ทำเนียบเกียรติยศ (Hall of Fame)

เยาวชนคุณภาพแห่งปี 2016

 

1. นายบดีศร บุญอินทร์  อายุ 22 ปี

ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 5 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 

2. นายชยุตม์ สกุลคู อายุ 21 ปี

ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 

3. นายภัทรพล บุญฉาย อายุ 21 ปี

ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 

 4. นางสาวแหน่ จันทร์ต๊ะ  อายุ 21 ปี

ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย

 

5. นายวชิรวิทย์ หวังสถิตทองใบ  อายุ 20 ปี

ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

 

6. นางสาวสุวิจิตรา เหล่าชรา  อายุ 21 ปี

ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร

 

7. นายพงศธร วิเชียรวัฒนชัย  อายุ 21 ปี

ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีทางอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 

8. นายภาณุวัฒน์ ไชยสงค์  อายุ 22 ปี

ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

9. นายชินดนัย กชนิภาพงศ์ อายุ 19 ปี

ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 

10. นางสาวซากุระ อูเอซึจิ  อายุ 20 ปี

ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม

 

11. นายตวงทรัพย์ ละมุนมอญ  อายุ 20 ปี

ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

 

12. นายภาณุพงศ์ ถนัดค้า อายุ 22 ปี

ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 

13. นายกัมปนาท แก้วใหญ่  อายุ 22 ปี

ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม

 

14. นายวิทยา อุดมศักดิ์  อายุ 21 ปี

ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 

15. นายพิสิษฐ์ ผลาสิงห์  อายุ 22 ปี

ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา

 

16. นายสาโรช ไตรโอสถ  อายุ 25 ปี

ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

17. นายเมธาสิทธิ์ เกียรติ์ชัยภา  อายุ 21 ปี

ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี

 

18. นายณัฐพงษ์ บุญชุม อายุ 21 ปี

ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดพัทลุง

 

 

 

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ติดต่อ :

288/52 อาคารมูลนิธิ มสวท. ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Tel. +66(0) 2552-5200 Fax. +66(0) 2551-4422 Email : thaifstt@gmail.com 

Copyright © 2008-2015 หากมีปัญหาในการรับชมกรุณาติดต่อ Webmaster ที่ admin@thaifstt.org