รางวัลสุดยอดฝีมือ

โทรคมนาคมและไอซีทีเฉลิมพระเกียรติครั้งที่ 3 ประจำปี 2553

 

 

 

            ผลการแข่งขันโครงการค้นหาสุดยอดช่างฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเฉลิมพระเกียรติครั้งที่ 3 ประจำปีพุทธศักราช 2553 จากผู้เข้าแข่งขันทั่วประเทศ มีดังนี้

 

รางวัลเกียรติยศ - ใบประกาศเกียรติคุณ จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย


 

 

สาขา Data Communication  ได้แก่                 

1. นายวรมิตร  เย็นใจ                     

2. นางสาวกรกช  มากวิจิตร

3. นายชูวิทย์  บุญดาว                   

4. นางสาวจรัญญา  ฮาสุวรรณกิจ

5. นายศักรินทร์  อินภิบาล             

6. นายนิรันดร์  พรมจันตา

7. นายภักดี  ดุลย์เภรี                     

8. นางสาวชัชนี  เนียมสวรรค์

9. นางสาวสิริโรจน์  ธีระโรจนพงษ์

 

สาขา ข่ายสายตอนนอก ได้แก่

1. นายอรรถกร  มงคลประเสริฐ       

2. นายศุภวัฒน์ชัย  ศรีเรือน

3. นายจรูญ  อินต๊ะมา                   

4. นายเกรียงไกร  ชัยวงค์

5. นายกิตติพงษ์ ถุงเสน                

6. นายวัชรพล  ช่างสากล

7. นายนพดล  ชูแก้ว                    

8. นายศรัณย์  บูรณะการเจริญ

9. นายธีระชัย  กลิ่นแก้ว

          

รางว้ลเกียรติยศ - โล่เกียรติยศ จากมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช และเงินรางวัล 30,000 บาท ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปีพุทธศักราช 2553ในวันที่ 4 ธันวาคม 2553 ณ มณฑลพิธีศาลฎีกา


 

            

            สาขา Data Communication ได้แก่ นายชูวิทย์ บุญดาว

             

            สาขา ข่ายสายตอนนอก ได้แก่ นายอรรถกร มงคลประเสริฐ

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ติดต่อ :

288/52 อาคารมูลนิธิ มสวท. ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Tel. +66(0) 2552-5200 Fax. +66(0) 2551-4422 Email : thaifstt@gmail.com 

Copyright © 2008-2015 หากมีปัญหาในการรับชมกรุณาติดต่อ Webmaster ที่ admin@thaifstt.org