วารสาร มสวท. ปีที่ ๑๓ เล่มที่ ๔ ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๓

 

 

 

 

 

 

สารบัญ

                                                                    หน้า

พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย                             12

บุคคลคุณภาพแห่งปี 2020                                                                                     14

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2020                                                                       18

ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2020                                                                              34 

โครงการมอบทุนการศึกษา ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2020                                       38

โครงการค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 13                 40

โครงการทำบุญวัดตากฟ้า (พระอารามหลวง) จ.นครสวรรค์                                         45

โครงการร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม                                                                               50

ข่าวย่อยวิทยาศาสตร์                                                                                             56  

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ติดต่อ :

288/52 อาคารมูลนิธิ มสวท. ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Tel. +66(0) 2552-5200 Fax. +66(0) 2551-4422 Email : thaifstt@gmail.com 

Copyright © 2008-2015 หากมีปัญหาในการรับชมกรุณาติดต่อ Webmaster ที่ admin@thaifstt.org