2) บุคคลคุณภาพแห่งปี 2017 ด้านเทคโนโลยี

ดร.สมิทธ ธรรมสโรช (อายุ 80 ปี)

ประธานกรรมการมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

 

1. หน้าที่ความรับผิดชอบในปัจจุบัน

1. ประธานกรรมการมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

2. ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการฝนหลวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

3. ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์

4. รองนายกสมาคมนักอุทกวิทยาไทย (สมาคมอุทกวิทยาไทย)

5. ข้าราชการบำนาญ สังกัดกระทรวงคมนาคม (ตำแหน่งสุดท้าย รองปลัดกระทรวงคมนาคม)

 

2. ประวัติการศึกษา

·         ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภูมิศาสตร์) (Ph.D.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตสงขลา

·         ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์แขนงไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (B.S.E.E)  University of Vermont, U.S.A.

·         ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  (รุ่นที่ 33)

·         ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูงรุ่น 1/14  สำนักงาน ก.พ.

·         ได้รับวุฒิบัตรและประกาศนียบัตรจากการไปศึกษาและฝึกอบรมเพิ่มเติม ด้านอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา ธรณีวิทยา แผ่นดินไหวและการสื่อสารโทรคมนาคมอุตุนิยมวิทยา จากประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ จีน และญี่ปุ่น

 

3. นโยบายและอุดมการณ์ในการทำงาน

          ผู้บริหารน้ำต้องมีความรู้ทางวิชาการ มีความเชี่ยวชาญเรื่องน้ำอย่างลึกซึ่ง เพื่อให้การดำเนินการเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติของประเทศไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดความสูญเสีย

 

4. ความสำเร็จในชีวิตการทำงาน

1. ได้รับรางวัลจากองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก

          2. ได้รับการยกย่องและขนานนามจากสื่อมวชนว่าเป็น  ผู้เชี่ยวชาญด้านภัยพิบัติต่างๆ เช่น อุทกภัย  สึนามิ  และนักพยากรณ์น้ำท่วม

 

5. ทรรศนะต่อวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

           วิธีป้องกันภัยธรรมชาติที่ดี ประเทศไทยต้องมีระบบเตือนภัยที่ดี โดยเฉพาะภาครัฐควรตระหนักและให้ความสำคัญกับการลงทุนด้านเทคโนโลยีในด้านนี้ให้มีความทันสมัย และมีความพร้อมในการใช้งานได้อย่างทันท่วงที เพื่อช่วยผ่อนวิกฤติจากหนักให้เป็นเบา  

6. กิจการอันเป็นคุณประโยชน์เพื่อสังคม สาธารณกุศล

1. ปัจจุบัน แม้จะเกษียณอายุราชการไปนานแล้ว แต่ด้วยความห่วงใยในสถานการณ์ด้านภัยพิบัติต่างๆของประเทศ จึงได้ก่อตั้งมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร  โดยมูลนิธินี้จะทำงานคู่ขนานไปกับศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติของรัฐ มีเครือข่ายจากลูกทุ่งเน็ตเวิร์คกระจายเสียงทั้งหมด 81 สถานี ทั้งเอฟเอ็ม เอเอ็มทั่วประเทศ ที่จะติดตามเหตุการณ์พร้อมกับเตือนภัยตลอด 24 ชั่วโมง โดยสถานีวิทยุให้การสนับสนุนค่าใช้จ่าย สำหรับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยสามารถสอบถามและแจ้งเหตุได้ที่ โทร.0-2888-2215 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

2. เปิดอบรมการเกิดแผ่นดินไหวในภูมิภาคเอเชีย และมีการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญแผ่นดินไหวของแต่ละประเทศร่วมกัน

 

7. รางวัลเกียรติยศหรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์

7.1 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ

พ.ศ. 2543     ทุติยจุลจอมเกล้า (ท.จ.)

พ.ศ. 2541     มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)  

พ.ศ. 2539     ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ต.จ.ว)

พ.ศ. 2539     เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่ 9 ชั้น

พ.ศ. 2537     มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)    

 

 

8. ประวัติการทำงาน

ประวัติการรับราชการ

สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

·       ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

·       ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

·       ประธานอำนวยการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

·       วิศวกรไฟฟ้า  Harbour Boat Building Co.Ltd

·       Long beach California U.S.A

·       ประธานมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ จนถึงปัจจุบัน

สังกัดกระทรวงคมนาคม 

·       รองปลัดกระทรวงคมนาคม

·       อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

·       อธิบดีกรมไปรษณีย์

 

ผลงานทางวิชาการในอดีตและปัจจุบันระหว่างประเทศ

 • เป็นประธานคณะกรรมการด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวของประเทศอาเชี่ยน
 • Chairman (ASEAN Sub-Committee on Meteorology and Geophysics)
 • เป็นประธานคณะกรรมการพายุใต้ฝุ่นของภูมิภาคเอเชียและมหาสมุทรแปรซิฟิค
 • เป็นประธานคณะกรรมการพายุไซโคลนในมหาสมุทรอินเดีย
 • เป็นผู้จัดตั้งและผู้ให้กำเนินศูนย์อุตุนิยมวิทยาประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่กรุงเทพมหานคร เมื่อปี พ.ศ. 2510
 • ผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

 

ความเชี่ยวชาญ

 • เป็นผู้เชี่ยวชาญของคณะกรรมการการศึกษาและวางแผนระบบโทรคมนาคมอุตุนิยมวิทยาขององค์การอุตุนิยมวิทยาและของประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชีย
 • ผู้แทนถาวรประเทศไทยในคณะกรรมการอุตุนิยมวิทยาขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก
 • ประธานกรรมการการสื่อสารแห่งประเทศไทย
 • ประธานกรรมการบริษัทท่าอากาศยานสากลแห่งใหม่
 • อดีตประธานกรรมการบริษัท ท่าอากาศยานสากล กรุงเทพแห่งใหม่ จำกัด

 

ดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ที่สำคัญในอดีต

 • คณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
 • คณะกรรมการการบินพลเรือน
 • คณะกรรมการการท่าอากาศยานแห่งประเทศ 
 • คณะกรรมการบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศ

 

************************

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ติดต่อ :

288/52 อาคารมูลนิธิ มสวท. ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Tel. +66(0) 2552-5200 Fax. +66(0) 2551-4422 Email : thaifstt@gmail.com 

Copyright © 2008-2015 หากมีปัญหาในการรับชมกรุณาติดต่อ Webmaster ที่ admin@thaifstt.org