ทำเนียบเกียรติยศ (Hall of Fame)

เยาวชนคุณภาพแห่งปี 2017

 

1. นายสิทธิชัย สมประสงค์  อายุ 22 ปี

 

ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 5 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 

 

2. นายธนัช จตุภัทรฉัตร อายุ 22 ปี

 

ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 

 

3. นายนปวิช นนทแก้ว อายุ 21 ปี

 

ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 

 

4. นายแวอัสรี แวมายิ อายุ 22 ปี

 

ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 5 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จังหวัดยะลา

 

 

5. นางสาวฐิติมา สุขจิตร  อายุ 19 ปี

 

ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก

 

 

6. นางสาวสุชานาถ คเชนทร์สุรพันธ์  อายุ 22 ปี

 

ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 

7. นายชาครีย์ เพิ่มอุสาห์  อายุ 22 ปี

ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย

 

8. นายพศุตม์ บุญคั้นผล  อายุ 21 ปี

 

ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 

 

9. นายเจษฎา คุ้นเคย  อายุ 22 ปี

 

ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

 

 

10. นายณัทกร เกษมสำราญ อายุ 25 ปี

 

ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

 

 

11. นายทรงศักดิ์ ม่วงน้อย  อายุ 21 ปี

 

ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 

 

12. นายปิยมิตร ท้วมศรี อายุ 22 ปี

 

ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

 

 

13. นายภานุพงศ์ มหาโคตร อายุ 22 ปี

 

ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา

 

 

14. นายภานุวัฒน์ ธุวสินธุ์  อายุ 21 ปี

 

ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

 

15. นางสาวกนกวรรณ อินพรหม  อายุ 22 ปี

 

ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดพัทลุง

 

 

16. นายประสิทธิ์ วิชาศรี  อายุ 20 ปี

 

ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพลาสติก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

 

 

17. นายรวิรุจ บุตโคษา  อายุ 22 ปี

 

ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

 

18. นายณัฐวุฒิ ภูจำาเนียร  อายุ 21 ปี

ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

19. นางสาวธัญชนก หลำริ้ว อายุ 21 ปี

 

ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี

 

 

 

 

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ติดต่อ :

288/52 อาคารมูลนิธิ มสวท. ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Tel. +66(0) 2552-5200 Fax. +66(0) 2551-4422 Email : thaifstt@gmail.com 

Copyright © 2008-2015 หากมีปัญหาในการรับชมกรุณาติดต่อ Webmaster ที่ admin@thaifstt.org