ทำเนียบเกียรติยศ (Hall of Fame)

บุคคลคุณภาพแห่งปี 2016 ด้านเด็กและเยาวชน

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล  (อายุ 51 ปี)

นายกสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

1. หน้าที่ความรับผิดชอบในปัจจุบัน

          1. นายกสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

          2. ประธานกรรมการกลุ่มโรงแรมอโนมาและรีสอร์ท

          3. กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม กลุ่มโรงเหล็กจีสตีล

 

2. ประวัติการศึกษา

•  ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ คอนแวนต์

•  โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

•  ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

•  ปริญญาโท

    - วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ

    - สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

•  ปริญญาเอก

    - ปริญญาดุริยางคศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

    - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง

    - ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

          การอบรม

- ปริญญาบัตร หลักสูตรวปอ. รุ่นที่ 58 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Wharton-Nida Executive Leadership Program, The Wharton School, University of Pennsylvania

- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 5

- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง บ.ย.ส. รุ่นที่ 16

- ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 1

- ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร

Director Accreditation Program (DAP)

Director Certification Program (DCP)

The Role of Chairman Program (RCP)

Financial Statements for Directors (FSD)

 

3. นโยบายและอุดมการณ์ในการทำงาน

          FAITH

          F: Focus on Goals & Excellence มุ่งสู่เป้าหมาย ความสำเร็จ และความเป็นเลิศ

          A : Accept Responsibility รับผิดชอบต่อตนเอง ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อองค์กร

          I : Inspire Others เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่น

          T : Trust & Respect Others ไว้วางใจและเคารพซึ่งกันและกัน 

          H : Have Fun ทำงานอย่างมีความสุข

 

4. ความสำเร็จในชีวิตการทำงาน

          เป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรระดับประเทศที่ประสบความสำเร็จ ทั้งองค์กรธุรกิจและองค์กรเพื่อสาธารณประโยชน์

5. ทรรศนะต่อวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหนึ่งในพลังอำนาจแห่งชาติ เป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศตามวิสัยทัศน์ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนประเทศชาติจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพื่อวางรากฐานในการพัฒนาประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

 

6. กิจการอันเป็นคุณประโยชน์เพื่อสังคม สาธารณกุศล

ให้การอนุเคราะห์ช่วยเหลือสนับสนุนกิจการโรงพยาบาลของรัฐหลายแห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลตำรวจ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

เป็นกรรมการกลาง มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยให้การสนับสนุนเงินทุน และกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิรามาธิบดีที่มุ่งสร้างสุขภาพที่ดีและแข็งแรงให้กับประชาชนทั่วไป และประชาชนที่ด้อยโอกาส

เป็นกรรมการอำนวยการโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยการร่วมกิจกรรมของโครงการฯ และมอบทุนทรัพย์ให้กับโครงการ เพื่อนำไปดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพมารดา และทารกในประเทศไทย

เป็นกรรมการมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี โดยการสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิ และมอบทุนทรัพย์เพื่อการพัฒนาสถานีอนามัยให้ก้าวสู่มาตรฐานที่ดีในการดูแลรักษาประชาชนในชุมชน

เป็นที่ปรึกษามูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการสนับสนุนงานกิจกรรม และร่วมจัดหาทุน เพื่อสร้างอาคารโรงพยาบาลฯ และจัดซื้ออุปกรณ์ในการรักษาเพื่อให้เพียงพอ กับจำนวนผู้ป่วยทางจิตเวช และเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับผู้ป่วย เพื่อผู้ป่วยจะได้มีโอกาสกลับเข้าไปใช้ชีวิตกับครอบครัวและสังคมอย่างมีความสุขโดยเร็ว

บริจาคพาหนะรถยนต์ให้กับวัดในถิ่นที่ห่างไกล ทุรกันดาร เพื่อใช้ในการนำผู้ป่วยเดินทางเข้าไปรับการรักษา

มอบเงินส่วนตัว เป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลให้กับผู้ป่วยด้อยโอกาสหลายรายที่ป่วยเป็นโรคไต โรคหัวใจ และดูแลต่อเนื่องจนแข็งแรงใช้ชีวิตได้ตามปกติ

 

7. รางวัลเกียรติยศหรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์

การทำงานอุทิศตนมุ่งบำเพ็ญคุณประโยชน์เพื่อการรับใช้ให้บริการเพื่อนพี่น้องร่วมชาติ ทำประโยชน์เพื่อสังคมและส่วนรวม ทั้งในและต่างประเทศ เป็นความภาคภูมิใจที่ไม่มีสิ่งใดมาทดแทนได้

- เครื่องราชอิสริยาภรณ์ จตุตถจุลจอมเกล้า

- เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปฐมดิเรกคุณาภรณ์

- เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตริตาภรณ์ช้างเผือก

- เครื่องราชอิสริยาภรณ์ จตุตถดิเรกคุณาภรณ์

- เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

- เครื่องราชอิสริยาภรณ์อัศวินหญิงแห่งนักบุญเกรโกรีผู้ยิ่งใหญ่ (Dame  of the Order of St. Gregory the Great) จากสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16

- เครื่องราชอิสริยาภรณ์ Goldenes Verdienstzeichen der Republik Österreich จากประเทศออสเตรีย

- เครื่องราชอิสริยาภรณ์ Datin Paduka Jiwa Mahkota Kelantan Yang Amat Mulia (AI-Ismaili II) D.J.M.K จากประเทศมาเลเซีย

- รางวัลสตรีดีเด่นแห่งชาติ สาขานักธุรกิจ ประจำปี 2547 จาก สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

- รางวัลนายจ้างสตรีดีเด่นภาคเอกชน จากกระทรวงแรงงาน เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2548

- โล่ประกาศเกียรติคุณผู้มีผลงานดีเด่นด้านการสร้างคุณประโยชน์แก่กิจการสตรีและสังคม เนื่องในวันสตรีสากล ปี 2548 จากสมาคมแม่บ้านมหาดไทย

- ได้รับการประดับปีกนักบินกิตติมศักดิ์ ของกองทัพอากาศ  ประจำปี 2547

- ประกาศนียบัตร นักยิงปืน จาก ค่ายสุรสีห์ กองพลทหารราบที่ 11 จ.กาญจนบุรี

- รางวัลแม่ศรีเรือน ประจำปี 2547 จาก สมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทย

- รางวัลแม่ดีเด่น สาขาแม่นักธุรกิจผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อสาธารณชน จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2547

- รางวัลผู้ทรงคุณค่าในวงการกีฬา จากงานประกาศเกียรติคุณนักกีฬาไทย วันนักกีฬายอดเยี่ยมประจำปี 2557 ของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย

- รางวัล Person of the Year ประจำปี 2559 จาก นิตยสารไทยแลนด์แทตเลอร์

- ฯลฯ

 

8. ประวัติส่วนตัวและประวัติการทำงาน

- ประธานชมรมผู้รู้คุณแผ่นดิน

- ประธานคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

- นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

- ประธานวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิก แห่งประเทศไทย  (Thailand Philharmonic Orchestra; TPO) 

- ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสนับสนุนส่งเสริมศิลปิน ในคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

- อนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานดีเด่นของชาติ สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมมาธิการปฏิรูปกีฬา สภาปฏิรูปแห่งชาติ

- ประธานที่ปรึกษามูลนิธิมหาอุปรากรกรุงเทพฯ

- นายกกิตติมศักดิ์และผู้ก่อตั้งสมาคมขับร้องประสานเสียงแห่งประเทศไทย

- กรรมการกิตติมศักดิ์สมาคมครูดนตรี (ประเทศไทย)

- กรรมการอำนวยการมหิดลสิทธาคาร

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

- กรรมการกลาง มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

- กรรมการอำนวยการโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

- กรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประธานศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน

- กรรมการมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี

- กรรมการที่ปรึกษาของมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชินูปถัมภ์

- กรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาการประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรม

- ที่ปรึกษามูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

- ที่ปรึกษานายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยกรุงเทพฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

- ที่ปรึกษานายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ

- ที่ปรึกษาสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ

- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสโมสรซอนต้ากรุงเทพฯ 1

- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกสโมสรซอนต้ากรุงเทพ 8

- ที่ปรึกษาสมาคมเสริมสร้างครอบครัวให้อบอุ่นและเป็นสุข

- ที่ปรึกษาสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์

- ที่ปรึกษาสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิบราเดอร์เบอร์นาร์ด

- ที่ปรึกษานายกสมาคม สหสมาคมศิษย์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

- กรรมการที่ปรึกษาของสมาคมผู้ปกครองและครูเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์

- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย

- ที่ปรึกษาประธานสภาเซอร์ร่าประเทศไทย

- ฯลฯ

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ติดต่อ :

288/52 อาคารมูลนิธิ มสวท. ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Tel. +66(0) 2552-5200 Fax. +66(0) 2551-4422 Email : thaifstt@gmail.com 

Copyright © 2008-2015 หากมีปัญหาในการรับชมกรุณาติดต่อ Webmaster ที่ admin@thaifstt.org