ทำเนียบเกียรติยศ (Hall of Fame)

เยาวชนคุณภาพแห่งปี 2011

1. นายสรวิศ ไพบูลย์รัตนากร  อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

2. นางสาวประภาพัชร ชุณหวรากรณ์ อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

3. นายสายชล ศรีแป้น อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

4. นางสาวรัตนา อาบุญงาม อายุ 22 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

5. นายวิวัฒน์ อั่วกลาง อายุ 23 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 5 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

6. นายกัมพล ปาละอุด อายุ 23 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง

7. นายวเรศ จันทร์เจริญ อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร

8. นายศุภษร แผ่นอก อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

9. นายอภิชิต ศรีไชยรัตนา อายุ 23 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา

10. นางสาวนฤมล เพ็ญพานิชย์ อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร

11. นายคมกริช หม่อนแก้ว อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา

12. นางสาวอรอุมา คูณสมกัน อายุ 24 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร

13. นายอนิรุทธ์ อารมณ์สุขโข อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

14. นายธัญพิเชฐ ดวงศรีมณีรัตน์ อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร

15. นายสิทธิกาญจน์ เจริญธนกิจรัตน์ อายุ 20 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

16. นายจิราวัตร จุมปาแฝด อายุ  23 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

17. นางสาวจารุณี มลจ้อย อายุ 22 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

18. นายเกรียงไกร พิพัฒน์วิไลกุล  อายุ 20 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ สาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

19. นายธนภูมิ สุวรรณรัฐ อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ติดต่อ :

288/52 อาคารมูลนิธิ มสวท. ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Tel. +66(0) 2552-5200 Fax. +66(0) 2551-4422 Email : thaifstt@gmail.com 

Copyright © 2008-2015 หากมีปัญหาในการรับชมกรุณาติดต่อ Webmaster ที่ admin@thaifstt.org