ทำเนียบเกียรติยศ (Hall of Fame)

เยาวชนคุณภาพแห่งปี 2012

1. นายจตุพร วานิชานนท์ อายุ 22 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

2. นายเมธวิน ปิติพรวิวัฒน์ อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

3. นางสาวณัฐวดี ปัญญาอินทร์ อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

4. นายอรัญ แบล็ทเลอร์ อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร

5. นางสาวรุสนี กาแมแล อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จังหวัดยะลา

6. นายกรกฎ ปิตะหงษนันท์ อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาการความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร

7. นายจักรพันธ์ ไชยมาต อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

8. นายสมโภชน์ อรัญพันธ์ อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม

9. พิสิษฐพัชญ์ นิ่มนวล อายุ 22 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

10. นางสาวมธุภาณี อุ่นศิวิไลย์ อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

11. นายภาณุพันธ์ พันธ์รัมย์ อายุ 22 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

12. นายณัฐวุฒิ สุธรรม อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาเคมีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร

13. นายศุภกิจ อินเทพ อายุ 22 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา

14. นายสุรเชษฐ์ หิรัญสถิตย์ อายุ 22 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 5 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร

15. นายวาทิตย์ สุขพงษ์ไทย อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

16. นายวีรแมน บุราโส อายุ 22 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

17. นายภาณุพงศ์ เกิดรี อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี กรุงเทพมหานคร

18. นางสาวสุรัฐฎา คงยอด อายุ 22 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดพัทลุง

19. นายณัฐวุฒิ พงษ์ชัย อายุ 22 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโลหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดขอนแก่น

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ติดต่อ :

288/52 อาคารมูลนิธิ มสวท. ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Tel. +66(0) 2552-5200 Fax. +66(0) 2551-4422 Email : thaifstt@gmail.com 

Copyright © 2008-2015 หากมีปัญหาในการรับชมกรุณาติดต่อ Webmaster ที่ admin@thaifstt.org