วารสาร มสวท. ปีที่ ๗ เล่มที่ ๓ กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๕๗

 

 

สารบัญ

บุคคลคุณภาพแห่งปี 2014                                             14

รายชื่อนิสิต นักศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษา"ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2014"    32

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจแห่งปี 2014                              36

ข่าวย่อยวิทยาศาสตร์                                                   221

เที่ยวทั่วไทย                                                             241

Website ที่น่า Click                                                    251

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ติดต่อ :

288/52 อาคารมูลนิธิ มสวท. ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Tel. +66(0) 2552-5200 Fax. +66(0) 2551-4422 Email : thaifstt@gmail.com 

Copyright © 2008-2015 หากมีปัญหาในการรับชมกรุณาติดต่อ Webmaster ที่ admin@thaifstt.org