ทำเนียบเกียรติยศ (Hall of Fame)

บุคคลคุณภาพแห่งปี 2016 ด้านสาธารณสุข

เภสัชกรหญิง ดร. สุภาภรณ์ ปิติพร  (อายุ 55 ปี)

ผู้บุกเบิกและพัฒนาวงการสมุนไพรไทย โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

 

1. หน้าที่ความรับผิดชอบในปัจจุบัน

          1. รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

          2. เภสัชกรเชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

 

2. ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขา เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2521-2525

- ปริญญาโท สาขา การบริหารการสาธารณสุขมูลฐานอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดลปีการศึกษา 2540

- ปริญญาเอก สาขา สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2547

- ปริญญาเอก สาขา เภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2556

 

3. นโยบายและอุดมการณ์ในการทำงาน

ความเป็นมืออาชีพในวิชาชีพ การจัดการที่ดี การสื่อสารที่ดี การตัดสินใจที่มีข้อมูลครบถ้วนทันเวลา เครือข่าย (เพื่อน) ความซื่อสัตย์ ถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีก็ต้องทำ ความกตัญญู

 

4. ความสำเร็จในชีวิตการทำงาน

สมุนไพรได้รับการเหลียวแล สามารถนำมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านสุขภาพและเศรษฐกิจ พันธุ์สมุนไพรใหม่และความรู้ได้รับการอนุรักษ์ รวมไปถึงการพัฒนาสมุนไพรด้วย

5. ทรรศนะต่อวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้ภูมิปัญญาไทย สมุนไพรไทย สามารถนำมาใช้ได้จริงในสังคมปัจจุบัน

 

6. กิจการอันเป็นคุณประโยชน์เพื่อสังคม สาธารณกุศล

          อุทิศชีวิตในการฟื้นฟูความรู้สมุนไพรพื้นบ้านทุกรูปแบบ ทำงานค่ายเยาวชน เช่น ค่ายหมอยาน้อย ค่ายอนุรักษ์ดูแลหมอยาพื้นบ้าน ร่วมกลุ่มเกษตรกรเกษตรอินทรีย์ ตลาดนัดสีเขียว เป็นกรรมการมูลนิธิหลายมูลนิธิ

 

7. รางวัลเกียรติยศหรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 

7.1 ความภาคภูมิใจและรางวัลเกียรติยศที่ได้รับ

          ปี 2536 รางวัลคนดีศรีสังคม ของมูลนิธิหมู่บ้าน มูลนิธิหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ มูลนิธิสื่อสร้างสรรค์

          ปี 2538 รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม ของคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

          ปี 2542 รางวัลเภสัชกรดีเด่นสาขาสมุนไพร ของสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)

      ปี 2544 รางวัลบุคคลตัวอย่าง ของสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย

      ปี 2545 รางวัลศิษย์เก่าเราภูมิใจ ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

      ปี 2550 รางวัลบุคคลเกียรติยศผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น ของนายกรัฐมนตรี ในงานเส้นทางใหม่ของ OTOP และงานจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น

      ปี 2551 รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย ประเภทบูรณาการทั่วไป ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

      ปี 2551 รางวัลบุคคลดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทย ในงานฉลอง 200 ปี พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงวงษาธิราชสนิท โดยวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

      ปี 2553 บุคคลดีเด่นของชาติ สาขาเผยแพร่เกียรติภูมิของไทย (ด้านการแพทย์แผนไทย) ของกระทรวงสาธารณสุข

      ปี 2553 รางวัลคนดีแทนคุณแผ่นดิน ของบริษัท เนชั่นมัลติมิเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

      ปี 2553 รางวัลโล่เกียรติคุณบุคคลดีเด่นของชาติ ของคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

      ปี 2553 รางวัลเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ของมูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม

      ปี 2554 รางวัล PM’s Creative Award ของกระทรวงพาณิชย์

      ปี 2554 รางวัลนวัตกรยอดเยี่ยม (CBS Innovators Award 2011) ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          ปี 2554 รางวัลเภสัชกรดีเด่น สาขาการประยุกต์ใช้วิชาชีพเภสัชกรรมให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ของเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

          ปี 2554 รางวัลผลงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ดีเด่น ของสำนัก นายกรัฐมนตรี

          ปี 2555 รางวัล Woman Who Make Difference ของบริษัทในเครือ Bangkok Post

          ปี 2558 รางวัลสุดยอด 10 จอมยุทธ์การตลาด ของบริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) และ FM 100.5 คลื่นข่าว News Network

          ปี 2558 รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2558 ของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดปราจีนบุรี

ผลงานดีเด่นที่เป็นที่ยอมรับ

เป็นผู้ทำให้สมุนไพรไทยมีการพัฒนาขึ้นใช้ในสังคมปัจจุบันจนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง โดยลงมือไปเก็บข้อมูลความรู้พื้นบ้าน การพัฒนารูปแบบที่เหมาะสม การศึกษาวิจัย และการส่งเสริมการใช้ในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชุมชนจนถึงระดับนานาชาติด้วยตนเอง และเริ่มดำเนินการพัฒนายาจากสมุนไพรขึ้นใช้ในโรงพยาบาลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 โดยทำการศึกษาวิจัย ผลิตภัณฑ์จากเสลดพังพอนตัวเมียทางคลินิกขั้นต้นในการรักษาโรคเริมกับงูสวัด ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของเมืองไทยที่มีการใช้สมุนไพรตัวนี้ในการรักษาโรคเริมกับงูสวัดและได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรมากมายขึ้นเป็นยา อาหารเครื่องดื่ม เครื่องสำอาง ปัจจุบันโรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็นต้นแบบในการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข

เป็นหัวหน้า โครงการสาธิตการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรซึ่งโครงการได้รับรางวัลโครงการดีเด่นแห่งชาติด้านพัฒนาสังคมจากสำนักนายกรัฐมนตรี ในปี พ.ศ. 2545

ได้รับรางวัลการวิจัยดีเด่นของกระทรวงสาธารณสุขในการพัฒนา ยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด การ์ซิดีนเพื่อทดแทนโพรวิโดนไอโอดีน ในปี 2545

จากการพัฒนาศูนย์สปาอย่างต่อเนื่องทำให้ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย The 10th Thailand Tourism Awards 2015 รางวัลกินรีทองคำ จากอภัยภูเบศร เดย์ สปา ในฐานะสปาภูมิปัญญาไทยยอดเยี่ยม ในปี 2558

 

8. ประวัติส่วนตัวและประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. 2526 เริ่มรับราชการที่โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในตำแหน่งหัวหน้างานผลิตยาทั่วไปและยาปราศจากเชื้อ (พ.ศ. 2545) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

ปี พ.ศ. 2526 เริ่มดำเนินการพัฒนายาจากสมุนไพรขึ้นใช้ในโรงพยาบาล ปัจจุบันโรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็นต้นแบบในการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข

- เป็นวิทยากรบรรยายด้านการพัฒนาสมุนไพรแก่หน่วยงานของรัฐ และเอกชน

- เป็นอาจารย์พิเศษด้านการพัฒนาสมุนไพรให้กับคณะเภสัชศาสตร์ในมหาวิทยาลัยของรัฐมหาวิทยาลัยหลายแห่ง

- เป็นคณะทำงานคัดเลือกรายการยาสมุนไพรบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ 2542-ปัจจุบัน

- ร่วมก่อตั้ง วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา โดยได้เริ่มรับนักศึกษาการแพทย์แผนไทย ในปี พ.ศ. 2549

- จัดตั้งโรงงานต้นแบบสาธิตการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อเป็นที่ศึกษาดูงานให้กับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ได้เข้ามาเรียนรู้และใช้ประโยชน์

- จัดทำโครงการอภัยภูเบศรเวชนคร เฮลธ์คอมเพล็กซ์ เขาใหญ่ ,โครงการแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์และสุขภาพวิถีไทย บางเดชะ ,โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก อภัยภูเบศร และอภัยภูเบศร เดย์ สปา

          ประวัติการทำงานเพื่อสังคม

          ปี 2544 - 2545 คณะกรรมการ องค์การเภสัชกรรม

          ปี 2544 - ปัจจุบันคณะกรรมการ มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

          ปี 2545 – ปัจจุบัน เลขาธิการ มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

          ปี 2545 - ปัจจุบัน คณะกรรมการและเลขานุการ มูลนิธิหมื่นชำนาญแพทยา (พลอย แพทยานนท์)

          ปี 2546 – 2550 คณะกรรมการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          ปี 2550 - 2558 คณะกรรมการ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

          ปี 2550 – ปัจจุบัน คณะกรรมการ มูลนิธิสุขภาพไทย

          ปี 2552 – ปัจจุบัน คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาพืชสมุนไพร สำนักกรรมาธิการ ๑ คณะกรรมาธิการการเกษตรฯ วุฒิสภา

          ปี 2555 – ปัจจุบัน คณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

          ปี 2558 – ปัจจุบัน คณะกรรมการกองทุนสุขภาพกับสภาวะโลกร้อน สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

          ปี 2558 – ปัจจุบัน คณะทำงานพัฒนาความเชี่ยวชาญของเภสัชกรด้านเภสัชกรรมสมุนไพร สภาเภสัชกรรม

          ปี 2558 – ปัจจุบัน คณะทำงานพัฒนาเนื้อหาและเอกสารประกอบการอบรมความรู้ด้านสมุนไพรแก่เภสัชกร สภาเภสัชกรรม

          ปี 2558 – ปัจจุบัน คณะกรรมการ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

          ปี 2558 - ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการฝ่ายวางแผนแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ปราจีนบุรี พอ.สว.จังหวัดปราจีนบุรี

          ปี 2558 – ปัจจุบัน คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ

          ปี 2547 – ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการวิชาการ โครงการจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติและการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน

          ปี 2559 - ปัจจุบัน คณะกรรมการดำเนินการยกร่างแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการการพัฒนาสมุนไพรไทย พ.ศ. 2560 – 2564 กระทรวงสาธารณสุข

          ปี 2558 ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ สำนักกรรมาธิการ 3 รัฐสภา

          ปี 2559 - ปัจจุบัน ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ สำนักกรรมาธิการ 3 รัฐสภา

          ปี 2559 – ปัจจุบัน คณะทำงานขับเคลื่อนสมุนไพรและแพทย์แผนไทยในคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ สำนักกรรมาธิการ 3 รัฐสภา

          ปี 2558 - ปัจจุบัน คณะกรรมการโครงการบูรณาการสมุนไพรไทยเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชนและการแข่งขันอย่างยั่งยืน กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

          ปี 2558 – ปัจจุบัน คณะกรรมการร่างแผนแม่บทพัฒนาสมุนไพรไทยเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชนและการแข่งขันอย่างยั่งยืน กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

          ปี 2558 – ปัจจุบัน คณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

          ปี 2559 – ปัจจุบัน คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน เขตสุขภาพที่ 6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

          ปี 2559 - ปัจจุบัน คณะทำงานผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติด้านการคัดเลือกยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

          ปี 2559 - ปัจจุบัน รองประธานคณะกรรมการ คณะทำงานการพัฒนาเครือข่ายระบบบริการสุขภาพ สาขาแพทย์แผนไทยฯ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดปราจีนบุรี

          ปี 2559 - ปัจจุบัน คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

          ปี 2559 - ปัจจุบัน คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและจัดการทรัพยากรงบลงทุน เขตสุขภาพที่ 6 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

          ปี 2559 - ปัจจุบัน คณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ติดต่อ :

288/52 อาคารมูลนิธิ มสวท. ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Tel. +66(0) 2552-5200 Fax. +66(0) 2551-4422 Email : thaifstt@gmail.com 

Copyright © 2008-2015 หากมีปัญหาในการรับชมกรุณาติดต่อ Webmaster ที่ admin@thaifstt.org