ทำเนียบเกียรติยศ (Hall of Fame)

เยาวชนคุณภาพแห่งปี 2013

1. นายสรณ์สิริ พงศ์ภัทรวัต อายุ 22 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสัตววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

2. นายจิรทรรศน์ ศุภปัณฑิตา อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสนเทศและการสื่อสาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

3. นายศุภกิจ เฟื่องแก้ว อายุ 22 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

4. นายวิสุทธ์ คงเหมียน อายุ 22 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดพัทลุง

5. นายณัฐพล ดีจิตร อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา

6. นายยศกร ตันติอภิบาลกุลอายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

7. นายนฤนาท แสงสอาด อายุ 20 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี

8. นางสาวชุติมา อันชนะ อายุ 22 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 5 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

9. นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ วรขจิต อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม

10. นางสาวกานต์ชนก แซ่หลิน อายุ 22 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

11. นายเนตรฤทธิ์ ราตรีสุข อายุ 22 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

12. นายธนชล นิธิสุชากุล อายุ 22 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

13. นายเอกพร ยืนยง อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร

14. นางสาวมัณฑนา เป็งยาวงค์ อายุ 19 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก

15. นายสุขสันต์ บุญเรือง อายุ 22 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

16. นายยุรนันท์ พรรณขาม อายุ 22 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

17. นายสายัณห์ ยะโส อายุ 22 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร

18. นายวชิรวัฒน์ อังศุพาณิชย์ อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

19. นายอีรูวัน บอเถาะ อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ติดต่อ :

288/52 อาคารมูลนิธิ มสวท. ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Tel. +66(0) 2552-5200 Fax. +66(0) 2551-4422 Email : thaifstt@gmail.com 

Copyright © 2008-2015 หากมีปัญหาในการรับชมกรุณาติดต่อ Webmaster ที่ admin@thaifstt.org