4)  บุคคลคุณภาพแห่งปี 2017 ด้านสังคม

พลตำรวจเอกสุนทร ซ้ายขวัญ (อายุ 74 ปี)

นายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

1. หน้าที่ความรับผิดชอบในปัจจุบัน

1. นายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์

2. นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

3. ประธานที่ปรึกษามูลนิธิ 5 ธันวามหาราช

 

2. ประวัติการศึกษา

·       หลักสูตรผู้บังคับการ รุ่น 3 หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่น 18

·       หลักสูตรงานมวลชนสัมพันธ์ระดับบริหาร

·       หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ.รุ่น 36

·      ประกาศนียบัตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (ปปร.) รุ่นที่ 10 (สถาบันพระปกเกล้า)

·       ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

·       ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัญฑิต คณะตำรวจศาสตร์

     โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน

·       ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน รุ่น 20

 

 

3. นโยบายและอุดมการณ์ในการทำงาน

มีความจริงจัง และ จริงใจในการทำงาน เข้าถึงพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดและเป็นผู้นำที่ผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ เป็นกันเอง

 

4. ความสำเร็จในชีวิตการทำงาน

ชีวิตการรับราชการตำรวจส่วนใหญ่คลุกคลีอยู่ในพื้นที่ภาคใต้มาตลอด 30 กว่าปี ได้ปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงชีวิตหลายครั้งในการป้องกันและปราบปรามขบวนการก่อการร้ายและแบ่งแยกดินแดนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สมรภูมิที่ปะทะกันดุเดือดคือบนเทือกเขาบูโด จนได้รับการขนานนาม ว่า “นักรบแห่งเทือกเขาบูโด”  มีผลงานเป็นที่ประจักษ์หลายครั้ง ประกอบกับมีความทุ่มเท ตั้งใจทำงาน อย่างจริงจัง ไม่ยึดติดกับตำแหน่งหน้าที่และสถานที่ จึงได้รับการเลื่อน ยศ เลื่อนตำแหน่งในหน้าที่อย่างต่อเนื่องตลอดมา แม้เกษียณอายุราชการแล้วก็ยังมีตำแหน่งหน้าที่ทางการเมืองอีกด้วย

5. ทรรศนะต่อวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

           วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในทุกมิติ ดังนั้น รัฐบาลต้องให้การสนับสนุนในวงการนี้ให้มากขึ้น

 

6. กิจการอันเป็นคุณประโยชน์เพื่อสังคม สาธารณกุศล

·           การทำงานในฐานะนายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีนโยบายส่งเสริมด้านการศึกษาของเยาวชนและการมอบทุนการศึกษาโดยเฉพาะตนเองได้ตั้งกองทุน ลั่น-คล้อย มอบทุนการศึกษาในนักเรียนในพื้นที่จังหวัดพัทลุงทุกปี

·           ร่วมกิจกรรมเป็นที่ปรึกษาในกิจการสโมสรไลอ้อน โรตารี่ และหลายสโมสร เพื่อช่วยเหลืองานสาธารณกุศลต่างๆ

·           ดำรงตำแหน่งรองประธานมูลนิธิบุญยะจินดา เพื่อข้าราชการตำรวจและครอบครัว โดยลงไปเยี่ยมเยียนให้กำลังใจเพื่อนตำรวจที่เสียชีวิตและบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ตลอดเวลา เพราะสถานการณ์ความไม่สงบยังไม่สิ้นสุด

·           ร่วมกับสมาคมชมรมต่างๆในภาคใต้ เพื่อระดมความช่วยเหลือในยามที่ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ประสบภัยธรรมชาติ เช่น การจัดทำคาราวานน้ำใจซับน้ำตาชาวใต้ เป็นต้น

·           ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และสมาคมชมรมต่างๆในการจัดเวทีเสวนาเพื่อแก้ไขปัญาหาความไม่สงบในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่บ่อยครั้ง เพื่อเป็นกระบอกเสียงให้กับคนในพื้นที่และช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สถานการณ์ในพื้นที่ให้ประชาชนภายนอกพื้นที่ได้รับทราบสถานการณ์ต่างๆ เนื่องจากเคยปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคใต้มานาน จึงมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และเข้าใจถึงความต้องการของคนในพื้นที่ได้ดี

·           ในช่วงระยะแรกที่ประชาชนเข้ากราบพระบรมศพในหลวง รัชกาลที่ 9 สมาคมชาวปักษ์ใต้ฯได้ร่วมกับกลุ่มพี่น้องประชาชนที่มีใจกุศล จัดตั้งซุ้มอาหารเพื่อเลี้ยงประชาชนที่มารอเข้ากราบพระบรมศพ ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม ถึง 29 มกราคม เป็นระยะเวลา 3 เดือน และในวันที่ 24-25-26-27 ตุลาคม ได้รับมอบหมายให้จัดทำซุ้มอาหารเลี้ยงประชาชน ที่มาร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง รัชกาลที่ 9

 

7. รางวัลเกียรติยศหรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์

7.1 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ

      มหาประถมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)

มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)

 

7.2 รางวัลเกียรติคุณที่ได้รับ

·  พ่อตัวอย่างแห่งชาติ พ.ศ. 2545

·  ศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนสาธิตพิบูลย์บำเพ็ญ บางแสน จ.ชลบุรี พ.ศ. 2545

·  ศิษย์เก่าเกียรติยศ โรงเรียนเบญจมราชูธิต จ.นครศรีธรรมราช พ.ศ. 2547

·  คนดีศรีเมืองลุง จ.พัทลุง พ.ศ. 2547 สาขาด้านรักษาความสำเร็จเรียนร้อย

·  บุคคลตัวอย่างประจำปี พ.ศ. 2548 ( ข้าราชการบำนาญ –สาขาบุคคลที่ทำประโยชน์เพื่อประเทศขาติ) จากหนังสือพิมพ์เส้นทางเศษฐกิจ

·  รางวัล สยามจารึกแห่งปี พ.ศ. 2554  จากมูลนิธิธรรมลักษณ์ศิลา

·  รางวัล บุคคลต้นแบบ คนดีของแผ่นดิน ประจำปี 2558 โดยสภาเครือข่ายเพื่อความมั่นคงประเทศไทย

 

8. ประวัติการทำงาน

·         รักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 

·         รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

·         รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ฝ่ายตำรวจ)

·         รองประธานมูลนิธิบุณยะจินดา เพื่อข้าราชการตำรวจและครอบครัว

·         กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง

·         ประธานที่ปรึกษามูลนิธิ 5 ธันวามหาราช

·         สมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร ปี 2549  

·         สมาชิกวุฒิสภาแบบสรรหา ภาคอื่น (ปี 2551 - 2554)  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

 

************************

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ติดต่อ :

288/52 อาคารมูลนิธิ มสวท. ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Tel. +66(0) 2552-5200 Fax. +66(0) 2551-4422 Email : thaifstt@gmail.com 

Copyright © 2008-2015 หากมีปัญหาในการรับชมกรุณาติดต่อ Webmaster ที่ admin@thaifstt.org