วารสาร มสวท. ปีที่ ๙ เล่มที่ ๓ กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๐

      สารบัญ

หน้า

 บุคคลคุณภาพแห่งปี 2017                                       8

 

เยาวชนคุณภาพแห่งปี 2017                                     25

 

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจแห่งปี 2017                        29

 

ข่าวย่อยวิทยาศาสตร์                                              199

 

Website น่า Click                                                      211

 

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ติดต่อ :

288/52 อาคารมูลนิธิ มสวท. ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Tel. +66(0) 2552-5200 Fax. +66(0) 2551-4422 Email : thaifstt@gmail.com 

Copyright © 2008-2015 หากมีปัญหาในการรับชมกรุณาติดต่อ Webmaster ที่ admin@thaifstt.org