ทำเนียบเกียรติยศ (Hall of Fame)

เยาวชนคุณภาพแห่งปี 2014

1. นายยศพล หาญวณิชย์เวช อายุ 22 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาพฤษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

2. นายวีรพล วีระโชติวศิน อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

3. นายวัชระ อมศิริ อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี

4. นายจิรวัฒน์ เอี่ยมสำอางค์ อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม

5. นายนัทธพงศ์ วัฒนศิริ อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจังหวัดกรุงเทพมหานคร

6. นายรักษวิชช์ ปรัสพันธ์ อายุ 23 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 5 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

7. นางสาวคณัสนันท์ พลรัตน์ อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

8. นายกิตติพงษ์ เทศสาลี อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

9. นายเอกรินทร์ จารุภคสันติ อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา

10. นางสาวกุสุมา มะลูลีม อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

11. นายแสนภูมิ เปลี่ยนศรี อายุ 20 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี

12. นายนนทวัฒน์  แดนเวียง อายุ 24 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

13. นายนรินทร์ ผงทอง อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

14. นายปิยราช เทพคนดี อายุ 20 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร

15. นางสาวสมฤดี โพธิ์กาศ อายุ 22 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

16. นายพีรพล บงค์บุตร อายุ 22 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

17. นายภัทรพล ขวัญสุด อายุ 22 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดพัทลุง

18. นายพีรภัทร์ ภาคภูมิกมลเลิศ อายุ 20 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

19. นายอาริฟ อุเซ็ง  (อายุ 21 ปี) ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จังหวัดยะลา

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ติดต่อ :

288/52 อาคารมูลนิธิ มสวท. ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Tel. +66(0) 2552-5200 Fax. +66(0) 2551-4422 Email : thaifstt@gmail.com 

Copyright © 2008-2015 หากมีปัญหาในการรับชมกรุณาติดต่อ Webmaster ที่ admin@thaifstt.org