วารสาร มสวท. ปีที่ ๑๒ เล่มที่ ๓ กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๒

 

 สารบัญ

    หน้า

พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4                7

บุคคลคุณภาพแห่งปี 2019                                                                10

เยาวชนคุณภาพแห่งปี 2019                                                              30

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจแห่งปี 2019                                                34

ข่าวย่อยวิทยาศาสตร์                                                                       214

Website น่า Click                                                                          224

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ติดต่อ :

288/52 อาคารมูลนิธิ มสวท. ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Tel. +66(0) 2552-5200 Fax. +66(0) 2551-4422 Email : thaifstt@gmail.com 

Copyright © 2008-2015 หากมีปัญหาในการรับชมกรุณาติดต่อ Webmaster ที่ admin@thaifstt.org