บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจการเงินและธนาคาร 

 

1. คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย

(ผู้อำนวยการ  ธนาคารออมสิน)

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์

 

 1. คุณวไลรัตน์ ผ่องจิตต์

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน))

 

 

2. คุณสมชาย โฆศิริมงคล

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แมคคาเล กรุ๊พ จำกัด (มหาชน))

 

3. คุณเจษฎา สุขทิศ

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟินโนมีนา จำกัด)

 

4. คุณจรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอไอเอ็ม รีทแมนเนจเม้นท์ จำกัด)

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

 

1. คุณกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี

(ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน))

 

 

2. ดร.ชัยยุทธ ชุณหะชา

(ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน))

 

3. คุณสันติ ปิยะทัต

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน))

 

4. คุณจตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน))

 

5. คุณโกวิทย์ สุวาณิชย์กุล

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด)

 

6. ดร.ศุภกิจ เศวตกิติธรรม

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีวันเทค จำกัด)

 

7. คุณมีพร ไชยูปถัมภ์

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท พิริยา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด)

 

8. คุณวรเดช รุกขพันธุ์

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วี บียอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด)

 

9. คุณกลชาญ ฉายากุล

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไตร-เอ็น โซลูชั่น จำกัด)

 

 บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจยานยนต์

 

1. คุณรุ่งโรจน์ ขันชะลี

(ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด)

 

2. คุณอนุษฐา เชาว์วิศิษฐ

(ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด)

 

3. คุณสุรพันธ์ วิวัฒนะประเสริฐ

(ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แม่น้ำสแตนเลสไวร์ จำกัด (มหาชน))

 

4. คุณสุรพงษ์ เป้ากลาง

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส พี อี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด)

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต

 

1. คุณอลิสา สิมะโรจน์

(ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เอไอเอ จำกัด)

 

2. คุณปรมาศิริ มโนลม้าย

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน))

 

3. คุณสุกัญญา เที่ยงธีระธรรม

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจประกันชีวิตและสุขภาพ บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน))

 

4. คุณศุภกิจ ศุภบรรณพงษ์

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ เอ็น ซี โบรกเกอร์เรจ จำกัด)

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 1. ดร.มนต์ชัย หนูสง

(นายกสมาคม สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์)

 

2. คุณนพดล  ปัญญาธิปัตย์

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดลล์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด)

 

3. คุณชาญ กุลถาวรากร

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิจิตอล รีเสิร์ช แอนด์ คอลซัลทิ่ง จำกัด)

 

4. คุณอัญชลี วงศ์พินทุ

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท แมงโก้ คอนซัลแตนท์ จำกัด)

 

5. คุณสาธิต สาตรพันธุ์

(ประธานกรรมการบริหาร บริษัท มัลติ อินโนเวชั่น เอนยิเนียริ่ง จำกัด)

 

6. คุณชัยพร สุรเตมีย์กุล

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด)

 

7. คุณธนพล ต่อสิทธิเดชกุล

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิสซิเนส คอมเพ็คทิทีฟ อินเทลลิเจนซ์ จำกัด)

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

 

1. คุณวราวรรณ ทิพพาวนิช

(รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์องค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน))

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค

 

1. คุณพงศธร ทวีสิน

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน))

 

2. คุณสมชัย เตชะวณิช

(ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน))

 

3. คุณปรียนาถ สุนทรวาทะ

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน))

 

4. คุณสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์

(ประธานกรรมการ บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน))

 

5. คุณอุดมศักดิ์ โลหชิตพิทักษ์

(รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจียมพัฒนาพลังงานกรุ๊ป จำกัด)

 

6. คุณทวี จงควินิต

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยาม พาวเวอร์ จำกัด)

 

7. คุณสมบูรณ์ เลิศสุวรรณโรจน์

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิมแพค โซล่าร์ จำกัด)

 

8. ดร.จิตราภรณ์ เตชาชาญ

(ประธานกรรมการ บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด)

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจบริการเฉพาะกิจ

 

1. คุณธรินทร์ ธนียวัน

(กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด)

 

2. รศ.ดร.วิไลลักษณ์  สกุลภักดี

(ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน ))

 

3. ดร.ชัยยงค์  สัจจิพานนท์

(ประธานกรรมการ บริษัท เจเนอรัล เอาท์ซอสซิง จำกัด)

 

4. คุณณ.พงษ์  สุขสงวน

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมก้า แพลนเน็ต จำกัด)

 

5. คุณกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด)

 

6. คุณณัฐชรัตน์ อภิวาวงศ์ศา

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสเธติกคอนซัลแทนท์ จำกัด)

 

7. คุณปริสุทธิ์ รัตนมหาวงศ์

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สมาร์ทฟินน์ โซลูชั่นส์ จำกัด)

 

8. คุณพชร อารยะการกุล

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด)

 

9. คุณพรพิมล ปฐมศักดิ์

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปฐมศักดิ์ โฮลดิ้ง จำกัด)

 

10. คุณมงคล ลุสัมฤทธิ์

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับเบิลยูดีซี กรุ๊ป จำกัด)

 

11. คุณสิตา ประวาลพิทย์

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด)

 

12. คุณสุทธิ์สมร แสงสุรศักดิ์ชัย

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด)

 

13. คุณอัญชนา วัลลิภากร

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บาเนีย (ประเทศไทย) จำกัด)

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจการเกษตร

 

1. คุณเอกพันธ์ วนโกสุม

(ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เค.ดับบลิว.เม็ททัลเวิร์ค จำกัด (มหาชน))

 

2. คุณก่อศักดิ์ สื่อมโนธรรม

(ประธานกรรมการ บริษัท กรีน อะโกรพลัส จำกัด)

 

3. คุณทิพย์วิมล กิตติชญาน์ธร

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชัยพัฒนาการเกษตร จำกัด)

 

4. คุณประวิทย์ ศรีอนุวัติพงศ์

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรีนอินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จำกัด)

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

 

1. คุณสุเมธ เหล่าโมราพร

(ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด)

 

2. คุณสุขสันต์ เจียมใจสว่างฤกษ์

(รองประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน))

 

3. คุณทองดี ปาโส

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด)

 

4. คุณทัศนีย์ อัศวชัยกุล

(รองกรรมการบริหาร บริษัท ไทยธัญญา อินเตอร์ฟู้ด จำกัด)

 

5. คุณสุรเวช เตลาน

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท โนเบิล เรสเตอท์รองต์ จำกัด)

 

6. คุณจันทิมา ติยะวัชรพงศ์

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท สามพรานฟู้ดส์ จำกัด)

 

7. คุณณฐภัทร สุวรรณโณ

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอซ์เบิร์ก เบฟเวอเรจ จำกัด)

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์

 

1. ดร.นพ.นิรุตติ์ ประดับญาติ

(ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ประเทศไทยและอินโดจีน บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด)

 

2. ศ.(เกียรติคุณ) ดร.อุษณีย์ วินิตเขตคำนวณ

(กรรมการบริหาร บริษัท เดอพรีม่าเอนเตอร์ไพรส์ จำกัด)

 

3. ดร.ภญ.จิรวรรณ โอพรสวัสดิ์

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล.เอ.เดอร์มาเทค จำกัด)

 

4. คุณวีรวรรณ เลิศวรธรรม

(รองประธานกลุ่ม บริษัท การ์กัวร์แล็บ จำกัด)

 

5. คุณกัญญ์ภัสสร์ พลชัยศรี

(กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัญญ์ เฮิร์บ (ประเทศไทย))

 

6. คุณนันทวรรณชยา ภาจิตประพันธ์

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เนเจอร์ เฮิร์บ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด)

 

7. คุณธนา ลิมปยารยะ

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อมาโด้ กรุ๊ป จำกัด)

 

8. คุณนิพนธ์ วามะศิริ

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด)

 

9. คุณปุณณภา เตชะโรจน์กุล

(ประธานกรรมการ บริษัท สลิม คอนเซ็ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด)

 

10. คุณสุมนัส มนตรีโชค

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีส์นีส์ จำกัด)

 

11. คุณอนนต์ อดิโรจนานนท์

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวิลด์คลาสนิวทริชั่น จำกัด)

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน

 

1. คุณอารดา วิทยวิรานนท์

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจพาณิชย์

 

1. คุณปกิจพณน์ ประเสริฐวัชร

(ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซุนวูเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด)

 

2. คุณพัทธนันท์ กิตตินันท์วงศ์

(ประธานกรรมการ บริษัท พัทธนันท์ สตีล จำกัด)

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจการแพทย์

 

1. นายแพทย์นิวัฒน์ จี้กังวาฬ

(ผู้อำนวยการ บริษัท ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน))

 

2. ทันตแพทย์หญิงวลัยลักษณ์ เกียรติธนากร

(ผู้อำนวยการอาวุโส ศูนย์ทันตกรรมโรงพยาบาลกรุงเทพ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน))

 

3. เภสัชกรหญิงอาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์

(ผู้อำนวยการด้านบริหาร บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน))

 

4. คุณกันตพร หาญพาณิชย์

(ประธานกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน))

 

5. คุณพิศพรรณ ศรีไชยยันต์

(ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลเลอลักษณ์ จำกัด)

 

6. คุณวรุตม์ สุทธินันท์ 

(ประธานกรรมการ บริษัท เทคนิคอลไบโอเมด จำกัด)

 

7. คุณสุนทรี จรรโลงบุตร

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน))

 

8. นายแพทย์ฉัตรชัย ศรีบัณฑิต

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอ็บโซลูท เวลเนส จำกัด)

 

 บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจวัสดุก่อสร้าง

 

1. คุณรังสี  ทีปกรสุขเกษม

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน))

 

2. คุณสุวี หทัยพันธลักษณ์

(ประธานกรรมการ บริษัท วี.อาร์.ยูเนี่ยน จำกัด)

 

3. คุณลัดดา แซ่คู

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหเอเซียโลหะภัณฑ์ จำกัด)

 

4. คุณธัญวลัย เดชเจริญจิรดา

(ประธานกรรมการ บริษัทไทยเฟิง จำกัด)

 

5. คุณมนัสนันท พจน์จิรานุกูล

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปร-แอ็ค มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ปส์ จำกัด)

 

 บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ

 

1. คุณเอนก ศรีชีวะชาติ

(ประธานกรรมการ บริษัท ยูนิไทย แทรเวล จำกัด)

 

 บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์

 

1. ดร.ชวัลวัฒน์ อริยวรารมย์

(ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชลท์ฮัท เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จำกัด)

 

2. คุณจันทร์ศรีษร มณีฉาย

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท สอบติดเอ็นดูเทนเมนท์ จำกัด)

 

3. คุณศิวัตร เชาวรียวงษ์

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุ๊ปเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด)

 

4. คุณประดิษฐ์ สมดังเจตน์

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท มาสเตอร์พีช ออร์กาไนเซอร์ จำกัด)

 

 บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์

 

1. คุณวุฒิภูมิ จุฬางกูร

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน))

 

2. คุณอภิชาติ ชโยภาส

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน))

 

3. คุณชุติภา กลิ่นสุวรรณ

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

 

4. ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน))

 

5. คุณปิยะนุช สัมฤทธิ์

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แฟลช โลจิสติกส์ จำกัด)

 

6. คุณคงศักดิ์ ชาครวิโรจน์

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีเค อินเตอร์เฟรด จำกัด)

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจแฟชั่น

 

1. คุณประเสริฐ วงศ์พนากิจ

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด)

 

2. คุณพงศ์ธร พานิชสาส์น

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท วี.อาร์.ทอยส์ จำกัด)

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจบรรจุภัณฑ์

 

1. คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยฟิลม์ อินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน))

 

2. คุณแสนดี พูนทรัพย์มณี

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ไอพีดี แพคเกจจิ้ง จำกัด)

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร

 

1. ดร.สมศักดิ์ ถนอมวรสิน

(ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด)

 

2. คุณวิเชษฐ์ เมืองจันทร์

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเรกาออโตเมชั่น จำกัด)

 

3. คุณธิติ วงศ์ธนาศักดิ์

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิ อาร์ค จำกัด)

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์

 

1. ดร.ปภพพล เติมธีรกิจ

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธีรกิจ อิเล็คทริค โซลูชั่น จำกัด)

 

 

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ติดต่อ :

288/52 อาคารมูลนิธิ มสวท. ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Tel. +66(0) 2552-5200 Fax. +66(0) 2551-4422 Email : thaifstt@gmail.com 

Copyright © 2008-2015 หากมีปัญหาในการรับชมกรุณาติดต่อ Webmaster ที่ admin@thaifstt.org