัสสรา หงส์ร่อน  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี-คอน ซิตี้ กรุ๊ป จำกัด

 

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์

 

 

1. คุณพิสิษฐ์ สิทธิเชาว์พันธ์  ประธานบริษัท บริษัท พี.เอส.เจ. เอเนอร์จีเซฟ จำกัด

 

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์

  

 

1. คุณธนวัฒน์ วันสม  กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ติดต่อ :

288/52 อาคารมูลนิธิ มสวท. ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Tel. +66(0) 2552-5200 Fax. +66(0) 2551-4422 Email : thaifstt@gmail.com 

Copyright © 2008-2015 หากมีปัญหาในการรับชมกรุณาติดต่อ Webmaster ที่ admin@thaifstt.org