บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจการเงินและธนาคาร

 

1. คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย

(ผู้อำนวยการ  ธนาคารออมสิน)

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์

 

1. คุณพวรรณ์ นววัฒนทรัพย์

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด)

 

2. ดร.เทอดศักดิ์  บุญทศ

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน))

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

 

1. ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม

(ประธานกรรมการบริหาร  บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน))

 

2. ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา

(ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน))

 

3. คุณชนะชัย ลีนะบรรจง

(ประธานกรรมการ บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน))

 

4. ดร.พงศ์ธร ธาราไชย

(ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน))

 

5. คุณสุพินท์ มีชูชีพ

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย) จำกัด)

 

6. คุณสรวุฒิ  มานะสมจิตร

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสเตท กูรู จำกัด)

 

7. คุณวรวุฒิ กิตติอุดม

(ประธานกรรมการ บริษัท แม็กซิมัส เอสเตท จำกัด)

 

8. คุณชนินทร์ วานิชวงศ์

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฮาบิแทท กรุ๊ป จำกัด)

 

9. คุณปิยะฉัตร ปรีดานนท์

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปรีดา เรียล เอสเตส จำกัด)

 

10. คุณดำรงศักดิ์ เกี้ยวเพ็ง

(กรรมการบริหาร บริษัท พสุมนต์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด)

 

11. คุณนพเมศฐ์  เจริญนพพงศ์   

(ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ.เอ.อี. กรุ๊ป-88 จำกัด)

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจยานยนต์

 

1. คุณธนภัทร เหมังกร

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี เครสท์ มารีน จำกัด)

 

2. คุณธนาเศรษฐ ทองเดช

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามโคชิ จำกัด)

 

3. คุณพนัส วัฒนชัย

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด)

 

4. คุณนำชัย  สกุลฎ์โชคนำชัย   

(ประธานกรรมการ บริษัท โชคนำชัยกรุ๊ป จำกัด)

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต

 

1. ดร.อภิสิทธิ์  อนันตนาถรัตน

(กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน))

 

2. คุณวัลยา ดำเนินชาญวนิชย์

(ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอดวานซ์ไลฟ์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน))

 

3. คุณเพียรไกร อัศวโภคา

(ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เจพี ประกันภัย จำกัด (มหาชน))

 

4. คุณอรลดา  เผ่าวิบูล   

(รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน))

 

5. คุณกฤษณ์  จันทโนทก

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายตัวแทนประกันชีวิต บริษัท เอไอเอ ประเทศไทย จำกัด)

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

1. คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน))

 

2. คุณวัตสัน ถิรภัทรพงศ์

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด)

 

3. คุณปวิณ วรพฤกษ์

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอชพี อิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด)

 

4. คุณสันติ เมธาวิกุล

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด)

 

5. คุณวรรณเทพ หรูวิจิตร

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด)

 

6. คุณชาญยุทธ์ เจนธัญญารักษ์

(ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เทเลโทรล วัน จำกัด)

 

7. คุณสมศักดิ์ เพ็ชรทวีพรเดช

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด)

 

8. คุณกิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โปรอิมเมจ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด)

 

9. คุณรังสรรค์ พรมประสิทธิ์

(ประธานกรรมการบริหาร บริษัท คิวคิว (ประเทศไทย) จำกัด)

 

10. คุณวรายุทธ เย็นบำรุง

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มิว สเปซ แอนด์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด)

 

11. คุณวสวัส นนท์โสภา

(ประธานกรรมการ บริษัท วัน-ทู-ออล จำกัด)

 

12. คุณสมศักดิ์  จินาพันธ์

(ประธานกรรมการ บริษัท วัน คอมมูนิตี้ จำกัด)

 

13. คุณสาธิต  พันธ์ไพศาล

(ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท อัลคาเทล – ลูเซ่น เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด)

 

14. คุณธนากร  กัลยาณมิตร

(ประธานกรรมการ บริษัท อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด)

 

15. คุณพงศ์พรหม  ยามะรัต

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์เอ็มไอ โกลบัล เวนเจอร์ส จำกัด)

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

 

1. คุณปฏิภาณ  สุคนธมาน

(ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน))

 

2. คุณสรสินธุ ไตรจักรภพ

(ประธานกลุ่มบริษัทศรีเทพไทย มาร์เก็ตติ้ง จำกัด)

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค

 

1. คุณสุรงค์ บูลกุล

(ประธานกรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน))

 

2. คุณรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์

(รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน))

 

3. คุณอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์

(ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน))

 

4. คุณกิตติ  ชีวะเกตุ

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน))

 

5. คุณไพบูลย์  อ่าวสถาพร

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท  วิสต้าทราโฟ  จำกัด)

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจบริการเฉพาะกิจ

 

1. คุณพรทิพย์ เวสารัชเวศย์

(ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท ฟิลิป เวน (ประเทศไทย) จำกัด)

2. ดร.วัลลภ กิ่งชาญศิลป์

(ประธานกรรมการ บริษัท รักษาความปลอดภัย กัทส์ อินเวสติเกชั่น จำกัด)

 

3. คุณรัฐกิตติ์ วัชรไพศาลสิน

(ประธานกรรมการ บริษัท อ๊อสซี่ อันเดอร์ วิฮิเคิ้ลส์ จำกัด)

 

4. คุณวิเชียร หาญประวีณ

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิสเซ่น แอนด์ โค จำกัด)

 

5. ดร.ปุญญภณ เทพประสิทธิ์ 

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็มวีพี คอนซัลท์แทนท์ จำกัด)

 

6. คุณณัฐนันท์ สหวัฒน์

(ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอชเอ็มซี คลินิก จำกัด)

 

7. คุณวิรัญญา  ก่อเกษมสุข

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวลธ์ ซิมโฟนี  จำกัด)

 

8. คุณชวัล  เจียรวนนท์

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สแนปอาสค์ (ไทยเเลนด์) จำกัด)

 

9. แพทย์หญิงพิมพิดา วรัญญูรัตนะ   

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอสแอลซี คลินิก)

 

10. คุณมงคล  ผอบนาง

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โมบาย ทู แมชชีน คอร์ปอเรชั่น จำกัด)

 

11. คุณมัลลิกา  แก่กล้า

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดาคอน อินสเป็คชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด)

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจบริการเกษตร

 

1. คุณอริญา สุทิน

(รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศักดิ์สยาม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด)

 

2. คุณยศวัฒน์ ศิริอธิพันธ์

(หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุโขทัยการเกษตรภัณฑ์)

 

3. คุณบัณฑิต เกิดวงศ์บัณฑิต

(รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด)

 

4. คุณสมชาติ พงคพนาไกร

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญชัยแทรกเตอร์ จำกัด)

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

 

1. คุณไพศาล จิระกิจเจริญ

(ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน))

 

2. คุณศาณินทร์ ตริยานนท์

(กรรมการ บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด)

 

3. คุณบุญประเสริฐ พู่พันธ์

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นบี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด)

 

4. คุณวิสิทธิ์ สดแสงเทียน

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท โบว์เบเกอรี่เฮ้าส์ จำกัด)

 

5. คุณปวีณ วาสนาอาชาสกุล

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท หอมละมุน19 จำกัด)

 

6. คุณวีระนิจ เหลืองรัตนเจริญ

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท อุตสาหกรรมแม่กลอง การเกษตร จำกัด)

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์

 

1. ดร.กัมปนาท  บุญราศรี

(ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไอยรา แพลนเน็ต จำกัด)

 

2. คุณธีระพงศ์ ระบือธรรม

(ประธานบริษัท บริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด)

 

3. คุณศลิษา พิบูลย์สวัสดิ์

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จำกัด)

 

4. คุณสุนทรีย์ ภู่แสนสอาด

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี.เอส.บิวตี้ จำกัด)

 

5. คุณมะลิวัน วนากรกุล

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์โฟกัส (ไทยแลนด์) จำกัด)

 

6. คุณวิศิษฐ์ แซ๋เซ็ง

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไดอารี่ กรุ๊ป (2007) จำกัด)

 

7. คุณกฤษณ์  ศรีวะรมย์

(ประธานกรรมการบริหาร บริษัท มาสเตอร์พีซ ไลฟ์ วิชั่น จำกัด)

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน

1. คุณวรฉัตร เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซันโย เอส.เอ็ม.ไอ. (ไทยแลนด์) จำกัด)

 

2. คุณจรรยาพร สุนทรวสุ

(ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อิมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด)

 

3. คุณกวิน นิทัศนจารุกุล

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค-เน็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด)

 

4. คุณอภิสฤษฎิ์  นิรุชทรัพย์รดา

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดาต้า เพาเวอร์ จำกัด)

 

5. คุณชาตรี ตรีเลิศกุล

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีเบอร์รี่ จำกัด)

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจพาณิชย์

 

1. คุณพัสชนันท์  คงวณิชกิจเจริญ

(ประธานกรรมการ บริษัท ศรีนครชัยอินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด)

 

2. คุณอัญเชิญ วงศ์มณีรุ่ง

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท สรรพสินค้าแจ่มฟ้าพลาซ่า จำกัด)

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจการแพทย์

 

1. พันตำรวจตรี นายแพทย์ธนัญชัย  อัศดามงคล

(ผู้อำนวยการศูนย์ศัลยกรรมความงาม โรงพยาบาลบางมด)

 

2. นายแพทย์ดิตถพงษ์ บุญอำพล

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลเอส สไปน์ แอนด์เนิร์ฟ)

 

3. นายแพทย์วีรพล เขมะรังสรรค์

(ประธานกรรมการ บริษัท เมดีซสเต็มเซลล์ จำกัด)

 

4. คุณธนากร อ่อนประไพ

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมดิก ไลฟ์ จำกัด)

 

5. เทคนิคการแพทย์หญิงนิตยา โฉมงาม

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด)

 

6. คุณฤทธิชัย  ศรีวิจารย์

(ประธานกรรมการ บริษัท เอ็มพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด)

 

7. คุณฐิตารี อยู่วิทยา

(รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการตลาด บริษัท  พรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์ จำกัด)

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจสถาบันการศึกษา

 

1. ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง

(กรรมการผู้จัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี)

 

2. คุณอุทัยวรรณ  มากอ้น ประภามนตรีพงศ์

(รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการระดับปฐมวัย โรงเรียนประภามนตรี)

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจวัสดุก่อสร้าง

 

1. ดร.ปัญญา บุญญาภิวัตณ์

(ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน))

 

2. คุณวิทูร ทวีสกุลชัย

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอลเมทไทย จำกัด)

 

3. คุณศรีสอาด ชั้นสามารถ

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.พี.แม็คคานิเคิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด)

 

4. คุณรัฐโรจน์ ภูริหิรัญพิพัฒ

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภูมิสยาม ซัพพลาย จำกัด)

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ

 

1. ดร.นิรันดร์  จาวลา    

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีทูโฮเทล จำกัด)

 

2. คุณปิยะเลิศ ใบหยก

(รองประธานกรรมการ โรงแรมใบหยกสกาย)

 

3. คุณพีระศิลป์ กฤชเทียมเมฆ

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท หม่ามี๊ บุ๊คกิ้ง จำกัด)

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์

 

1. คุณวิโรจน์ วชิรเดชกุล

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน))

 

2. ดร.ฐิติมา โอภาสวงการ

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท แบรนด์เอเชีย จำกัด)

 

3. คุณสุวิตา จรัญวงศ์

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทลสกอร์ จำกัด)

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์

 

1. คุณเพียรชัย ถาวรรัตนน์

(ประธานกรรมการ บริษัท ไทย ไพรเวท โพสต์ จำกัด)

 

2. คุณปรีชา ประสพผล

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทรทรานสปอร์ต จำกัด)

 

3. คุณคมสันต์ แซ่ลี

(ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด)

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจแฟชั่น

 

1. คุณพีรวัฒน์ สุรเศรษฐ

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล.เอส.จิวเวลรี่ กรุ๊ป จำกัด)

 

2. คุณพัชรพิมล ยังประภากร

(ประธาน บริษัท ซิลเวอร์ ซี เอ็กโซติก เลเธอร์ จำกัด)

 

3. ดร.อมรา  พวงชมภู        

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามแฮนด์ส จำกัด)

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจบรรจุภัณฑ์

 

1. คุณจิตภัสร์ ตั๊น กฤดากร

(ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการตลาด และสื่อสารมวลชน

บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ติดต่อ :

288/52 อาคารมูลนิธิ มสวท. ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Tel. +66(0) 2552-5200 Fax. +66(0) 2551-4422 Email : thaifstt@gmail.com 

Copyright © 2008-2015 หากมีปัญหาในการรับชมกรุณาติดต่อ Webmaster ที่ admin@thaifstt.org