4)  บุคคลคุณภาพแห่งปี 2018 ด้านสังคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ สุปรีดา อดุลยานนท์ (อายุ 58 ปี)

ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

1. หน้าที่ความรับผิดชอบในปัจจุบัน

1. ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

2. กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)

2. ประวัติการศึกษา

·     ปริญญาเอก PhD. (Epidemiology and Public Health) U of London

·     ปริญญาโท MPH, University of Alabama at Birmingham

·     ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต, ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล

3. นโยบายและอุดมการณ์ในการทำงาน

จริงจัง และจริงใจกับโอกาสทำสิ่งที่ดีในชีวิต  

4. ความสำเร็จในชีวิตการทำงาน

4.1 ได้พัฒนาบุกเบิกงานด้านทันตกรรมชุมชน ในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4.2 ได้ร่วมพัฒนางานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ให้ปรากฎผลงานและได้รับการยอมรับเป็นองค์กรนวัตกรรมของประเทศไทยและของโลก

4.3 ได้ร่วมผลักดันงานสร้างเสริมสุขภาพที่ส่งผลต่อประชาชนไทย โดยเฉพาะด้านการควบคุมยาสูบ การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ความปลอดภัยทางถนน การลดการบริโภคอาหารหวาน ฯลฯ โดยมุ่งหมายให้คนไทย มีสุขภาพกาย จิต ปัญญา และสังคมที่ดี ด้วยการกระตุ้นให้เกิด การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ความเชื่อ และสภาพแวดล้อม ให้เอื้ออำนวยต่อคุณภาพชีวิต อันจะช่วยลดภาระทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ โดยมีเป้าหมายในการลดอัตราการเจ็บป่วย และเสียชีวิตก่อนวัยอันควรของคนไทย

4.4 ได้ร่วมขับเคลื่อนงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมุ่งแก้ไขต้นเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพของคนไทย สร้างนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ (แนวคิด หรือ สิ่งประดิษฐ์ ที่เกิดขึ้นจากการผสมผสานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์) ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านนโยบาย สิ่งแวดล้อม สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ปรับเปลี่ยนระบบบริการสุขภาพและสร้างทักษะ พฤติกรรมส่วนบุคคลให้มีสุขภาพดีครบ 4 มิติ คือ สุขภาพกาย จิตใจ สังคม และทางปัญญา อย่างยั่งยืน

5. ทรรศนะต่อวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นศาสตร์แห่งการเข้าใจกฎธรรมชาติอย่างมีเหตุมีผล รวมถึงการประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขของมนุษยชาติ ซึ่งจำเป็นต้องเชื่อมโยงกับศาสตร์ด้านอื่นอย่างสมดุลย์ วงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงควรขับเคลื่อนความก้าวหน้าทางวิทยาการของตน ไปพร้อมๆกับการเชื่อมประสานวิทยาการด้านอื่น และการยึดโยงอย่างกลมกลืนกับบริบทของผู้คนของสังคมและของโลก

6. กิจการอันเป็นคุณประโยชน์เพื่อสังคม สาธารณกุศล

·     กรรมการทันตแพทยสภา พ.ศ. 2544 2547

·     ประธานคณะอนุกรรมการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก ทันตแพทยสภา พ.ศ. 2544 2547

·     ผู้จัดการโครงการเด็กไทยไม่กินหวาน พ.ศ. 2544 2546

·     คณะทางานเครือข่ายสร้างสุขภาพจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2544 2546

·     รองประธานคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2552 2553

·     ประธานคณะกรรมการวิชาการ the 21st IUHPE World Conference on Health Promotion, 2013

·     กรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย THAILAND 4.0 พ.ศ. 2560- ปัจจุบัน

·     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ พ.ศ. 2560- 2562

·     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. 2561- 2563

7. ความภาคภูมิใจและรางวัลเกียรติยศที่ได้รับ

·     ข้าราชการดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2543 2545

·     ผู้สนับสนุนการจัดทำระบบคุ้มครองสิทธิเด็ก สตรีและครอบครัวให้พ้นภาวะวิกฤติจากความรุนแรง จากสำนักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 2554

·     ศิษย์เก่าดีเด่น คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2560

·     World Tobacco Day Award 2017 จากองค์การอนามัยโลก พ.ศ. 2560

8. ประวัติการทำงาน

·       คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

o    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาทันตกรรมชุมชน

o    หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมชุมชน พ.ศ. 2532 2536

o    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ พ.ศ. 2535 2536

o    รองคณบดีฝ่ายบริหาร พ.ศ. 2540 2542

·       สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

o    ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการสร้างสุขภาวะและลดปัจจัยเสี่ยงหลัก (ดูแลด้านควบคุมบุหรี่ สุรา และอุบัติภัยฯ) พ.ศ. 2546 2556

o    รองผู้จัดการสานักงานกองทุนสนับสุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2550 2559

o    ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน

 

************************

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ติดต่อ :

288/52 อาคารมูลนิธิ มสวท. ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Tel. +66(0) 2552-5200 Fax. +66(0) 2551-4422 Email : thaifstt@gmail.com 

Copyright © 2008-2015 หากมีปัญหาในการรับชมกรุณาติดต่อ Webmaster ที่ admin@thaifstt.org