วารสาร มสวท.ปีที่ ๓ เล่มที่ ๔ ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๓

 

 

พณฯ นายกรัฐมนตรี 

(นายอภิสิทธิ์   เวชชาชีวะ)

ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทย์ฯ

(ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล)

 

ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

(นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน)

ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที

(นายจุติ   ไกรฤกษ์)

ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(ดร.พรชัย  รุจิประภา)

 

สารบัญ

บุคคลคุณภาพแห่งปี  2010                                                                25

บทความกิจกรรมมูลนิธิ                                                                      42

บทความวิชาการ                                                                             47

-ยุทธศาสตร์การนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สู่การปฏิบัติระดับครัวเรือนในชุมชนภาคอีสานตอนใต้                                     47

-เทคนิคการคัดเลือกคนเข้าทำงานที่มีประสิทธิภาพ                                       54

Computer  vision  syndrome (CVS)                                                   59

โรคต่อมทอนซิลอักเสบ                                                                     62

ประมวลความก้าวหน้าและความเคลื่อนไหว ในวงการ"วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" 65

เขื่อน                                                                                            94

ท่องเที่ยว                                                                                    113

Website  ที่น่า  Click                                                                     203

 

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ติดต่อ :

288/52 อาคารมูลนิธิ มสวท. ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Tel. +66(0) 2552-5200 Fax. +66(0) 2551-4422 Email : thaifstt@gmail.com 

Copyright © 2008-2015 หากมีปัญหาในการรับชมกรุณาติดต่อ Webmaster ที่ admin@thaifstt.org