บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจการเงินและธนาคาร 

 

1. คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย

(ผู้อำนวยการ  ธนาคารออมสิน)

 

2. คุณฉัตรชัย ศิริไล

(กรรมการผู้จัดการ  อาคารสงเคราะห์)

 

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์

 

1. คุณเกียรติศักดิ์ เจนวิภากุล

(กรรมการผู้จัดการ  บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด)

 

2. คุณบุญพร บริบูรณ์ส่งศิลป์
(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด)

 

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจพัฒนาอสังหาริมหลักทรัพย์

 

1. คุณปิยะ ประยงค์

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจพฤกษาเรียลเอสเตท บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน))

 

2. คุณธนากร ธนวริทธิ์

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน))

 

3. คุณวรยุทธ กิตติอุดม

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท รุ่งกิจ เรียลเอสเตท จำกัด)

 

4. คุณวิสิษฐ กอวรกุล

(ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เจ.ดับบลิว.เรียลเอสเตท จำกัด)

 

5. คุณวิชัย จุฬาโอฬารกุล

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับเบิ้ลยู-ชินวะ จำกัด)

 

6. คุณสุนทะรา คำภูศิริ

(ประธาน บริษัท ทองแท้ แอสเสท จำกัด)

7. ดร.ฤทธิรงค์ อินทรจินดา

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีมวิศว์คอนสตรัคชั่น จำกัด)

 

8. คุณอนุฤทธิ์ เกิดสินธ์ชัย

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด)

 

9. คุณประดิษฐ์ ศรีสุขจร

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท แสงชัยโชค จำกัด)

 

10. คุณเกรียงศักดิ์ หุ่นเลิศ

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิป ท็อป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด)

 

11. คุณปรินทร์ ใจปัญญา

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล จี เอส โซลูชั่นส์ จำกัด)

 

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจยานยนต์

 

1. คุณชินพล จงประเสริฐ

(ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท คริสตัล ซิลด์ โปรเฟสชั่นนอล คาร์โค๊ทติ้ง จำกัด)

 

2. คุณวันชัย ลี้นะวัฒนา

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด)

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต

 

1. คุณเอกรัตน์ ฐิติมั่น

(ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารลูกค้า บริษัท เอไอเอ จำกัด)

 

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

1. คุณมนชัย มณีไพโรจน์

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน))

 

2. คุณณัฐนัย อนันตรัมพร

(กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน))

 

3. คุณชูเกียรติ รุจนพรพจี

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวนดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด)

 

4. คุณทศพร นิษฐานนท์

(รองผู้อำนวยการ บริษัท หัวเว่ย คอนซูเมอร์ บิสซิเนส กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด)

 

5. คุณรัฐพล ภักดีภูมิ

(ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เจเนอรัล อิเลคทริค คอมเมอร์ซ เซอร์วิสเซส)

 

6. คุณกิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม

(ประธานกรรมการ บริษัท โปรอิมเมจ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด)

 

7. คุณชาญ กุลถาวรากร

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิจิตอล รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลทิ่ง จำกัด)

 

8. คุณณัฐธิดา สงวนสิน

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท บัซซี่บีส์ จำกัด)

 

9. คุณวรรณเทพ หรูวิจิตร

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด)

 

10. คุณสุเทพ อุ่นเมตตาจิต

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีเอเบิล จำกัด)

 

11. คุณวงศ์วริศ ศุภปฐวีพงศ์

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไฮมีเดีย เทคโนโลยี จำกัด)

 

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

 

1. คุณเพชรรัตน์ เอกแสงกุล

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีซึ่นเพ้นท์ จำกัด (มหาชน))

 

2. คุณเอก สุวัฒนพิมพ์
(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน))

 

3. คุณจิรศักดิ์ สิงห์มณีชัย

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด)

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค

 

1. คุณบัณฑิต สะเพียรชัย

(กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน))

 

2. คุณสุเมธ สุทธภักติ

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด)

 

3. คุณเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล

(กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน))

 

4. คุณธีรวิทย์ จารุวัฒน์

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน))

 

5. คุณกนกวรรณ จิตต์ชอบธรรม

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด)

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจบริการเฉพาะกิจ

 

1.คุณปิยพรรณ หันนาคินทร์

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออปอเรชั่น เอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป จำกัด)

 

2.คุณวีระพล ศรีวุฒิชาญ

(ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วิจัยการเรียนรู้ จำกัด)

 

3. คุณอัครภิทย์ตา มีชัยวงค์

(กรรมการบริหาร บริษัท สเปคการ์ด จำกัด)

 

4. คุณกระทรวง จารุศิระ

(ประธานกรรมการ บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพับบลิค จำกัด)

 

5. คุณเอกฉัตร บ่ายคล้อย

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีพี แอนด์ ไอที โซลูชั่น จำกัด)

 

6. ดร.วิชิต สุรพนานนท์ชัย

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอเดียล อินโนเวชั่น จำกัด)

 

7. ดร.สีฟ้า แจ่มวุฒิปรีชา

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท เบยส์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด)

 

8. คุณขวัญตา อารี

(กรรมการบริหาร บริษัท เอฟ ฟารีดา อารี บิวตี้ คลินิก จำกัด)

9. คุณวิทูร เลิศพนมวรรณ

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอเอฟซีจี จำกัด)

 

10. นายแพทย์เลอพงษ์ กรุดเงิน

(ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหารฝ่ายแพทย์ และผู้อำนวยการแพทย์ ธนพรคลินิก)

 

11. คุณอรจรรยา จันทวรสุทธิ์

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด)

 

12. คุณ ณ พงษ์ สุขสงวน

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมก้า แพลนเน็ต จำกัด)

 

13. นายแพทย์นพรัตน์ รัตนวราห

(ผู้อำนวยการคลินิก คลินิกศัลยกรรมตกแต่งนพรัตน์)

 

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจการเกษตร

 

1. ดร.อลิสา เลิศเดชเดชา

(ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ป.เคมีเทค จำกัด)

 

2. คุณวิถี สุพิทักษ์
(ประธานกรรมการ บริษัท วู้ดเวอร์ค จำกัด)

 

3. คุณสมบัติ สุขมะณี

(ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอสที เฟอร์ทิลิตี้ จำกัด)

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

 

1. คุณชนิต สุวรรณพรินทร์

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน))

 

2. คุณสุรพงษ์ ณรงค์น้อย

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชายน้อยฟู้ด จำกัด)

 

3. คุณทัดณัฐ ฉันทธรรม์
(ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สไมล์ บูล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด)

 

4. คุณภิรมณ ชูประภาวรรณ

(ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ฟอร์แคร์ จำกัด)

 

5. คุณจักษ์ ลีละเทพาวรรณ

(ผู้อำนวยการบริหารและกรรมการบริหาร บริษัท เอเวอร์มอร์ จำกัด)

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์

 

1. เภสัชกร ดร.แสงสุข พิทยานุกุล

(ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สมูท อี จำกัด)

 

2. คุณสราวุฒิ พรพัฒนารักษ์
(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน))

 

3. คุณเดชฤทธิ์ ณ ตะกั่วทุ่ง

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิวรอน จำกัด)

 

4. นายแพทย์สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์

(ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด)

 

5. คุณวิภาดา ตั้งปกรณ์

(ผู้จัดการทั่วไป บริษัท นู สกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด)

 

6. ดร.ผ่องพรรณ ไพพรรณรัตน์

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไพพรรณรัตน์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด)

 

7. คุณนิพา เดชมา

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี.โอ.แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด)

 

8. นายแพทย์ธเนศ อมรพิทักษ์กูล

(กรรมการบริหาร บริษัท เฮิร์บ พลัส จำกัด)

 

9. คุณธนกฤต ผ่องใส

(ประธานบริษัท บริษัท นีออนไวท์ (ไทยแลนด์) จำกัด)

 

10. คุณมนต์มณี ตันนาภัย

(เจ้าของแบรนด์ บริษัท ริน สปา โปรดักส์ จำกัด)

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน

 

1. คุณโชติธนินท์ อรุณพงศ์จรัส

(ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อิเล็คตัน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด)

 

2. คุณนันทวี พิทักษ์ธีระธรรม

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิมเมจ โมชั่น จำกัด)

 

3. คุณอภิชาต สุจิตวรรณศรี

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท อุ่นใจ ไบโอ จำกัด)

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจพาณิชย์

 

1. คุณธวัชชัย พุฒิพิริยะ

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน))

 

2. ดร.ศักดิ์ศิษฎ์ เจนกุลประสูตร

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วิคเตอร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด)

 

3. คุณอุไรวรรณ ภู่แสนสอาด

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท พัทยาบิวตี้ (ประเทศไทย) จำกัด)

 

4. คุณสุรศักดิ์ ทินกรสูติบุตร

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามอัลไลน์ กรุ๊ป จำกัด)

 

5. คุณพีรพล กิ่งพุทธพงษ์

(รองประธานกรรมการ บริษัท พี.อาร์.บางบอน 5 สตีล จำกัด)

 

6. คุณเกศิณี กองสงฆ์

(ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กวางอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด)

 

7. คุณอาซะอาลี กะจิ

(ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟีรซูแมชชีน)

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจการแพทย์

 

1. คุณสุนทรี จรรโลงบุตร

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน))

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจสถาบันการศึกษา

 

1. คุณอุฬาร ประภามนตรีพงศ์

(กรรมการบริหารและผู้จัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยโกลบอลบริหารธุรกิจ)

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจวัสดุก่อสร้าง

 

1. คุณศิวะ มหาสันทนะ

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน))

 

2. คุณลีนา อัศวธีระธรรม

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท สีไดโน จำกัด)

 

3. คุณธภัทร ชูสกุลธนะชัย

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไพร์ม คอนสตรัคทีฟ โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด)

 

4. คุณอุดม สุขสุดประเสริฐ

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทาซ่าอินดัสเทรียล จำกัด)

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ

 

1. คุณนิรันดร์ จาวลา

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จีพีซีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด)

 

2. คุณอนัญพร พูลนิติพร

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วีวิชญ์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด)

 

3. คุณนภัทร อัสสกุล

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามเอสเตท จำกัด)

 

4. คุณกฤชณัฐ มีสำราญ

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซันสไมล์ ฮอลิเดย์ แอนด์ ทราเวล จำกัด)

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์

 

1. คุณศุภรานันท์ ตันวิรัช

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน))

 

2. คุณสุริยนต์ ตั้งขันติธรรม

(ประธานกรรมการ บริษัท ลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก จำกัด)

 

3. คุณธนพล ทรัพย์สมบูรณ์

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วายดีเอ็ม (ไทยแลนด์) จำกัด)

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์

 

1. ดร.เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน

(ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน))

 

2. คุณอภิพัฒน์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดับเบิ้ลยู พี กรุ๊ป จำกัด)

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจพลาสติก

 

1. คุณปนัดดา เจริญจิตมั่น

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจซีเจพลาส จำกัด)

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจแฟชั่น

 

1. คุณฐิติพร สถาวรมณี

(ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ บริษัท เซตเต้ เพคคาติ จำกัด)

 

2. คุณปทุมพร สุทธิศรีสวัสดิ์

(กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีสินรุ่งเรือง ไดมอนด์ แอนด์ โกลด์)

 

3. คุณสมศักดิ์ ตัณฑชน

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชายน์นิ่งโกลด์ จำกัด)

 

4. คุณชัยรัตน์ รัถยาพิมล

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรม่าอุตสาหกรรม จำกัด)

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจเหล็ก

 

1. คุณประวิทย์ หอรุ่งเรือง

(กรรมการบริหาร บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน))

 

 

 

 

 

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ติดต่อ :

288/52 อาคารมูลนิธิ มสวท. ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Tel. +66(0) 2552-5200 Fax. +66(0) 2551-4422 Email : thaifstt@gmail.com 

Copyright © 2008-2015 หากมีปัญหาในการรับชมกรุณาติดต่อ Webmaster ที่ admin@thaifstt.org