วารสาร มสวท. ปีที่ ๑๒ เล่มที่ ๔ ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๒

 

สารบัญ

                                                                                                                 หน้า

พิธีถวายพานพุ่มและถวายราชสักการะ "พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย "          10

บุคคลคุณภาพแห่งปี 2019                                                                             13

บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจแห่งปี 2019                                                            18

ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2019                                                                       38

โครงการมอบทุนการศึกษา "ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2019"                             42

โครงการ "ค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมฯ"                                                      44

โครงการทำบุญวัดตากฟ้า                                                                                49

ข่าวย่อยวิทยาศาสตร์                                                                                       57

เว็บไซต์น่าคลิก                                                                                               67 

 

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ติดต่อ :

288/52 อาคารมูลนิธิ มสวท. ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Tel. +66(0) 2552-5200 Fax. +66(0) 2551-4422 Email : thaifstt@gmail.com 

Copyright © 2008-2015 หากมีปัญหาในการรับชมกรุณาติดต่อ Webmaster ที่ admin@thaifstt.org