ทำเนียบเกียรติยศ (Hall of Fame)

เยาวชนคุณภาพแห่งปี 2019

 

 

1. นางสาวสุวพิชญ์ กุลนรัตน์ อายุ 21 ปี

ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีทางอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 

2. นายศิรพงศ์ พาพันธ์ อายุ 21 ปี

ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 

3. นายรัชกร ศรีเหรา อายุ 19 ปี

ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 

 

4. นายจตุพล ไชยรินทร์  อายุ 21 ปี

ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย

 

 

5. นายสิรภพ เพชรพันธ์ อายุ 23 ปี

ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

6. นายจักรภัทร ภูริธีรางกูร อายุ 21 ปี

ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม

 

 

7. นายศุภกร สุทธิเรือง อายุ 21 ปี

ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอากาศยาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 

8. นายสิทธิโชค อุตรา อายุ 21 ปี

ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

 

9. นางสาวเพ็ชรรัตน บุญเกิด อายุ 21 ปี

ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 

10. นายศิวกร นามใส อายุ 21 ปี

ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 

11. นายศราวุธ คำเศษ อายุ 21 ปี

ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

 

12. นายทวีศักดิ์ ค้างศรี อายุ 21 ปี

ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการวัดและควบคุม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 

13. นายภูวนาถ เผือกทอง อายุ 21 ปี

ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอากาศยาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

 

14. นายนนธวัช เทียมนาก อายุ 21 ปี

ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก

 

15. นายสราวุธ ทามี อายุ 33 ปี

ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

 

16. นางสาวไซนับ มาสยี อายุ 22 ปี

ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

 

17. นายนฤพล สุรพร อายุ 21 ปี

ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา

 

18. นายอภินันท์ คำพาสี อายุ 20 ปี

ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดขอนแก่น

 

19. นายสิทธิศักดิ์ ศรีสวย อายุ 22 ปี

ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี


มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ติดต่อ :

288/52 อาคารมูลนิธิ มสวท. ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Tel. +66(0) 2552-5200 Fax. +66(0) 2551-4422 Email : thaifstt@gmail.com 

Copyright © 2008-2015 หากมีปัญหาในการรับชมกรุณาติดต่อ Webmaster ที่ admin@thaifstt.org