ทำเนียบเกียรติยศ (Hall of Fame)

เยาวชนคุณภาพแห่งปี 2018

1. นางสาวนัฐมล อินแถลง อายุ 22 ปี

ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีมหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดกรุงเทพมหานคร


2. นางสาวกษิดาภา ผลประสาร อายุ 21 ปี

ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 สานักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์เชิงคานวณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช


3. นางสาวนวพรรษ ใจยา อายุ 21 ปี

ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา


4. นายนวพล เชื่อมวราศาสตร์ อายุ 21 ปี

ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร


5. นางสาวรุ่งอรุณ จันทร์ขา อายุ 20 ปี

ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก


6. นายปัญจรัช พร้าวไธสง อายุ 21 ปี

ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร


7. นายปัญญาวุธ ศรีอิสรานุสรณ์ อายุ 21 ปี

ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬากลงกร์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร


8. นายณัฏฐ์ สุภาวสิทธิ์ อายุ 22 ปี

ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย


9. นายธรรมรงค์ ตั้งซ้าย อายุ 23 ปี

ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี

 

10. นายภูชิต เที่ยงธรรม อายุ 21 ปี

ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จังหวัดนครปฐม


11. นายธนภูมิ ภูมี อายุ 21 ปี

ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร


12. นายธีรวัฒน์ ทับทีศรี อายุ 21 ปี

ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา


13. นายศิริมงคล มูลมาตร์ อายุ 21 ปี

ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี


14. นางสาวชิตินาท เทศรัตนวงศ์ อายุ 20 ปี

ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม


15. นายอับดุลการีม มะดีเยาะ อายุ 22 ปี

ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 5 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จังหวัดยะลา


16. นางสาวกนกกาญจนา เจริญสุข อายุ 22 ปี

ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม


17. นายศุภชัย สาราญวงค์ อายุ 22 ปี

ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดกรุงเทพมหานคร


18. นางสาวชไมพร ยันตะพันธ์ อายุ 21 ปี

ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร


19. นายอนาวิล วงศ์ศฤงคาร อายุ 22 ปี

ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ติดต่อ :

288/52 อาคารมูลนิธิ มสวท. ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Tel. +66(0) 2552-5200 Fax. +66(0) 2551-4422 Email : thaifstt@gmail.com 

Copyright © 2008-2015 หากมีปัญหาในการรับชมกรุณาติดต่อ Webmaster ที่ admin@thaifstt.org