2) บุคคลคุณภาพแห่งปี 2019 ด้านเทคโนโลยี

 

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (อายุ 47 ปี)

นายกสภาวิศวกร

1. หน้าที่ความรับผิดชอบในปัจจุบัน

1.   นายกสภาวิศวกร สมัยที่ 7 (พ.ศ.2562-2564)

2.  ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

3.  นายกสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

4.  ประธานสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

5.  อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

6.  ศาสตราจารย์ สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

7.  กรรมการการไฟฟ้านครหลวง

8.  กรรมการการขับเคลื่อนและบูรณาการนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

9.  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

10. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

11. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยรังสิต

12. ประธานมูลนิธิอาคารเขียวไทย

13. กรรมการมูลนิธิสัมมาชีพ

14. กรรมการสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย

 2. ประวัติการศึกษา

·       ปริญญาเอกด้านวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม  จาก Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA

·       ปริญญาเอกวิศวกรรมศาสตร์ (กิตติมศักดิ์) จาก Tokai University, Japan

·       ปริญญาโทด้านนโยบายและเทคโนโลยี จาก Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA

·       ปริญญาโทด้านวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมจาก The University of Wisconsin-Madison, USA

·       ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม) วิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

3. นโยบายและอุดมการณ์ในการทำงาน

ต้องทุ่มเท เสียสละ เพื่อพัฒนาองค์กรที่ผมเป็นผู้นำอยู่ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างที่สุด โดยใช้กระบวนการบริหารที่ทันสมัย ทั้งในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และด้านการสื่อสารองค์กร ที่สำคัญ คือ ต้องยึดมั่นในผลประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติเหนือประโยชน์ส่วนตน

4. ความสำเร็จในชีวิตการทำงาน

ผมเรียนรู้ในการพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านวิชาชีพ วิชาการ และการบริหารองค์กร โดยในด้านวิชาชีพได้รับเลือกเป็นนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เป็นกรรมการสภาวิศวกร เป็นวุฒิวิศวกร เป็นวิศวกรผู้ออกแบบอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นคนแรก เป็นประธานงานอุโมงค์โลก ค.ศ. 2012 เป็นวิศวกรดีเด่นแห่งอาเซียน 2012

ด้านวิชาการ  ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมการก่อสร้างใต้ดินคนแรกและคนเดียวของประเทศไทยในปัจจุบัน อีกทั้งยังมีผลงานด้านการวิจัยและผลงานด้านวิชาการมากกว่า 500 เรื่อง แต่งตำรา 2 เล่ม เป็นบรรณาธิการหนังสือต่างประเทศ 1 เล่ม และมีผลงานตีพิมพ์ด้านวิศวกรรมอุโมงค์ได้รับการอ้างอิงติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก และมีผลงานด้านวิชาการอื่น ๆ อีก ดังนี้

·          นักวิชากรอาคันตุกะ Kyoto University (Japan) Griffith University (Australia) และ Asian Institute of Technology, AIT (Thailand)

·          อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโทและเอกของมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

·          ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการเผยแพร่ระดับประเทศและนานาชาติมากกว่า 300 บทความ และ 5 สิทธิบัตร

·          แต่งตำรา “เทคโนโลยีการก่อสร้างอุโมงค์ Tunneling Technologyและ “วิศวกรรมอุโมงค์ Tunnel Engineering

·          กรรมการพิจารณาวารสาร American Society of Civil Engineering (ASCE) แห่งสมาคมวิศวกรรมโยธาสหรัฐอเมริกา

·          ที่ปรึกษาโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ของรัฐบาล เช่น โครงการรถไฟฟ้าใต้ดินสายเฉลิมรัชมงคล (รถไฟฟ้าใต้ดินสายแรกของประเทศไทย) โครงการรถไฟฟ้ายกระดับ และใต้ดินสายสีน้ำเงินส่วนต่อส่วนขยาย โครงการรถไฟฟ้ายกระดับสายสีม่วง โครงการ

·          อุโมงค์ป้องกันน้ำท่วมของกรุงเทพมหานคร โครงการอุโมงค์ส่งน้ำขนาดใหญ่ของการประปานครหลวง โครงการทางด่วน เป็นต้น

 

ด้านการบริหาร

·            ดำรงตำแหน่งอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

·            ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

·            นายกสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

·            ประธานสมาคมสถาบันอุดมศึกษาแห่งภูมิภาคอาเซียนประจำประเทศไทย โดยรักษาการประธานสมาคมสถาบันอุดมศึกษาแห่งอาเซียน

·            ประธานกรรมการเคหะแห่งชาติ กรรมการรถไฟ กรรมการ ขสมก. กรรมการไฟฟ้านครหลวง และรัฐวิสาหกิจชั้นนำอีกจำนวนมาก

5. ทรรศนะต่อวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

            ผมเชื่อมั่นว่า มีเพียงหนทางเดียวเท่านั้นที่จะทำให้ประเทศไทยก้าวขึ้นพ้นประเทศที่มีรายได้ปานกลาง สู่ประเทศพัฒนาในโลกที่หนึ่ง คือเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยกตัวอย่างทั้งอเมริกา เยอรมัน ญี่ปุ่น เกาหลี และจีน สร้างชาติให้มั่นคงที่เศรษฐกิจและทางสังคม ได้ด้วยสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเท่านั้น ผมจึงมุ่งมั่นพัฒนาทุกองค์กรที่ผมเป็นผู้นำให้เห็นความสำคัญข้อมูลนี้ โดยได้ยกระดับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังขึ้นเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับนานาชาติ และก่อตั้งมหาวิทยาลัย CMKL เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยศักยภาพสูง มุ่งงานวิจัยระดับโลก

6. กิจการอันเป็นคุณประโยชน์เพื่อสังคม สาธารณกุศล

            เป็นประธานมูลนิธิอาคารเขียวไทย เพื่อสร้างความตระหนักถึงในเรื่องการประหยัดพลังงานของชาติ เป็นประธานมูลนิธิโรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า เพื่อพัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เด็กไทย และได้ผลักดันโครงการมหาวิทยาลัยจิตอาสาพัฒนาชุมชนทั่วประเทศ

 

7. ความภาคภูมิใจและรางวัลเกียรติยศที่ได้รับ

·  เกียรติคุณระดับนานาชาติ

                 - ได้รับการคัดเลือกเป็น President Eisenhower Fellow ประจำปี 2012 จากมูลนิธิประธานาธิบดี ดไวท์ ไอเซนฮาว สหรัฐอเมริกา ในฐานะผู้นำยุคใหม่

                 - ประธานคณะกรรมการจัดงานการอุโมงค์โลก (World Tunnel Congress Chairman 2012)

                 - ประธานที่ประชุมงานการประชุมอธิการบดีไทย-อินโดนีเซีย บันดาอาเจ๊ะฮ์ ประเทศอินโดนีเซีย (2017)

                 - วิศวกรดีเด่นแห่งอาเซียน “ASEAN Outstanding Engineering Achievement Contribution Award 2012

                 - กรรมการบริหารสมาคมอุโมงค์โลก (Executive Committee Member) ณ นครเจนีวา 2012)

                 - รับการบันทึกในฐานะ “Outstanding 2000 Intellectuals of 21st Century”

                 - รับการบันทึกในฐานะ “Who’s Who in the World since 2009”

                 - Awarded Top 100 Engineers 2009 in Civil Engineering (International Geographical Center)

                 - ผู้เชี่ยวชาญสาขาเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ (Globalization Economy) แห่งสถาบัน MIT Industrial Performance Center USA

                 - นักวิจัยโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจของทวีปเอเชีย ให้กับธนาคารโลก (The World Bank)

                 - องค์ปาฐก (Keynote Speaker) ณ มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา

                 - องค์ปาฐก (Keynote Speaker) ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 8th International Conference on Computer-Aided Architectural Design Research in Asia- CAADRIA 2003, The 4th Global Tunnel Congress 2011

                

·       ประสบการณ์และเกียรติคุณระดับชาติ

                 - รางวัลเกียรติคุณ “นักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่นเข็มทองคำ 2557” สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย

                 - รางวัลเกียรติคุณ “นักบริหารดีเด่น สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2557” โครงการหนึ่งล้านเกล้าความดีถวายในหลวง

                 - รางวัลเกียรติยศบุคคลตัวอย่าง “คนดี คิดดี สังคมดี ตามรอยพระยุคลบาท” ปี พ.ศ. 2556 จาก สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท)

                 - รางวัลเกียรติยศ นักบริหารดีเด่นแห่งปี พ.ศ. 2555 จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย

                 - ประกาศเกียรติคุณ ผู้มีผลงานในการนำความรู้ “ด้านเทคโนโลยีการก่อสร้างอุโมงค์การก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดิน” จากเทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ปี พ.ศ. 2555

                 - รางวัลผู้บริหารและนักพัฒนาองค์กรดีเด่นแห่งปี 2555 จากสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

                 - “YOUNG LEADERS SHAPING THAILAND’S FUTURE” จากหนังสือพิมพ์   BANGKOK POST

                 - ELLE MAN 2015 จากนิตยสาร ELLE MAN

                 - กรรมการในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจของกระทรวงการคลัง (Director Pool)

                 - ผู้เชี่ยวชาญในทะเบียนอนุญาโตตุลาการ ศาลยุติธรรม

                 - ประกาศเกียรติคุณผู้ทำประโยชน์สร้างซื่อเสียงแก่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง           

                 - รางวัลเกียรติยศ นักบริหารดีเด่นแห่งปี 2555 สาขาบริหารและพัฒนาการศึกษา จากนิตยสารเส้นทางไทย

                 - ผู้ก่อตั้งและประธานคณะกรรมการยุววิศวกรแห่งประเทศไทย

                 - กรรมการอำนวยการแห่งวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

                 - กรรมการมาตรฐานการประกอบวิชาชีพสภาวิศวกรแห่งประเทศไทย

                 - 100 Engineers หนึ่งร้อยวิศวกรไทย

                 - ศิษย์เก่าดีเด่น 111 ปี โรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง

                 - ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการผลักดัน เรื่องสหกรณ์ฯแห่งชาติ

                 - กรรมการ เลขานุการและโฆษกคณะกรรมการตรวจสอบและหาสาเหตุความเสียหายของรันเวย์สนามบินสุวรรณภูมิ

                 - คณะทำงานโครงการสนับสนุนผู้มีความสามารถพิเศษ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

                 - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของกระทรวงพาณิชย์เพื่อพัฒนาเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ (Trust Mark) ในธุรกิจพาณิชอิเล็กทรอนิกส์

                 - วิทยากรอบรมปฐมนิเทศนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงและนักเรียนทุนรัฐบาล ให้แก่ สำนักงานข้าราชการพลเรือน (กพ.)

                 - วิทยากรอบรมครูแนะแนวทั่วประเทศ ให้แก่สำนักงานข้าราชการพลเรือน (กพ.)

                 - ประธานคณะกรรมการจัดงานการประชุมสัมมนาอุโมงค์นานาชาติที่ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2550

                 - กรรมการมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ชัย มุกตพันธ์ (บิดาด้านวิศวกรรมธรณีเทคนิคของไทย)

                 - กรรมการสมาคมชาวระยอง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาชุมชนในจังหวัด

 

8. ประวัติการทำงาน

·    นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

·    คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

·    ประธานกรรมการ การเคหะแห่งชาติ

·    ประธานคณะกรรมการยุววิศวกรไทย

·    กรรมการและโฆษก คณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)

·    กรรมการบริหารกิจการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)

·    กรรมการบริษัทเดินรถไฟฟ้า (แอร์พอร์ตลิงค์)

·    กรรมการองค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

·    กรรมการและกรรมการตรวจสอบโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง

·    กรรมการกำหนดนโยบายและบริหารจัดการน้ำแห่งชาติ

·    กรรมการเร่งรัดนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์

·    กรรมการข้าราชการพลเรือน อ.ก.พ. วิสามัญ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

·    กรรมการประเมินความรู้ความเชี่ยวชาญวิศวกรรม สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม

·    กรรมการนโยบายส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

·    กรรมการยุทธศาสตร์การประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม

·    ประธานคณะกรรมการวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

·    ประธานคณะกรรมการงานก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์แห่งวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

·    ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

·    ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

·    ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

·    ที่ปรึกษาประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

·    ที่ปรึกษาสมาคมวิจัยแห่งประเทศไทย

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ติดต่อ :

288/52 อาคารมูลนิธิ มสวท. ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Tel. +66(0) 2552-5200 Fax. +66(0) 2551-4422 Email : thaifstt@gmail.com 

Copyright © 2008-2015 หากมีปัญหาในการรับชมกรุณาติดต่อ Webmaster ที่ admin@thaifstt.org