ทำเนียบเกียรติยศ (Hall of Fame)

บุคคลคุณภาพแห่งปี 2016 ด้านเทคโนโลยี

พันเอก ดร. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ  (อายุ 50 ปี)

ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม และรองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

 

1. หน้าที่ความรับผิดชอบในปัจจุบัน

   ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม และรองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

 

2. ประวัติการศึกษา

    ปี 2543 ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Ph.D. in EE)   (วิศวกรรมโทรคมนาคม) จาก Florida Atlantic University ประเทศสหรัฐอเมริกา

    ปี 2540 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (MS in EE)   (วิศวกรรมโทรคมนาคม) The George Washington University ประเทศสหรัฐอเมริกา

    ปี 2536 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (MS in EE)   (วิศวกรรมไฟฟ้า) Georgia Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา

    ปี 2533 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร (เกียรตินิยมเหรียญทอง)  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (นักเรียนเตรียมทหารรุ่น 26, จปร. รุ่น 37)

    ปี 2527 มัธยมปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

 

หลักสูตรประกาศนียบัตร

    ปี 2531  หลักสูตรส่งทางอากาศ กองทัพบก

    ปี 2532  หลักสูตรจู่โจม กองทัพบก

    ปี 2544  หลักสูตรชั้นนายร้อยเหล่าทหารสื่อสาร กองทัพบก

    ปี 2544  หลักสูตรอบรมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ เพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง รุ่นที่ 3

    ปี 2545  หลักสูตรชั้นนายพันเหล่าทหารสื่อสาร กองทัพบก

    ปี 2549  หลักสูตรหลักประจำเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 84 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

    ปี 2552  หลักสูตรเสนาธิการทหาร วิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 51

    ปี 2551 หลักสูตรการบริหารทรัพยากรเพื่อความมั่นคง (Defense Resourse Management) โดยทุน International Military Education and Training (IMET) program, Naval Postgraduate School ประเทศสหรัฐอเมริกา

    ปี 2551 หลักสูตร Streamlining Government Through Outsourcing Course โดยทุน International Military Education and Training (IMET) program, Naval Postgraduate School ประเทศสหรัฐอเมริกา

    ปี 2551 หลักสูตรเสนาธิการร่วม Joint and Combined Warfighting Course โดยทุนกระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา ในโครงการต่อต้านก่อการร้ายสากล (Counter Terrorism Fellowship Program), National Defense University ประเทศสหรัฐอเมริกา

    ปี 2556  หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม

    ปี 2557  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง วตท. รุ่นที่ 18 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

    ปี 2557  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 57 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

 

3. นโยบายและอุดมการณ์ในการทำงาน

    มีความรู้ อยู่ในระเบียบวินัย ใจซื่อสัตย์สุจริต ย่อมได้รับเกียรติทุกสถาน

 

4. ความสำเร็จในชีวิตการทำงาน

    ดำเนินการประมูลคลื่นความถี่ในระบบ 3G และ 4G ให้ประเทศไทยสำเร็จเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์

 

5. ทรรศนะต่อวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

     บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศ สามารถพัฒนาได้ หากได้รับการส่งเสริมที่ถูกวิธี

 

6. กิจการอันเป็นคุณประโยชน์เพื่อสังคม สาธารณกุศล

     สนับสนุนกีฬาคนพิการและสนับสนุนมูลนิธิคนพิการ เพื่อให้ได้รับบริการด้านโทรคมนาคมอย่างเท่าเทียม

 

7. รางวัลเกียรติยศหรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์

      รางวัลเกียรติยศ

•  จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารโทรคมนาคม จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ด้วยอันดับที่ 1 (เกียรตินิยมเหรียญทอง)

•  ได้รับทุนจากกองทัพบกเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอก

•  ได้รับโล่ห์เกียรติยศจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ด้วยคะแนนสูงสุดในวิชาผู้นำทหาร

•  ได้รับเกียรตินิยมปริญญาเอก Outstanding Academic Achievement จาก Tau Beta Pi Engineering Honor Society และ Phi Kappa Phi Honor Society

•  ได้รับทุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรด้านความมั่นคง จากรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกา

•  ได้รับทุนวิจัยระดับปริญญาเอกจาก EMI R&D LAB (Collaboration between Florida Atlantic University and Motorola, Inc.), Florida Atlantic University  ประเทศสหรัฐอเมริกา

•  ได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว ประจำปี 2556 จากมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร

•  ได้รับการจัดอันดับ 1 ใน 25 Young Executives ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในปี 2555 จากนิตยสาร GM

•  ประกาศเกียรติคุณ โครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศพ.ศ. 2556 จากคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร และโทรคมนาคม วุฒิสภา

•  ได้รับการจัดอันดับ 1 ใน 30 นักยุทธศาสตร์แห่งปีที่อยู่ในระดับผู้นำองค์กร ปี พ.ศ. 2556 จากนิตยสาร Strategy + Marketing Magazine 

•  รับพระราชทานรางวัลเทพทอง ครั้งที่ 16 ในฐานะองค์กรดีเด่น ประจำปี 2557

•  ได้รับรางวัล คนดี ความดี แทนคุณแผ่นดินประจำปี 2558 สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม จากคณะกรรมการรางวัลไทย

•  ได้รับรางวัล ผู้นำเสนองานวิจัยดีเด่นจากสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2558

•  ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในนักยุทธศาสตร์ในระดับประเทศ ปี พ.ศ. 2558 จากนิตยสาร Strategy + Marketing Magazine 

•  ได้รับรางวัล นักบริหารดีเด่นแห่งปีประจำปี 2559 Executive of the Year 2016 สาขานวัตกรรมด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม จากคณะกรรมการรางวัลไทย

 

8. ประวัติส่วนตัวและประวัติการทำงาน

          ประวัติการทำงาน

•  ผู้บังคับหมวด กองพันทหารสื่อสารที่ 1 รักษาพระองค์ (1 ปี); (พ.ศ.2533-พ.ศ.2534)

•  อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  (10 ปี) (พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2538 และ พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2550)

•  ผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง (ดำรงตำแหน่งวาระ 5 ปี, พ.ศ.2546-พ.ศ.2550)

•  นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำเสนาธิการทหารบก (ก.พ. 2550-ม.ค.2551)

•  นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ทบ.) กองบัญชาการกองทัพไทย  (ตำแหน่งหลักในราชการ ยศพันเอก ติดยศตั้งแต่ ม.ค. 2551)

•  กองบรรณาธิการ NGN Forum สกทช. (http://ngnforum.ntc.or.th/)

•  ประธานโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการกำกับดูแลเรื่องการบริหารคลื่นความถี่ด้วยเทคโนโลยี Dynamic Spectrum Allocation เพื่ออุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทย ภายใต้การสนับสนุนของ กทช. (มติ กทช. ครั้งที่ 16/2552 วันที่ 13 พ.ค. 2552)

•  ปฏิบัติหน้าที่ใน บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (ก.พ. 2550- มี.ค.2551)

      (1)  ตำแหน่งเลขานุการ ประธานกรรมการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

      (2)  ตำแหน่งกรรมการกำกับดูแล การดำเนินงานและโครงการของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 

•  อนุกรรมการบริหารโปรแกรมเทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC), (ที่ วท. 5404.0501/2674)

•  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาหามาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเกมส์คอมพิวเตอร์ (ออนไลน์) ในสภาผู้แทนราษฎร (สภาผู้แทนราษฎร ที่ 4278/2548)

•  กรรมการร่างหลักเกณฑ์ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมผ่านดาวเทียมสื่อสาร และโครงข่ายสถานีวิทยุคมนาคมภาคพื้นดิน (คำสั่ง กทช. 22/2548)

•  ที่ปรึกษาในคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CIO Board) สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (คำสั่ง สตง.ที่ 56/2548)

•  อนุกรรมการปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ (คำสั่ง คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ 4/2548)

•  ช่วยราชการตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการแผนส่งกำลังอิเลคทรอนิคส์ ทน.ททบ. ระดับ 5 (คำสั่ง ททบ. 666/2543)

•  ช่วยราชการในหน้าที่ระบบสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ด้านสื่อ สำนักนายกรัฐมนตรี (กพ.ทบ. ที่ กห. 0401/667)

•  นักวิจัย Visiting Researcher, Asian Center for Research on Remote Sensing (ACRoRS); Asian Institute of Technology (AIT) (หนังสือเชิญจากผู้อำนวยการศูนย์ ลง 21 ก.ย. 2544)

•  ผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC); (ที่ วท. 5404.0501/2674)

•  ผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนา กระทรวงกลาโหม (กห. ๐๒๑๕/๗๒๒)

•  กรรมการกำหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่ ภายใต้คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) (คำสั่ง กทช. ที่ 10/2552)

•  กรรมการกำหนดนโยบายการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ภายใต้คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) (ประกาศ กทช. ที่ 22/2553)

•  ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจร่างข้อสอบและวิเคราะห์ข้อสอบหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญด้านผู้จัดการโครงการไอที และหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญด้านผู้จัดการโครงการไอทีระดับเชี่ยวชาญ (หนังสือเชิญจากกระทรวง ICT ที่ ทก 0207.4/ 550 ลง 24 มี.ค. 2553)

•  ผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติการข่าวสาร (Information Operation) สำนักงานเลขานุการคณะที่ปรึกษาการข่าว สำนักข่าวกรองแห่งชาติ (หนังสือเชิญ นร 0621 (ปษ.)/1120)

•  รองศาสตราจารย์ Business School, TUI University International, USA (Accredited Internet Distance Learning University) (หนังสือจาก Vice President for Academic Affairs;  TUI University ลง 18 ธ.ค. 2550)

•  ประธานอนุกรรมการด้านการจัดนิทรรศการและการสัมมนา งาน ITU Telecom World 2016 (คำสั่งคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อเตรียมการจัดงาน ITU Telecom World 2016 ที่ 2/2559 ลงวันที่ 5 เมษายน 2559)

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ติดต่อ :

288/52 อาคารมูลนิธิ มสวท. ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Tel. +66(0) 2552-5200 Fax. +66(0) 2551-4422 Email : thaifstt@gmail.com 

Copyright © 2008-2015 หากมีปัญหาในการรับชมกรุณาติดต่อ Webmaster ที่ admin@thaifstt.org