ทำเนียบเกียรติยศ (Hall of Fame)

เยาวชนคุณภาพแห่งปี 2010

 1. นายธัชชัย โชติสรยุทธ์  อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ สาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

  2. นายสถิตธรรม สังข์ทอง  อายุ 22 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  กรุงเทพมหานคร

 3. นายสิรวุธ ทัตติยกุล อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

 4. นางสาวชยพร ศุภวิไล อายุ 22 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

 5. นายณัฐวุฒิ ประสพลาภ อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีเทคนิค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

 6. นางสาวจิราวัส สอนคม อายุ 20 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร

 7. นางสาวศรัญญา มั่งนิมิตร อายุ 22 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 8. นางสาวพัชรี เชิญทอง อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

9. นายนิธิพงศ์ คงศิลป์ อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

10. นางสาวธัชพร ไทยแช่ม อายุ 20 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

11. นางสาวอิศรา ผิวชัย อายุ 19 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

12. นายพงษ์ศิริ ปัดถาวะโร อายุ 23 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

13. นายไพบูลย์ เพ็ชรเทียน อายุ  22 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

14. นายพิชิตพล โชติกุลนันทน์ อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

15. นายภานุพงศ์ พุทธศรี อายุ 22 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร สาขาเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

16. นายเรวัตร์ บุญมั่น อายุ 22 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี

17. นายบงกช บุญล้อม อายุ 21 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี

18. นายประชาธิวัฒน์ ทานะขันธ์ อายุ 20 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร

19. นางสาวอรุณี รุจิปราชญ์ อายุ 18 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ติดต่อ :

288/52 อาคารมูลนิธิ มสวท. ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Tel. +66(0) 2552-5200 Fax. +66(0) 2551-4422 Email : thaifstt@gmail.com 

Copyright © 2008-2015 หากมีปัญหาในการรับชมกรุณาติดต่อ Webmaster ที่ admin@thaifstt.org