วารสาร มสวท. ปีที่ ๔ เล่มที่ ๒ เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๔

 

 

สารบัญ

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์                                                                  15

Rip Current คลื่นใต้น้ำ ภัยใกล้ตัว                                                26

ข่าวย่อย                                                                              31

วิทยาศาสตร์การแพทย์                                                             61

- มะเร็งจิสต์ โรคใหม่แต่เป็นภัยใกล้ตัว                                            61

- เปิดตัววัคซีน "ไข้เลือดออก"                                                     64

- เปิดตัวข้าวเหนียวชื่อพระราชทาน "ธัญสิริน"                                   66

ท่องเที่ยว                                                                            67

Website ที่น่า Click                                                                79

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ติดต่อ :

288/52 อาคารมูลนิธิ มสวท. ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Tel. +66(0) 2552-5200 Fax. +66(0) 2551-4422 Email : thaifstt@gmail.com 

Copyright © 2008-2015 หากมีปัญหาในการรับชมกรุณาติดต่อ Webmaster ที่ admin@thaifstt.org