รางวัลสุดยอดฝีมือ

โทรคมนาคมและไอซีทีเฉลิมพระเกียรติครั้งที่ 6 ประจำปี 2556

 

 

 

            ผลการแข่งขันโครงการค้นหาสุดยอดช่างฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเฉลิมพระเกียรติครั้งที่ 6 ประจำปีพุทธศักราช 2556 จากผู้เข้าแข่งขันทั่วประเทศ มีดังนี้

 

รางวัลเกียรติยศ - ใบประกาศเกียรติคุณ จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย


 

 

1. สาขา FTTH มีผู้ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน 5 ทีม

 

- FSTT-FT-057 คุณอดิศักดิ์ อารมณ์รื่น , คุณโศกล มหาศาล

- FSTT-FT-038 คุณวุฒิกร กล้าผจญ , คุณพิทักษ์พล แสนจิตร

- FSTT-FT-060 คุณณัฐวัตร ภู่คำจันทร์ , ศุภลักษณ์ ไม้เขียว

- FSTT-FT-045 คุณธนพร อุ่นใจ , คุณณยศมนตร์ จันทร์ลอย

- FSTT-FT-040  คุณอาณัติ ยากะจิ , คุณสมชาย ดำหมัด

 

2. สาขา Data Communication : มีผู้ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน 6 ทีม

 

- FSTT-DC-070 คุณณัฐพล เปรมจิตต์เสถียร , คุณสุรศิษฎ์ โตรักษา

- FSTT-DC-068 คุณศุภโชค พงษ์ขวัญ , คุณชาญฤทธิ์ ด่านรัชดากร

- FSTT-DC-015 คุณกฤชนิพันธ์ เดิมธรณินทร์ , คุณกติกา พาณิชพงษ์

- FSTT-DC-006 คุณทะนง ชูวณิชชานนท์ , คุณใจพร สุขะจูฑะ

- FSTT-DC-012 คุณศรันย์ ตันพิทักษ์พงษ์ , คุณศุภวิชญ์ เขียวขจี

- FSTT-DC-075 คุณจิณณวัตร มีชีพกิจ , คุณณัฏฐ์ธยาน์ วงษ์เที่ยง

 

3. สาขา ICT  มีผู้ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน 6 ทีม

 

- FSTT-IT-002 คุณนพดล ภิบาลกุล , คุณวีวิกา เชาวณาพรรณ์

- FSTT-IT-032 คุณนิรุตติ์ อุดคำอ้าย , คุณเปรม สุริยศ

- FSTT-IT-016 คุณเดชา เทสาภิรัติ , คุณถิรดา เตชาชัยนิรันดร์

- FSTT-IT-040 คุณสริตา จิตรวิมล , คุณนนทิภา รัดมาน

- FSTT-IT-024 คุณกิตติธัช ปิยมาพรชัย , คุณพนาวุฒิ อิทธิธนานันท์

- FSTT-IT-038 คุณถิรวัตร สุตาลังกา , คุณภาณุพงศ์ สุภาผาบ

 

รางวัลเกียรติยศ :  โล่เกียรติยศจากมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช และรางวัลเงินสดทีมละ 50,000 บาท ซึ่งได้มีพิธีมอบเงินรางวัลและโล่เกียรติยศให้กับผู้ชนะเลิศทั้ง 3 ทีม เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2556 ณ เวทีจัดงานพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา "5 ธันวามหาราช" บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยได้รับเกียรติอย่างสูงจาก ฯพณฯ ปวีณา หงสกุล (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและโล่เกียรติยศ               


 

 

 

  

 

ทีมผู้ชนะเลิศสาขา  FTTH  : คุณอดิศักดิ์ อารมณ์รื่น และ คุณโศณกุล มหาศาล 

(ลำดับที่ 3 และ 6 จากซ้ายไปขวา)

ทีมผู้ชนะเลิศสาขา Data Communication  : คุณจิณณวัตร มีชีพกิจ และ คุณณัฏฐ์ธยาน์ วงษ์เที่ยง

(ลำดับที่ 4 และ 5 จากซ้ายไปขวา)

ทีมผู้ชนะเลิศสาขา ICT : คุณกิตติธัช ปิยมาพรชัย และ คุณพนาวุฒิ อิทธิธนานันท์  

 

(ลำดับที่ 1 และ 2 จากซ้ายไปขวา)

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ติดต่อ :

288/52 อาคารมูลนิธิ มสวท. ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Tel. +66(0) 2552-5200 Fax. +66(0) 2551-4422 Email : thaifstt@gmail.com 

Copyright © 2008-2015 หากมีปัญหาในการรับชมกรุณาติดต่อ Webmaster ที่ admin@thaifstt.org