ทำเนียบเกียรติยศ (Hall of Fame)

เยาวชนคุณภาพแห่งปี 2015

1. นางสาวกชกร ต.ศรีวงษ์ อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีทางอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

2. นายธนกร ขำวิไล อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

3. นายธนวุฒิ มากเจริญ อายุ 23 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 5 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

4. นายยชญ์สุธา ธนวัฒน์สรธัญ อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

5. นางสาวจุฑามาศ สิทธิ์พลางกูร  อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

6. นายเตชินท์ ศิริเตชะวงศ์ อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

7. นายสิงหราช สุขเพิ่ม อายุ 22 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี

8. นายธนพงศ์ เสนาชัย อายุ 22 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

9. นายนฤสรณ์ บุญศิริ อายุ 20 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรม เครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร

10. นายวรพล นันสุ อายุ 22 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

11. นายสุริยา ไต่เมฆ อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

12. นายพงษ์ศิริ จันทสุข อายุ 22 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร

13. นายชนินทร์ ศรีทอง อายุ 20 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรม ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา

14. นายนพนัฐ วงศ์ปินตา อายุ 22 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

15. นายชัยสิทธิ์ ทรัพย์สิน อายุ 24 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดขอนแก่น

16. นางสาวอภินันท์ ภิรมย์ อายุ 23 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

17. นายภานุวัฒน์ จันทร์ทอง อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

18. นางสาวชุติกาญจน์ โพธิรัชต์ อายุ 20 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

19. นางสาวนันท์นภัส ทับอาษา อายุ 20 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ติดต่อ :

288/52 อาคารมูลนิธิ มสวท. ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Tel. +66(0) 2552-5200 Fax. +66(0) 2551-4422 Email : thaifstt@gmail.com 

Copyright © 2008-2015 หากมีปัญหาในการรับชมกรุณาติดต่อ Webmaster ที่ admin@thaifstt.org