วารสาร มสวท. ปีที่ ๗ เล่มที่ ๑ มกราคม – มิถุนายน ๒๕๕๗

 

 

สารบัญ

บทความวิชาการ

- การจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ                           13

- ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการชนกลุ่มน้อย              18

  ในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อความมั่นคงของมนุษย์ : ศึกษาเฉพาะกรณีกลุ่มผู้ใช้แรงงานชาวพม่าในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย

ข่าวย่อย                                                       24

ท่องเที่ยว                                                     62

Website ที่น่า Click                                        69

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ติดต่อ :

288/52 อาคารมูลนิธิ มสวท. ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Tel. +66(0) 2552-5200 Fax. +66(0) 2551-4422 Email : thaifstt@gmail.com 

Copyright © 2008-2015 หากมีปัญหาในการรับชมกรุณาติดต่อ Webmaster ที่ admin@thaifstt.org