บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์

 

 

1. คุณตราวุทธิ์ เหลืองสมบูรณ์

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จิตตะ เวลธ์ จำกัด)

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

1. คุณธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) )

 

 

2. ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) )

 

 

3. ดร.ธีระพจน์ ผดุงธรรม

(ประธานกรรมการบริหาร บริษัท นิธิเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด)

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจยานยนต์

 

1. คุณสุรศักดิ์ สุทองวัน

(รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด)

 

2. คุณนำชัย สกุลฏ์โชคนำชัย

(ประธานกรรมการ บริษัท โชคนำชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ง จำกัด)

 

3. คุณชวิศ ยงเห็นเจริญ

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชลิต อินดัสทรี จำกัด)

 

4. คุณกรกฤช จุฬางกูร

(ประธานบริหาร บริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี จำกัด)

 

5. ผศ.ดร.ศรายุทธ เรืองสุวรรณ

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชีย แค็บ จำกัด)

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต

 

1. หม่อมหลวงจิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน))

 

2. ดร.มหัทธนะ อัมพรพิสิฎฐ์

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน))

 

3. คุณกรสยาม นนทรัตน์

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ช่องทางการจัดจำหน่ายฝ่ายตัวแทน บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน))

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

1. ดร.ชลิดา อนันตรัมพร

(กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน))

 

2. คุณชูเกียรติ รุจนพรพจี

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน))

 

3. คุณธนิต วิรัชพันธุ์

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท โทเทิล ดิจิตอล จำกัด)

 

 

4. คุณภาณิศรา พลไทย

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเนียร์ซอฟท์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด)

 

5. คุณศุภสิทธิ์ วัจนดิลก

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอไอ เทคโนเวชั่น จำกัด)

 

6. คุณสุธี เตชะประภาแสง

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรซอฟท์ จำกัด)

 

7. คุณชุติมณฑน์ เคารพาพงศ์

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีที เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด)

 

8. ดร.รัฐนันท์ เชนสิริเมธีกุล

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสเอฟเทค เทคโนโลยี จำกัด)

 

9. คุณปกรณ์ เจียมสกุลทิพย์

(ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด)

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค

 

1. คุณอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน))

 

2. คุณภัทรลดา สง่าแสง

(รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการเงินและบัญชี บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน))

 

3. คุณสุวรรณี สิงห์ฤาเดช

(ประธานกรรมการ บริษัท ซีเมนส์ จำกัด)

 

4. ดร.นิพนธ์ บุญเดชานันทน์

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน))

 

5. คุณภัคพล เลี่ยวไพรัตน์

(รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีไอโพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน))

 

6. คุณนฤชล ดำรงปิยวุฒิ์

(ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน))

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจบริการเฉพาะกิจ

 

1. ดร.เทอดศักดิ์ อลงกตเพทาย

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอคคอดไลฟโบรคเกอร์ จำกัด)

 

2. คุณชนิตา ขยันตรวจ

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีเอ็มโบรคเกอร์ จำกัด)

 

3. คุณสฐีรณัฐ ลาภไกวัล

(ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ.ที.พี. เฟรนด์ เซอร์วิส จำกัด)

 

4. ดร.ดั่งใจถวิล อนันตชัย

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทจ (ประเทศไทย) จำกัด)

 

5. คุณหวอ หฟู หัว

(ผู้อำนวยการ บริษัท รัชดา เมดิคอล อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด)

 

6. ดร.พลภัทร นิติธรรมยง

(ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เบบี้ สวิมมิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด)

 

7. คุณจิตสิริ ธนภัทร

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส เค เอส บิลดิ้ง เมนเทนแนนท์ จำกัด)

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจการเกษตร

 

1. คุณชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน))

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

 

1. ร้อยตรีศักดิ์ดา มณีพรรณ์

(ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สตาร์ ฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด)

 

2. ดร.อริยา จิระเลิศพงษ์

(รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เขาช่องอุตสาหกรรม 1979 จำกัด)

 

3. คุณวุฒิศักดิ์ รัตนสุวรรณ์

(กรรมการบริหาร บริษัท ผึ้งหลวง อัศวิน จำกัด)

 

4. คุณธีรวุทธ์ อัศวโสภณ

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฮ็ลธ์ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด)

 

5. คุณธัญวรรณ พัฒผล

(ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วรรณภพ จำกัด)

 

6. คุณอาริยะ คำภิโล

(ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โจนส์สลัด จำกัด)

 

7. คุณชนวีร์ หอมเตย

(กรรมการ บริษัท ฟู๊ด ซีเล็คชั่น จำกัด)

 

8. คุณนัทธมน พิศาลกิจวนิช

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี เอ็น เอ็น เรสเตอรองท์ กรุ๊ป จำกัด)

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์

 

1. ดร.ศุภชัย อาชีวระงับโรค

(ผู้จัดการทั่วไปประจำประเทศไทย บริษัท เอสซีลอร์ ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด)

 

2. คุณนพกฤษฎิ์ นิธิเลิศวิจิตร

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) )

 

3. คุณอรรคพล หยกยิ่งยง

(ประธานกรรมการ บริษัท โฮปฟูล จำกัด)

 

4. คุณพัชรศรี เบญจมาศ

(ประธานกรรมการ บริษัท พาวเวอร์ชอต จำกัด)

 

5. คุณวิลาสินี ภาณุรัตน์

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด บริษัท อีฟโรเช (ประเทศไทย) จำกัด)

 

6. คุณสุรวุฒิ วูวงศ์

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมดิเซเลส จำกัด)

 

7. คุณศิริรัตน์ กิจพ่อค้า

(ประธานกรรมการบริหาร บริษัท มานา เนเจอร์ อินโนเวชั่น จำกัด)

 

8. คุณสาริณี เสฐียรภัคกุล

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูซานาเฮลธ์ไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด)

 

9. คุณธนัท ธนาบริบูรณ์

(ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนัทกร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด)


บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน

 

1. คุณกิตตินันท์ ตั้งสิริมานะกุล

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามอินเตอร์คูล จำกัด)

 

2. ดร.นพพล ชูกลิ่น

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท รีเทล บิซิเนส โซลูชั่นส์ จำกัด)

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจพาณิชย์

 

1. เภสัชกรหญิงอมร พุฒิพิริยะ

(รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน))

 

2. คุณภัทรจิตรา พิชญวิศิษฎ์กุล

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสเทลลา เพรสทิจ จำกัด)

 

3. คุณอมราพร เจียง

(ประธาน บริษัท เอเซีย วีฮิเคล คอร์ปอเรชั่น จำกัด)

 

4. คุณโตชิ ศิริจิวานนท์

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มูฟฟาสท์ จำกัด)

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจการแพทย์

 

1. นายแพทย์ตนุพล วิรุฬหการุญ

(ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและผู้อำนวยการ บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จำกัด)

 

2. ดร.สาธิต วิทยากร

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน))

 

3. นายแพทย์พิจักษณ์ วงศ์วิศิษฎ์

(แพทย์ผู้อำนวยการ บริษัท ดับเบิลยูไนน์ เวลเนส เซ็นเตอร์ จำกัด)

 

4. ดร.สิทธิวัตน์ กำกัดวงษ์

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็ล จำกัด (มหาชน))

 

5. คุณธีระ กำธรกุล

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท รัตนาแอ็พแพเร็ล แคร์ จำกัด)

 

6. คุณสุชานันท์ อัจฉริยสุชา

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด)

 

7. คุณวิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (1992) จำกัด)

 

8. คุณวีระชัย ธารมณีวงศ์

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบโอวาลิส จำกัด)

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจสถาบันการศึกษา

 

1. คุณจิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง

(ผู้อำนวยการบริหาร โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี)

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจวัสดุก่อสร้าง

 

1. คุณกัญชริษา นครศรี

(ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด)

 

2. คุณวิชา วรสายัณห์

(ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท ลิกซิล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน))

 

3. คุณสิริชัย ฤทธิปัญญาวงศ์

(ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บีไอดับบลิว โพรดัคส์ จำกัด)

 

4. คุณศุภกิจ งามจิตรเจริญ

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน))

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์

 

1. คุณกฤษณพงศ์ ศรีสงคราม

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท วี.คาร์โก จำกัด)

 

2. ดร.ธนิต โสรัตน์

(ประธานกรรมการ บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด)

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจบรรจุภัณฑ์

 

1. คุณสมเกียรติ โสภาวัฒนาพร

(ประธาน บริษัท พาลเลทไทย จำกัด)

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร

 

1. คุณอภิราม สีตกะลิน

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปาร์คพลัส จำกัด)

 

2. คุณนววิช เอื้อพิพัฒนากูล

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท จิรนที แอสโซซิเอสท์ จำกัด)

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจพลาสติก

 

1. คุณไพบูลย์ จุลศักดิ์ศรีสกุล

(รองประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท คิงส์แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด)

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ

 

1. พันตำรวจตรีณรัฐพงศ์ ธารชลานุกิจ

(ประธานกรรมการบริหาร โรงแรมฮิลส์โบโร่ ดิ อิงลีช คันทรี เฮาส์ โฮเต็ล แอนด์ เลชเชอร์ เชียงใหม่)

 

2. คุณรัฐ จิโรจน์วณิชชากร

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมซ์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด)

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์

 

1. ดร.วรวุฒิ ทวีปวรเดช

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็มวี ทีวี (ไทยแลนด์) จำกัด)

 

2. คุณสุวัฒน์ รักทองสุก

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เลิศ โกลบอล กรุ๊ป จำกัด)

 

3. คุณหลุ่ย แซ่กั๊ว

(ประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยเจียระไน กรุ๊ป จำกัด)

 

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ติดต่อ :

288/52 อาคารมูลนิธิ มสวท. ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Tel. +66(0) 2552-5200 Fax. +66(0) 2551-4422 Email : thaifstt@gmail.com 

Copyright © 2008-2015 หากมีปัญหาในการรับชมกรุณาติดต่อ Webmaster ที่ admin@thaifstt.org