1) บุคคลคุณภาพแห่งปี 2018 ด้านวิทยาศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร. เสาวภา  อังสุภานิช (อายุ 64 ปี)

นักวิจัยผู้ค้นพบสัตว์พื้นใต้น้ำชนิดใหม่ของโลก 15 ชนิด

 

1.      หน้าที่ความรับผิดชอบในปัจจุบัน

1.อดีตรองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (พ.ศ. 2556-2560)

2.ศาสตราจารย์ระดับ 10 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน

3.คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

4.คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

5.คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

6.คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

7.เป็นวิทยากรบรรยายเทคนิคการเขียนผลงานวิจัยต้นฉบับ(manuscript) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและนครศรีธรรมราช

8.เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานในการขอตำแหน่งทางวิชาการระดับ ผศ. รศ. และ ศ. ให้แก่สถาบันการศึกษาต่างๆ

9.เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย รายงานการวิจัย และผลงานวิจัยต้นฉบับแก่หน่วยงานและวารสารต่างๆ

10.เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสอบวิทยานิพนธ์ปริญญาโทและเอก

 

2. ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2532   ปริญญาเอก Ph.D. (Aquatic Environmental Science) Kochi University, Japan.

    พ.ศ. 2524   ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

    พ.ศ. 2519   ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 3. นโยบายและอุดมการณ์ในการทำงาน

·       นโยบายในการทำงาน

ในฐานะที่เป็นครู-อาจารย์ มีหน้าที่สั่งสอนและอบรมลูกศิษย์ 3 ด้าน ควบคู่กัน โดยสอนให้มีความรู้ รู้จักการประยุกต์เพื่อสร้างสรรค์งานและพึ่งตนเองได้ อบรมให้มีคุณธรรมและน้ำใจ ตลอดจนดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายและหลีกเลี่ยงอบายมุข

·         อุดมการณ์ในการทำงาน

 พัฒนาตนเองให้มีความรู้เชิงลึกและเป็นแบบอย่างที่ดี

 “ปฏิบัติงานด้วยความกตัญญู    ดำรงอยู่ในความซื่อสัตย์

  ยืนหยัดสู้งานวิจัย                มีวินัยในการสั่งสอนศิษย์

  ฝึกจิตให้เป็นครูมืออาชีพ        เร่งรีบผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ”

 

4. ความสำเร็จในชีวิตการทำงาน

 ถ้าถามว่าชอบเป็นครู-อาจารย์หรือไม่ ตอบไม่ถูก รู้สึกเพียงว่ามีความสุขที่ได้อบรมสั่งสอนลูกศิษย์มา 33 ปี ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มีผลงานวิจัยด้านระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอย่างต่อเนื่อง เผยแพร่ผลงานทางวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติไม่น้อยกว่า 55 เรื่อง ค้นพบสัตว์พื้นใต้น้ำชนิดใหม่ระดับโลก 15 ชนิด โดยเป็นสัตว์ใน Order Tanaidacea Class Crustracea เป็นส่วนใหญ่ (11 ชนิด) เป็นนักวิจัยไทยคนแรกที่ศึกษาสัตว์พื้นใต้น้ำใน Order นี้อย่างจริงจังทั้งด้านอนุกรมวิธานและนิเวศวิทยา ได้เรียบเรียงองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยเป็นหนังสือเกี่ยวกับระบบนิเวศทะเลสาบสงขลาและสัตว์พื้นใต้น้ำกลุ่มหลัก เพื่อเป็นประโยชน์แก่เยาวชน บุคคลทั่วไปทุกระดับ และนักวิชาการได้เข้าใจระบบนิเวศทะเลสาบสงขลายิ่งขึ้น จัดกิจกรรมและเป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศทะเลสาบสงขลาให้แก่เยาวชนท้องถิ่น บุคคลทั่วไป และนักวิชาการ นอกจากนี้ ได้จัดหากล้องจุลทรรศน์คุณภาพสูงและอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการในด้านนิเวศวิทยาชายฝั่งทะเล

รายชื่อสัตว์พื้นใต้น้ำชนิดใหม่ระดับโลก 15 ชนิดที่ค้นพบ

ชื่อสัตว์พื้นใต้น้ำชนิดใหม่ระดับโลก 15 ชนิด

สถานที่ค้นพบ

ทาไนดาเซีย (Tanaidacea)

Pagurapseudopsis thailandica n.sp.

ทะเลสาบสงขลาตอนล่าง จ.สงขลา

Nesotanais rugula n.sp.

ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง จ.สงขลา

Longiflagrum koyonense n.sp.

ทะเลสาบสงขลาตอนล่าง  จ.สงขลา

Birdotanais songkhlaensis n.g., n.sp.

ทะเลสาบสงขลาตอนล่าง  จ.สงขลา

Gutuapseudes denticulatus n.sp.

ชายฝั่งศรีราชา จ.ชลบุรี

Cristapseudes siamensis n.sp.

ชายฝั่งศรีราชา จ.ชลบุรี

Saltipedis tetracanthus n.sp.

ชายฝั่งป่าคลอก จ.ภูเก็ต

Thaicungella lideeiensis n.g., n.sp.

เกาะลิดี จ.สตูล

Msangia tarangensis  n.sp.

เกาะตารัง จ.สตูล

Biropalostoma spiniferum n.g.,n.sp.

คลองบ่อเจ็ดลูก จ.สตูล

Halmyrapseudes gutui n.sp.

เกาะลิดี ต.ปากบารา จ.สตูล

แอมฟิพอดา (Amphipoda)

Kamaka appendiculata n.sp.

ทะเลสาบสงขลาตอนล่าง  จ.สงขลา

Kamaka songkhlaensis n.sp.  

ทะเลสาบสงขลาตอนล่าง  จ.สงขลา

คูมาเซีย (Cumacea)

Procampylaspis andamanensis n.sp.

ทะเลอันดามัน 07o45’ N, 098o41’E

เพรียงหิน (Balanomorpha)

Balanus thailandicus n.sp.

คลองปูยู ต.ตำมะลัง จ.สตูล

 5. ทรรศนะต่อวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

           นับวันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโลกก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆอย่างรวดเร็ว ประเทศไทยจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนระบบการศึกษาทุกระดับให้เท่าทันกับสถานการณ์ด้านเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีมีทั้งผลดีและผลเสียจึงต้องพัฒนาความรู้ด้วย เพื่อให้สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ และธรรมชาติ โดยรู้เท่าทันผลเสียที่เกิดจากเทคโนโลยีนั้นๆ เพื่อเตรียมรับมือกับปัญหาที่จะเกิดตามมาทุกเมื่อ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดผลเสียต่อสมดุลทางธรรมชาติอย่างมหันต์

 6. กิจการอันเป็นคุณประโยชน์เพื่อสังคม สาธารณกุศล

1. นักวิจัยคนแรกที่ริเริ่มศึกษาสัตว์พื้นใต้น้ำในกลุ่มทาไนดาเซียทั้งด้านนิเวศวิทยาและอนุกรมวิธาน ได้ทำวิจัยเกี่ยวกับระบบนิเวศชายฝั่งทะเลสาบสงขลา เป็นระยะเกือบ 30 ปี

2. เป็นผู้เชี่ยวชาญสาขาสิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (สภาพแวดล้อมทางน้ำ, นิเวศวิทยาชายฝั่ง, ป่าชายเลน, ลากูน, สัตว์หน้าดิน, แพลงก์ตอน) ทำงานอุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อการค้นคว้าวิจัย โดยเป็นผู้ค้นพบสัตว์พื้นใต้น้ำชนิดใหม่ระดับโลก 15 ชนิด ในประเทศไทย ซึ่งในการค้นพบสัตว์พื้นใต้น้ำเหล่านี้ ได้นำมาซึ่งข้อมูลที่ครอบคลุมทั้งทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ ของแหล่งน้ำที่เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์พื้นใต้น้ำ ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยนั้นก่อให้เกิดประโยชน์เป็นอย่างมากต่อการใช้ การจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรในแหล่งน้ำ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ระบบนิเวศน์ สมุทรศาสตร์และการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมทางน้ำในท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาทรัพยากรทางน้ำอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในแหล่งน้ำที่มีความสำคัญต่อการประมง

3. เป็นวิทยากรบรรยายและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศและทรัพยากรชายฝั่งสู่ชุมชนท้องถิ่นมานานหลายสิบปี เพื่อต้องการกระตุ้นให้คนไทยหันมาเรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศวิทยาชายฝั่งกันทุกจังหวัดไม่ว่าจะอยู่ภาคไหนก็ตาม จะได้รู้ว่าจะต้องดูแลระบบนิเวศอย่างไร และมีความคาดหวังว่าอยากให้เยาวชนศึกษาเรื่องนี้ตั้งแต่อายุยังน้อย เพื่อปลูกฝังให้เป็นคนรักสัตว์ตั้งแต่ยังเด็ก และอยากให้ทุกคนช่วยกันดูแลทะเลเพราะเชื่อว่าอย่างไรทะเลทั้งสองฝั่ง (ฝั่งอ่าวไทย และฝั่งทะเลอันดามัน) ก็เป็นของประเทศไทย เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาทรัพยากรทางชายฝั่งของไทยให้อยู่อย่างยั่งยืน

แม้ปัจจุบันจะเกษียณอายุราชการไปแล้ว แต่ยังคงทำหน้าที่วิทยากรบรรยายและถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์และผลงานวิจัยให้กับหน่วยงานภาครัฐและมหาวิทยาลัยต่างๆที่สนใจ อีกทั้งยังได้แต่งหนังสือและตำราจำนวนมาก เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ อันเป็นประโยชน์แก่บุคคลต่างๆทั้งในและนอกวงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และยังทุ่มเทแรงกายแรงใจในการสร้างความเข้าใจและตระหนักรู้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น เพื่อการดูแลรักษาและพัฒนาทรัพยากรชายฝั่งทะเลให้อยู่คู่ชุมชนไปอีกชั่วลูกชั่วหลาน

 7. ความภาคภูมิใจและรางวัลเกียรติยศที่ได้รับ

1)      นิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2551

2)      นักวิจัยที่มีผลงานที่ได้รับคัดเลือกเป็นนวัตกรรมและผลงานวิจัยดีเด่น ในโอกาสครบรอบ 40 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี พ.ศ. 2551

3)      เป็นอาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอนของคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี พ.ศ. 2553

4)      ศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จในอาชีพ หน้าที่การงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี พ.ศ. 2557

5)      ได้รับรางวัลผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี พ.ศ. 2557 สาขางานวิจัย เรื่องระบบนิเวศทะเลสาบสงขลาและสัตว์พื้นใต้น้ำชนิดใหม่

6)      บุคคลดีเด่นของชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี โดยเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แทนพระองค์ เพื่อรับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ ในวันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2558 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดารโหฐาน กรุงเทพฯ

7)      ศิษย์เก่าดีเด่นจากสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี พ.ศ. 2558

8. ประวัติการทำงาน

     ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 25242557

1)      ตำแหน่งชื่อทางวิชาการ

พ.ศ. 2524 2528      อาจารย์ระดับ 4

พ.ศ. 2528 2537       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ 6

พ.ศ. 2537 2548      รองศาสตราจารย์ระดับ 8

พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน    ศาสตราจารย์ระดับ 10

2)      ตำแหน่งบริหาร

พ.ศ. 2535 2538      รองหัวหน้าภาควิชาวาริชศาสตร์

พ.ศ. 25562560       รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะทรัพยากรธรรมชาติ

 

************************

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ติดต่อ :

288/52 อาคารมูลนิธิ มสวท. ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Tel. +66(0) 2552-5200 Fax. +66(0) 2551-4422 Email : thaifstt@gmail.com 

Copyright © 2008-2015 หากมีปัญหาในการรับชมกรุณาติดต่อ Webmaster ที่ admin@thaifstt.org