บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจการเงินและธนาคาร 

1. คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย

(ผู้อำนวยการ  ธนาคารออมสิน)

 

2. คุณลักษณ์ วจนานวัช

(ผู้อำนวยการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร)

 

3. คุณปิยะ ตันติเวชยานนท์

(ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซุปเปอร์ริช อินเตอร์เนชั่นเนล เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด)

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์

1. คุณพวรรณ์ นววัฒนทรัพย์

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด)

 

2. คุณวิสิทธิ์ พึ่งพรสวรรค์

 (กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซ็นเตอร์ ออโต้ ลีส จำกัด)

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

 

1. คุณสกุลธร จึงรุ่งเรืองกิจ

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด)

 

 

2. ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์

(รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน))

 

 

3. คุณศิริญา เทพเจริญ

(รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน))

 

 

4. คุณจรีพร จารุกรสกุล

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน))

 

 

5. ดร.สุนันท์ สิงห์สมบุญ

(กรรมการบริหาร บริษัท อะโกรสเปส เทรดดิ้ง จำกัด)

  

 

6. คุณธรรศพงษ์ ชัยเลิศพงศ์

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีสกุล จำกัด)

 

 

7. คุณปิยาภรณ์ แสนโกศิก

(กรรมการบริหาร บริษัท ซี สเปซ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด)

 

 

8. ดร.เกียรติศักดิ์ กัลยาสิริวัฒน์

(ประธานบริหาร บริษัท โนโวล อากรีเทรด (ประเทศไทย) จำกัด)

 

 

9. คุณอารยะ ควะชาติ

(ประธานกรรมการ บริษัท เอสที แลนด์ คอมพลีท จำกัด)

 

 

10. คุณพงษ์ศักดิ์ สฤษฎีชัยกุล

(ประธานบริหาร บริษัท ซีนิท แอสเซท จำกัด)

 

 

11. คุณขวัญชัย ยิ่งเจริญถาวรชัย

(กรรมการบริหาร บริษัท อัลเทอร์เนทีฟ แอสเซท จำกัด)

 

 บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจยานยนต์

1. คุณจุฑาพร กุมุทพงษ์พานิช

(กรรมการบริหาร บริษัท โตโยต้า พารากอน มอเตอร์ จำกัด)

 

2. คุณนพรัตน์ กุลหิรัญ

(รองประธาน บริษัท ชัยเสรี เม็ททอล แอนด์ รับเบอร์ จำกัด)

 

3. คุณพิชาญ พรหมเมฆประธาน

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคซี วีล แอนด์ ไทร์ จำกัด)

 

4. คุณธีรรัตน์ จงประเสริฐ

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท คริสตัล ซิลด์ โปรเฟสชั่นนอล คาร์โค้ทติ้ง จำกัด)

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต

1. คุณอภิรักษ์ จิตรานนท์

(ประธานเจ้าหน้าที่สายงานดำเนินงานประกันชีวิต บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน))

 

2. คุณสุขวัฒน์ ประเสริฐยิ่ง

(ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน บริษัท เอไอเอ จำกัด)

 

3. คุณวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์

(ประธานกรรมการ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน))

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

1. ดร.ชัยยศ จิรบวรกุล

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดอะ ไวท์สเปซ จำกัด)

 

2. คุณประมุท ศรีวิเชียร

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวอร์ริทัส โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด)

 

3. คุณณัฐนัย อนันตรัมพร

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน))

 

4. คุณสุเมธ ตั้งประเสริฐ

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท เด็พธเฟิร์สท จำกัด)

 

5. คุณกล้า ตั้งสุวรรณ

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท โธธ โซเชียล จำกัด)

 

6. คุณชาญวิทย์ เอนกสัมพันธ์

(ประธานกรรมการ บริษัท ซีจีเคดี จำกัด)

 

7. ดร.วุฒิชัย อัมพรอร่ามเวทย์

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมตามีเดีย เทคโนโลยี จำกัด)

 

8. คุณกิตตินันท์ อนุพันธ์

(ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอนนี่แวร์ ทู โก จำกัด)

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

 

1. คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน))

 

2. คุณเพ็ญประภา ไตรจักรภพ

(กรรมการ บริษัท ศรีเทพไทยมาร์เก็ตติ้ง จำกัด)

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค

1. คุณมนวิภา จูภิบาล

(ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กรและเลขานุการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน))

 

2. คุณโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์

(ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน))

 

3. ดร.กฤษดา อัครพัทธยากุล

(ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เค พี เอ็น กรีน เอ็นเนอจีโซลูชั่น จำกัด)

 

4. คุณชวลิต จันทรรัตน์

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด)

 

5. คุณธิติวัฒน์ เงินนำโชคธนรัตน์

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คิวทีซีกรุ๊ป จำกัด)

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร

1. คุณสมศักดิ์ เตชชีวพงศ์

(กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางกอกโคมัตสุ จำกัด)

 

2. คุณประภาวดี ทองมี

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท วอเทค จำกัด)

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจวัสดุก่อสร้าง

1. คุณสุจินต์ พฤกษานานนท์

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปิ่นเกล้าหินอ่อนและแกรนิต จำกัด)

 

2. ผศ.ดร.จุรีภรณ์ เมฆินไกรลาศ

(กรรมการบริษัท บริษัท พี.ซี.ไอ.คอนกรีตอุตสาหกรรม จำกัด)

 

3. คุณกมลภัส ปั้นเทียน

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย แมค พรีแคซท์ จำกัด)

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจบริการเฉพาะกิจ

1. นายแพทย์ธนรัชฏ์ ทยากร

(ผู้อำนวยการ พรีเว่ คลินิก)

 

2. นายแพทย์พีระ เทียนไพฑูรย์

(ประธานกรรมการ บริษัท พีเอสซี เอสเทติค จำกัด)

 

3. นายแพทย์รัสมิ์ภูมิ สุเมธีวิทย์

(กรรมการบริษัท รัสมิ์ภูมิ คลินิกผิวหนัง)

 

4. คุณพิมพ์ลดา วัชรไพศาลสิน

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท อ๊อสซี่ อันเดอร์ วิฮิเคิ้ลส์ จำกัด)

 

5. นายแพทย์อนุพงษ์ ไพรวิจิตร

(แพทย์ผู้บริหารแบรนด์ อะตอม คลินิก)

 

6. คุณพัสวี พยัคฆบุตร

(ประธานกรรมการ บริษัท ฟิลอก้า (ประเทศไทย) จำกัด)

 

7. คุณลลิดา ลีละยูวะ

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดับเบิ้ลยู เอ็ม อิมเมจิเนีย จำกัด)

 

8. คุณดำรงค์ศักดิ์ เกี้ยวเพ็ง

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอนติ เอจิ้ง กรุงเทพ จำกัด)

 

9. คุณอัฎฐพล สิทธิชัยอารีกิจ

(รองผู้อำนวยการ บริษัท โกไบค์ จำกัด)

 

10. คุณสุนทร เด่นธรรม

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด)

 

11. นายแพทย์ณัฐพล พิณนิมิตร

(กรรมการ เมดิวิซาจคลินิก)

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจการเกษตร

 

1. ดร.จรรย์สมร วัธนเวคิน

(ประธานกรรมการ บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน))

 

2. คุณศิริวรรณ ทรงเมตตา

(ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด)

 

3. ดร.สมสุข ศรีสถิตย์วัฒนา

(ประธานบริหาร บริษัท เอเชี่ยน พารากอน จำกัด)

 

4. คุณพิชัย มณีโชติ

(ประธานกรรมการ บริษัท เครือลัดดา โฮลดิ้งส์ จำกัด)

 

5. คุณมนต์มณี ตันนาภัย

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิปาล์ม อินดัสทรี จำกัด)

 

6. คุณพินิจ ศรัทธาพุทธ

(ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เบสท์ แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด)

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

1. คุณกำธร ศิลาอ่อน

(รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส  สายการผลิตและซัพพลายเชน บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน))

 

2. คุณชัยพัฒน์ ไพฑูรย์

(รองประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ส่วนกลางและวางแผนกลยุทธ์ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน))

 

3. คุณชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร

(ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน))

 

4. คุณศาณินทร์ ตรียานนท์

(กรรมการ บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด)

 

5. คุณจันทร์ธนู สัตยาวัฒนา

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตะนาวศรีไก่ไทย จำกัด)

 

6. คุณอรชุมา ดุรงค์เดช

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอชทูโอ-ไฮโดร จำกัด)

 

7. คุณพัฐนันท์ แสงรัฐวัฒนะ

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเซียบางนา จำกัด)

 

8. คุณธนภูมิ เชื้อวณิชย์

(ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วารีเทพ จำกัด)

 

9. คุณชัยเทพ ภัทรพรไพศาล

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที แอล เอฟ ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด)

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์

1. คุณนริศ วิทยาวรากรณ์

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยยินตัน จำกัด)

 

2. คุณสุพัตรา ชั้นสุวรรณ

(ประธานกรรมการ บริษัท สมุนไพรปัญจศรี จำกัด)

 

3. คุณรุ่งระวี กิตติสินชัยกุล

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด)

 

4. รศ.ดร.พรรณวิภา กฤษฎาพงษ์

(ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด)

 

5. คุณอิงสาริศา กันตาคม

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท พารากอน เอสเทติก จำกัด)

 

6. คุณอลิสา อินทเสนี

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินตัน กรุ๊ป จำกัด)

 

7. คุณเบญญาภา ดีวงกิจ

(ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ยูนีคกรีน จำกัด)

 

8. คุณทมิตา กิติรัตน์ชัย

(กรรมการบริหาร บริษัท เอสเอ็มที ปริ้นเซส จำกัด)

 

9. คุณนิธิกร สิงห์สัตย์

(กรรมการบริหาร บริษัท มีสตางค์มีทรัพย์ จำกัด)

 

10. นายแพทย์ธิติวัฒน์ วีรโรจน์รัชกุล

(ประธาน บริษัท มิลเลี่ยนเฮลธ์แคร์ จำกัด)

 

11. แพทย์หญิงวารีรัตน์ โขมศิริ

(ผู้บริหาร บริษัท อินโนเวทีฟเฮลท์ จำกัด)

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน

 

1. คุณเมธิน เลอสุมิตรกุล

(ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน))

 

2. คุณฐกร รัตนกมลพร

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน))

 

3. คุณวิลาสินี กิตติเกษมศักดิ์

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิงส์สเตลล่า แลบบอราทอรี่ จำกัด)

 

4. คุณทิพย์วรรณ จักรเพ็ชร

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอลอีดี ไล้ท์ติ้ง จำกัด)

 

5. คุณสมชาย จิตปรีดากร

(ประธานกรรมการ บริษัท ทรีวิว จำกัด)

 

6. คุณธนา ศรีพงษ์ธนากุล

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาริทโก้ (ประเทศไทย) จำกัด)

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจพาณิชย์

1. คุณธรณ์ ประจักษ์ธรรม

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน))

 

2. คุณศิลป์อำไพ ภู่แสนสอาด

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พัทยาบิวตี้ (ประเทศไทย) จำกัด)

 

3. คุณปราสาท วิทยาภัทร์

(ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อินเทลเลคท์ จำกัด)

 

4. คุณชาญณรงค์ เจนธัญญารักษ์

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามเทค แอนด์ ดีเวลล็อป จำกัด)

 

5. คุณรัตนา ตฤษณารังสี

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดับบลิว.ซี.เอส.ซันชิโร่ (ประเทศไทย) จำกัด)

 

6. คุณยศพร  สุวรรณวิเชียร

(ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท บียอนด์บิวตี้ เทรด จำกัด)

 

7. คุณสลิลาพร กองทองมณีโรจน์

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท มี อินฟินิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด)

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจการแพทย์

1. ทันตแพทย์วัฒนา  ชัยวัฒน์

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน))

 

2. คุณเจริญสุทธ์ เงินประสพสุข

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิสเม็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด)

 

3. คุณสิริพร สกุลเรืองรักษ์

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท กู๊ดไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด)

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจสถาบันการศึกษา

1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สมพล พงศ์ไทย

(ผู้รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา)

 

2. คุณเพชรชุดา เกษประยูร

(ประธานบริหาร โรงเรียนอำนวยศิลป์)

 

3. คุณจิรอร อัสสรัตน์

(กรรมการผู้อำนวยการ โรงเรียนนานาชาติ ไอวี่ บาวนด์)

 

4. คุณสมศักดิ์ จินาพันธ์

(กรรมการบริหาร โรงเรียนนานาชาติประภามนตรี-สิงคโปร์)

 

5. คุณเยาวณี นิรันดร

(ผู้บริหาร โรงเรียนนานาชาติ เซนต์ แอนดรูว์ส)

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจแฟชั่น

1. คุณณรงค์ เลิศกิตศิริ

(ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โทเร อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด)

 

2. คุณสุรชัย กิจกำจาย

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิ๊กสตาร์ จำกัด)

 

3. คุณพรเทพ กมลวิศิษฎ์

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีเจ ยีนส์ (ไทยแลนด์) จำกัด)

 

4. คุณวาสนา รุ่งแสนทอง ลาทูรัส

(ประธานกรรมการบริหาร บริษัท นารายณ์ อินเตอร์เทรด จำกัด)

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์

1. คุณฐิติศักดิ์ สกุลครู

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ครีเอทีฟพาวเอร์ จำกัด)

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ

1. คุณพงษ์รัตน์ เหลืองธำรงเจริญ

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด)

 

2. คุณเจริญ วังอนานนท์

(นายกสมาคม สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA))

 

3. คุณชาติชาย โฆษะวิสุทธิ์

(ประธาน โรงแรม โฆษะ ขอนแก่น)

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์

1. ดร.เทพสิทฐิ์ ประวาหะนาวิน

(กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เมอริทซ์ พับบลิซิตี้ จำกัด)

 

2. คุณชลันธร แก้วแดง

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท กิ๊บสัน แอนด์ กัน จำกัด)

 

3. ดร.พรรณประภา อินทรวิทยนันท์

(ประธานบริหาร บริษัท เมจิก โปรดักชั่นส์ จำกัด)

 

4. คุณรัฐ จิโรจน์วณิชชากร

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมซ์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด)

 

5. คุณโศรดา ศรประสิทธิ์

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริลเลียน แอนด์ มิลเลียน จำกัด)

 

6. คุณธนชัย ถนอมทรัพย์

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีลิงค์ มีเดีย จำกัด)

 

7. คุณศิริพร ผลชีวิน

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์แอลจี กรุ๊ป จำกัด)

 

8. คุณดำรงค์ พิณคุณ

(ประธานกรรมการ บริษัท ดำรงค์ พิณคุณ จำกัด)

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ติดต่อ :

288/52 อาคารมูลนิธิ มสวท. ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Tel. +66(0) 2552-5200 Fax. +66(0) 2551-4422 Email : thaifstt@gmail.com 

Copyright © 2008-2015 หากมีปัญหาในการรับชมกรุณาติดต่อ Webmaster ที่ admin@thaifstt.org