ทำเนียบเกียรติยศ (Hall of Fame)

เยาวชนคุณภาพแห่งปี 2020

 

1. นางสาวนีร พันธุ์อุดม อายุ 22 ปี

 ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 

2. นายกลยุทธ์ รัตนคำ อายุ 25 ปี

ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย

 

3. นางสาวศิริลักษณ์ วงค์ธรรม อายุ 21 ปี

 ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จังหวัดยะลา

 

4. นางสาวพุทธริตา เธียรวรรณ  อายุ 21 ปี

ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอากาศยาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 

5. นายศราวุธ ช้างอาจ อายุ 21 ปี

ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

6. นางสาวสโรชา ห่วงอนันต์  อายุ 20 ปี

ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 

 

 7. นางสาวสิริวรรณ จำเนียรหล้า อายุ 21 ปี

 ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการวัดและควบคุม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 

 8. นายเสรี วนานิยกุล  อายุ 21 ปี

 ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 9. นายวุฒิชัย อภิวงค์งาม  อายุ 21 ปี

 ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา

 

10. นายธนากร ฆ้องหลวง  อายุ 22 ปี 

 ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4  คณะวิทยาศาสตร์  สาขาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 

11. นายอธิพงษ์ จันทร์เสน  อายุ 22 ปี 

ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

 

 

 12. นายณัฐชนน สุวิทวัส  อายุ 22 ปี

ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

 

 13. นายพัทธพล ศุภดิษฐ์  อายุ 21 ปี

 ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

 

14. นางสาวสุธารีรัตน์ ธรรมไพศาล  อายุ 21 ปี 

ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 

15. นายศุภเศรษฐ จันทร์อ่อน  อายุ 25 ปี 

ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

 

 

 16. นางสาวปวริศา แข็งขัน  อายุ 21 ปี

ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

 

 17. นายณัฐวัฒน์ สุกแดง  อายุ 23 ปี

ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 5  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม

 

18. นายสราวุธ พุทธสุข  อายุ 22 ปี 

 ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

19. นางสาวพัชรมัย หัวใจเพชร  อายุ 20 ปี 

 ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ติดต่อ :

288/52 อาคารมูลนิธิ มสวท. ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Tel. +66(0) 2552-5200 Fax. +66(0) 2551-4422 Email : thaifstt@gmail.com 

Copyright © 2008-2015 หากมีปัญหาในการรับชมกรุณาติดต่อ Webmaster ที่ admin@thaifstt.org